Skip to main content

Spiolto Respimat vid KOL nu in i högkostnadsskyddet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2015 09:00 CET

Spiolto Respimat, ett läkemedel mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som i studier har visat sig bland annat ge både bättre livskvalitet och lungfunktion jämfört med Spiriva Respimat. Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Spiolto Respimat ska ingå i högkostnadsskyddet.

Av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut framkommer bland annat att Spiolto Respimat anses ha jämförbar effekt och säkerhet med andra kombinations-behandlingar med LAMA/LABA* samt att priset är lägre.

TLV:s beslut innebär också att Spiolto Respimat, precis som övriga LAMA/LABA-kombinationer ska ges till patienter som först har behandlats med Spiriva Respimat eller annan bronkdilaterande behandling med LAMA eller LABA, men där behandlingen inte gett önskvärt resultat.

Beslutet i sin helhet finns att läsa på TLV:s hemsida, www.tlv.se

- Det här är en mycket bra utveckling för behandlingen av KOL. Spiolto består dels av Spiriva, som är världens mest och bäst dokumenterade och använda antikolinergika vad gäller symtom, livskvalitet och exacerbationer, dels av luftrörsvidgaren Striverdi. Läkemedlet ges dessutom i Respimat, en oerhört bra inhalator, säger Kjell Larsson, professor emeritus vid Karolinska Institutet.

Spiolto Respimat godkändes av Läkemedelsverket i mitten av juni i år och är en fast kombination av Spiriva (tiotropium) och Striverdi (olodaterol). Spiolto Respimat har i kliniska studier bland annat påvisat bättre effekt på lungfunktion, förbättrad livskvalitet, och minskad andfåddhet jämfört med de ingående aktiva substanserna var för sig. (1,2)

Till grund för godkännandet och TLV:s beslut om subvention ligger sex randomiserade fas III-studier, varav de två huvudstudierna är TONADO 1 & 2 med drygt 5 000 patienter med måttlig till mycket svår KOL (GOLD 2-4). Där jämfördes behandling med Spiolto Respimat, en kombination av substanserna tiotropium och olodaterol, med behandling med enbart tiotropium (Spiriva) eller olodaterol (Striverdi). Studierna pågick i ett år.

Spiolto och Spiriva

Spiolto är en fast kombinationsbehandling av Spiriva (tiotropium) och Striverdi (olodaterol) i samma inhalator. Spiriva är världens mest förskrivna behandling vid KOL. Den aktiva substansen är tiotropium. I Spiolto ingår även olodaterol, en långverkande beta-2 agonist med snabbt insättande effekt. Spiolto är godkänt i mer än 20 länder inom EU/EEA, USA, Kanada och Australien för behandling av KOL.

Fakta om Respimat

Respimat är en inhalator som doserar läkemedel som en vätskebaserad dimma för inhalering ned i luftvägarna. Patienten behöver inte andas in med kraft, utan ska ta ett vanligt andetag.

Fakta om KOL

Den främsta orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom är rökning. Rökstopp är ett måste för att sjukdomen inte ska försämras. KOL kan inte botas men symtomen lindras. År 2014 dog 2 565 personer i Sverige av KOL, något fler kvinnor än män (3). KOL är en kronisk inflammation som gör att lungfunktionen successivt försämras vilket till slut ger bestående skador på lungorna som inte kan repareras. Främsta symtom är tilltagande andfåddhet och andnöd som till slut förekommer även i vila. Sjukdomen påverkar patienten både fysiskt och psykiskt och livskvaliteten blir allt sämre. I Sverige beräknas mer än en halv miljon personer lida av KOL men de flesta har inte fått diagnos.

* LABA är en förkortning för långverkande beta-2 agonist och LAMA står för långverkande muskarinreceptorantagonist (antikolinergikum).

(1) Buhl R et al.Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD 2-4). Eur Respir J. 2015; 45 (4):969-79.

(2) Beeh K et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics vol 32 (jun 2015) 53-59

(3) Nationellt vårdprogram för KOL.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 93 eller 070-858 21 15

E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor:

Malin Hanno, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 68

E-post: malin.hanno@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer