Skip to main content

​Fördel Giotrif när läkemedel jämfördes vid behandling av lungcancer

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 11:14 CET

Resultaten av den globala lungcancerstudien LUX-Lung 7 visade att patienter som behandlades med Giotrif (afatinib) minskade risken för att tumören skulle växa (progrediera) med 27 procent jämfört med dem som fick Iressa (gefitinib). 

I LUX-Lung 7 studien deltog 319 patienter med avancerat adenokarcinom, vilka alla hade en så kallad ”vanlig” EGFR-mutation. De behandlades med Giotrif eller Iressa som båda är läkemedel som specifikt riktar sig mot tumörer med EGFR-mutationer.

LUX-Lung 7 ingår i ett omfattande globalt kliniskt forskningsprogram som drivs av Boehringer Ingelheim och resultaten presenterades nyligen vid ESMO-Asia-konferensen i Singapore.

Studien LUX-Lung 7 visade att patienter som behandlades med Giotrif minskade risken för att tumören skulle växa (progrediera) med 27 procent (p=0.0165), jämfört med dem som fick Iressa.

Förbättringen av progressionsfri överlevnad blev mer uttalad över tiden, då resultaten visade att efter 18 månader var 27 procent av dem som behandlades med Giotrif fria från tumörtillväxt mot 15 procent för Iressa (p=0.0176). Efter 24 månader var skillnaden 18 respektive 8 procent (p=0.0184).

Signifikant fler patienter som behandlades med Giotrif hade en även en klinisk meningsfull minskning av tumörstorleken (objektiv respons) jämfört med patienter som behandlades med Iressa (70 procent vs 56 procent, p=0.0083).

Biverkningarna som rapporterades i studien stämmer väl överens med de sedan tidigare kända biverkningsprofilerna av de båda läkemedlen och är i allmänhet hanterbara. Antalet patienter som behövde avbryta behandlingen på grund av biverkningar var likvärdiga (6,3 procent) för både Giotrif och Iressa.

- Resultaten från LUX-Lung 7 studien visade att Giotrif kan vara ett bättre behandlingsalternativ jämfört med Iressa vid en speciell form av lungcancer, så kallad EGFR-muterad lungcancer. Det är glädjande att det nu finns en jämförande undersökning mellan olika behandlingsalternativ. Tidigare har vi vetat att dessa läkemedel fungerar bättre än cytostatika men inte om det varit någon skillnad mellan läkemedlen. Giotrif visade sig vara ett bättre alternativ för denna patientgrupp både när det gäller behandlingstid för hur länge läkemedlet har effekt, men det gick även att visa att biverkningarna inte var svårare för Giotrif vilket vi tidigare befarat. Med dosjustering kan de flesta patienterna tolerera behandling med Giotrif, säger Ronny Öhman, överläkare, lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus och svensk huvudprövare i studien.

EGFR-positiv lungcancer

Mellan 10 och 15 procent av patienterna med adenokarcinom, den vanligaste formen av icke småcellig lungcancer, bär på någon mutation (avvikelse) i EGFR-genen. Mutationen i EGFR orsakar en ökad aktivitet av tyrosinkinas som resulterar i ökad cellväxt och att tumören kan sprida sig till andra organ i kroppen (metastasera). Giotrif och Iressa är båda tyrosinkinashämmare (TKI’s).

Om lungcancer

I Sverige fick 3736 personer diagnosen lungcancer under 2012 och 3582 personer avled. Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning. Lungcancer är den vanligaste dödsorsaken bland cancersjukdomar hos kvinnor och näst vanligaste bland män. Patienter som har en EGFR-muterad lungcancer är dock oftast icke-rökare och förekommer oftare hos kvinnor än män.

Om Giotrif

Giotrif (afatinib) är godkänt i Sverige för behandling av avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med mutationer av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) som tidigare inte har behandlats med annan EGFR-tyrosinkinashämmare.

Läkemedlet är subventionerat av TLV och ingår i högkostnadsskyddet sedan 25 april 2014.

GIOTRIF® (afatinib), proteinkinashämmare, selektiv, irreversibel blockerare av ErbB-familjen. Rx, F. Indikation: Monoterapi indicerat vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI. Varningar och försiktighet: Vid långvariga diarréer finns risk för dehydrering varför noggrann monitorering och behandling är viktigt. Patienter som plötsligt utvecklar lungsymtom såsom andnöd, hosta och feber, ska avbryta behandling med GIOTRIF® under diagnostisk utredning för lungfibros. Förpackningar och styrkor: GIOTRIF® ges i tablettform och finns som 20 mg, 30 mg, 40 mg och 50 mg. Rekommenderad dos är 40 mg en gång om dagen. Datum för senaste översyn av produktresumén: 19 november 2015. För ytterligare information och pris, se www.fass.se. Utgivningsår: 2016. Boehringer Ingelheim Sverige AB, 08-7212100.

*Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning för att möjliggöra snabb identifikation av ny säkerhetsinformation.

För medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Clementine Molin, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 60

E-post: clementine.molin@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer