Skip to main content

ASCO 2015: Fas III-studie visar att nivolumab ger förbättrad överlevnad jämfört med standardbehandling (docetaxel) för tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 13:54 CEST

  • Nivolumab är det första stora framsteget under mer än ett decennium som visat förbättrad nytta vid behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
  • I CheckMate -017 visade nivolumab förbättrad ettårs-överlevnad jämfört med docetaxel, 42% jämfört med 24%.
  • Nivolumab visade signifikant förbättring vid alla effektmått inklusive svarsfrekvens och progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling vid både PD-L1 uttryck samt låg eller ingen PD-L1 status.
  • Resultaten presenterades på den årliga cancerkongressen ASCO, the American Society of Clinical Oncology, och publicerades samtidigt i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Bristol-Myers Squibb redovisade resultaten från fas III-studien CheckMate -017. Det är en öppen, randomiserad studie som syftar till att utvärdera nivolumab (n=135) jämfört med docetaxel (n=137) hos tidigare behandlade patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Vid tidpunkten 1 år visade nivolumab en totalöverlevnad på 42% jämfört med 24% i gruppen som fick docetaxel, med en mediantid för överlevnad på 9,2 månader jämfört med 6 månader. Studieresultaten visar också att nivolumab minskar risken för dödsfall med 41%, baserat på riskkvot 0.59 (95% KI, 0.44-0.79; P =0.00025). Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -017 var likvärdig med resultat som redovisats i tidigare studier och visade en gynnsam profil jämfört med docetaxel. Resultaten från CheckMate -017 publicerades i det senaste numret av The New England Journal of Medicine och redovisades vid en muntlig presentation på ASCO, 51(st) Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (Abstract #8009).

– Behandlingsalternativen för patientgruppen med lungcancer av skivepiteltyp har länge varit väldigt begränsade. Trots att stora framsteg har gjorts de senaste åren inom lungcancerbehandling har just skivepitelcancer inte kommit i åtnjutande av framstegen. Det gör att de positiva data som nu presenteras för nivolumab är extra viktiga för patientgruppen. I studien visar nivolumab såväl bättre långtidsöverlevnad som objektiv svarsfrekvens jämfört med kemoterapi, standardbehandlingen i dag, och dessutom med kvarstående nytta av behandlingen över tid. Vi står inför en revolution inom cancerbehandling och att skivepitelcancer fick vara bland de första med på tåget är spännande, säger Martin Sandelin, läkare på Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset.

Nivolumab var genomgående signifikant bättre jämfört med docetaxel avseende alla sekundära effektmått, inklusive övergripande svarsfrekvens och progressionsfri överlevnad. Resultaten visar att vid tidpunkten 1 år resulterade behandling med nivolumab till bättre progressionsfri överlevnad (21%) jämfört med docetaxel (6,4%). Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 3,5 månader för nivolumab och 2,8 månader för docetaxel, med en riskkvot på 0.62(95% KI, 0,47-0,81; P = 0.0004).Behandling med nivolumab gav också en signifikant högre objektiv svarsfrekvens(20%) jämfört med docetaxel (8,8%) (95% KI; P=0.0083). Svar på behandling med nivolumab var pågående och mediantiden för varaktig respons hade inte nåtts (intervall på 2,9- 21+ månader) med minst elva månaders uppföljning. Mediantiden för varaktig respons för docetaxel var 8,4 månader (intervall på 1,4+ -15+ månader).

 – Resultaten från CheckMate -017 är en viktig milstolpe inom cancerforskningen. Det är den första studie där en PD-1 immuncheckpoint-hämmare visar överlevnadsfördel vid lungcancer, vilket kan leda till en ny behandlingsform för sjukdomen. Studieresultaten bekräftar vikten av våra kliniska forskningsinsatser för att förstå vilken roll PD-L1 uttryck har och graden av nytta vid behandling med nivolumab hos patienter med icke små-cellig lungcancer och olika histologier och etiologier. Detta är fantastiska nyheter och vi fortsätter att studera nya möjliga alternativ som kan förbättra behandlingen för dessa patienter, säger Annette Alaeus, Medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -017

CheckMate -017 var en öppen, randomiserad klinisk fas III-studie som syftade till att utvärdera nivolumab 3 mg/kg intravenös behandling under 60 minuter varannan vecka jämfört med standardbehandling med docetaxel 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka hos patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen progredierat efter tidigare behandling med kemoterapi. Studiens primära effektmått var långtidsöverlevnad och sekundärt effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad och svarsfrekvens. Studien inkluderade patienter oavsett deras PD-L1 (programmed death ligand-1) status.

Av de patienter som randomiserades i studien (n=272) hade 83% (225) kvantifierbar nivå av PD-L1 uttryck. Den positiva nivån av PD-L1 var likvärdig mellan de olika behandlingsgrupperna.

Vid fördefinierade nivåer av PD-L1 uttryck (1%, 5%, och 10%) visade nivolumab fördel i alla effektmått oberoende av PD-L1 uttryck. Långtidsöverlevnad och progressionsfri överlevnad var gynnsam i subgruppen med PD-L1 som behandlades med nivolumab och var likvärdig med den primära populationen. Jämförbar objektiv svarsfrekvens observerades hos patienter med högt eller lågt uttryck av PD-L1 samt hos de patienter som inte hade något PD-L1 uttryck. Svarsfrekvensen var genomgående högre i patientgruppen som fick nivolumab jämfört med docetaxel.

Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -017 överensstämde med tidigare studieresultat och var gynnsam i jämförelse med docetaxel. Behandlingsrelaterade biverkningar förekom mer sällan i gruppen som fick nivolumab (alla grader, 58%; grad 3–4 6,9%; ingen grad 5 händelser) jämfört med docetaxel (alla grader, 86%; grad 3–4 55%; grad 5 2,3%), inklusive både hematologisk och icke-hematologisk toxicitet.

Om icke-småcellig lungcancer

Lungcancer är en av de främsta orsakerna till cancerrelaterade dödsfall i världen och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör drygt 1,5 miljoner till följd av denna sjukdom varje år. Icke-småcellig lungcancer är en av de vanligaste typerna av sjukdomen och står för cirka 85 procent av fallen. Överlevnaden varierar beroende på stadium och typ av cancer samt när den diagnostiseras. För icke-småcellig lungcancer i stadium I är den femåriga överlevnaden mellan 47 till 50 procent, medan den femåriga överlevnaden för patienter i stadium IV endast är två procent. Varje år får drygt 3 800 personer diagnosen lungcancer i Sverige. Det är därmed den femte vanligaste cancerformen i Sverige.

Om nivolumab

Bristol-Myers Squibb har ett brett, globalt utvecklingsprogram bestående av mer än 50 studier för att studera nivolumab på flera olika tumörtyper – som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar – i vilka mer än 8 000 patienter har rekryterats världen över.

Den 4 juli 2014 blev nivolumab den första PD1-immuncheckpointhämmaren i världen som fick myndighetsgodkännande när Ono Pharmaceutical Co. meddelade att de fått tillverknings- och försäljningsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke-resektabelt melanom. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) godkände för första gången nivolumab för behandling av patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter behandling med Yervoy (ipilimumab) och, om patienterna var BRAF V600-mutationspositiva, en BRAF-hämmare. Den 4 mars 2015 fick nivolumab sitt andra FDA-godkännande för behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) med progress under eller efter platinabaserad kemoterapi. Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP (the Committee for Medicinal Products for Human Use), har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett marknadsgodkännande för nivolumab i Europa för indikationerna malingt melanom och icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Immunonkologi på Bristol-Myers Squibb

Kirurgi, strålning, cellgiftsbehandling och målinriktade behandlingar har varit de huvudsakliga cancerbehandlingarna under flera decennier, men långtidsöverlevnad och god livskvalitet har varit svårt att uppnå för många patienter med avancerad sjukdom.

För att möta det medicinska behovet tar Bristol-Myers Squibb ledningen inom utvecklingen av immunonkologi, ett innovativt område inom cancerforskning och behandling. Immunonkologi omfattar läkemedel vars primära mekanism är att verka genom kroppens immunförsvar för att bekämpa cancern. Företaget studerar olika substanser och immunterapeutiska tillvägagångssätt för patienter med olika typer av cancer. Detta inkluderar studier på kombinationer av immunonkologiska substanser med olika målinriktning och som påverkar olika komplementära signalvägar för behandling av cancer.

Bristol-Myers Squibbs ambition är att vidareutveckla kunskapen kring immunonkologi, med målet att förändra både den förväntade överlevnaden och förbättra patienternas levnadsstandard.

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,

telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.comr.