Skip to main content

Ny publikation: Analys av lungcancerläkemedlet Giotrif från Boehringer Ingelheim visar att dosjustering är ett effektivt sätt att handlägga biverkningar utan att påverka den terapeutiska effekten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 15:12 CEST

  • En ny analys av två studier visar att dosjustering av Giotrif* baserat på tolerabilitet minskade incidensen och intensitetsgraden hos biverkningar relaterade till behandlingen utan någon märkbar påverkan på effekten (1)
  • Hämningen av tumörtillväxten** var likartad hos patienter för vilka dosen av Giotrif reducerats under de första sex månadernas behandling som hos patienter vars dos inte reducerats (1)

Resultaten från denna nya posthoc-analys publicerades den 8 september 2016 i Annals of Oncology. Analysen indikerar att specifika dosminskningar, på det sätt som anges i förskrivningsinformationen, medförde minskad incidens av och allvarlighetsgrad hos biverkningar relaterade till behandling med Giotrif (afatinib) utan någon märkbar försämring av effekten. (1)

- Denna ytterligare analys indikerar att doseringen av Giotrif kan justeras för att förbättra handläggningen av behandlingsrelaterade biverkningar, utan någon märkbar försämring av effekten. Det är en trygghet för både läkare och patient, och ger läkaren möjlighet att göra något för att minska biverkningar, säger James Chih-Hsin Yang, Director vid Department of Oncology och Department of Medical Research, National Taiwan University Hospita och Director vid Graduate Institute of Oncology, National Taiwan University Cancer Center, Taiwan.

Dosreduktionerna var associerade med minskad incidens och intensitetgrad av behandlingsrelaterade biverkningar, medan tiden från behandlingsstart tills det att tumören åter började växa (progressionsfri överlevnad, PFS) hos patienter som dosreducerade under de första sex månadernas behandling var likartad den hos patienter som inte dosreducerade. (1)

Giotrif är godkänd som första linjens behandling för patienter med EGFR M+ icke-småcellig lungcancer.

*Afatinib är godkänt i EU under försäljningsnamnet Giotrif som monoterapi för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI, samt för lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC av skivepiteltyp som progredierar under eller efter platinabaserad cytostatikabehandling. Indikationerna skiljer sig åt mellan olika länder, se FASS.se. (2)

** Progressionsfri överlevnad i median

För mer information, kontakta:

Clementine Molin

Medicinsk rådgivare Onkologi

Boehringer Ingelheim AB

Mobil: 0708- 58 21 60

(1) Yang JC et al. Effect of dose adjustment on safety and efficacy of afatinib for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma: post-hoc analyses of the LUX-Lung 3 and 6 trials, Annals of Oncology 00:1-8 2016 doi: 10 1093/annonc/mdw322

(2) Giotrif produktresumé

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer