Skip to main content

Europeiska kommissionen har godkänt Bristol-Myers Squibbs Opdivo® (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 15:30 CEST

Opdivo är den första och enda PD1-hämmaren som är godkänd för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

Opdivo är det första läkemedlet som visat en signifikant förbättring av totalöverlevnad, det primära effektmåttet i studien, jämfört med everolimus, hos patienter som tidigare fått behandling för avancerad njurcellscancer, baserat på data från fas III-studien CheckMate-025.

Detta godkännande innebär att Opdivo är den enda PD1-hämmaren i Europa som visat en överlevnadsfördel vid tre olika tumörtyper, jämfört med dagens standardbehandling.

Bristol-Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo för ytterligare en indikation, nämligen som monoterapi för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC) efter tidigare behandling. Opdivo är den första och enda godkända PD-1 immuncheckpointhämmaren i Europa som visat en signifikant överlevnadsfördel (OS) jämfört med dagens standardbehandling hos denna patientgrupp. Godkännandet innebär att Opdivo får marknadsföras för denna nya indikation i alla 28 medlemsstater inom EU.

– Det nya godkännandet speglar vårt mål att ge en möjlighet till långtidsöverlevnad till en bred patientgrupp och vi kan nu även erbjuda Opdivo till tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer. Opdivo är den enda godkända PD1-hämmaren i Europa som visar en signifikant fördel vad gäller överlevnad i denna patientgrupp. Vi på Bristol-Myers Squibb strävar efter att kunna tillhandahålla nya behandlingsalternativ så fort som möjligt för att kunna hjälpa fler patienter. På mindre än ett år har vi utökat godkännandet för Opdivo i Europa till att innefatta tre olika typer av avancerad cancer, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Godkännandet baseras på data från fas III-studien CheckMate -025 som publicerats i The New England Journal of Medicine. I studien CheckMate -025 utvärderades Opdivo hos patienter med avancerad njurcellscancer (klarcellig njurcellscancer) som tidigare fått angiogeneshämmare jämfört med behandling med everolimus.

Patienterna som behandlades med Opdivo fick en överlevnadsfördel (OS) med en mediantid på 25 månader, jämfört med 19,6 månader för de patienter som behandlades med everolimus (HR: 0,73; (98,5% KI, 0,57–0,93; p=0,0018)). Detta innebär en förbättring med drygt fem månader jämfört med dagens standardbehandling. CheckMate -025 utvärderade även patienternas livskvalitet (QoL). Förutom den förbättrade överlevanden upplevde de patienter som behandlades med Opdivo en förbättrad livskvalitet under hela behandlingen, jämfört med de patienter som fick everolimus.

Första PD1-hämmaren som visat en signifikant överlevnadsfördel hos tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer

CheckMate -025 är en öppen, randomiserad, fas III-studie som har utvärderat Opdivo jämfört med everolimus, vid behandling av patienter som tidigare fått angiogeneshämmare för behandling av avancerad njurcellscancer (klarcellig njurcellscancer). Det primära effektmåttet för studien var totalöverlevand (OS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) var sekundärt effektmått. Patienterna i studien randomiserades till att få antingen Opdivo (3 mg/kg intravenöst varannan vecka) eller everolimus (10 mg oralt en gång om dagen). Den förspecificerad interimsanalysen genomfördes när 398 händelser hade observerats (70% av de planerade antal händelserna definierade för final analys).

Resultat från CheckMate -025 visar att de patienter som behandlades med Opdivo hade en överlevnadsfördel (OS) på drygt fem månader, med en mediantid för totalöverlevnad på 25 månader, jämfört med 19,6 månader för de patienter som behandlades med everolimus (HR: 0,73; (98,5% KI, 0,57–0,93; p = 0,0018)). Fördelen i totalöverlevnad observerades oavsett uttryck av PD-L1. Utöver förbättrad totalöverlevnad visade Opdivo en överlägsen objektiv svarsfrekvens (ORR) jämfört med everolimus (25,1% (95% KI: 21-29,6) jämfört med 5,4% (95% CI: 3,4-8,0)). 49 patienter (47,6%) som fick respons/svar med Opdivo fortsatte att svara på behandlingen i upp till 27,6 månader.

Förutom fördelen i totalöverlevnad visade studien också att de patienter som behandlades med Opdivo upplevde en förbättring över tid av sjukdomsrelaterade symtom och hälsorelaterad livskvalitet (QoL), jämfört med de patienter som fick everolimus. Patienterna bedömdes med hjälp av de validerade och pålitliga graderingarna ”the Functional Assessment of Cancer Therapy-Kidney Symptom Index-Disease Related Symptoms (FKSI-DRS)” och “the EuroQoL EQ-5D”. Resultat visar att så tidigt som vecka 20 hade patienterna som fått Opdivo en signifikant förbättring av sjukdomsrelaterade symtom, medan patienterna som fick everolimus visade en betydande försämring i vecka fyra.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -025 överensstämde väl med vad som har rapporterats i tidigare studier. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 47 procent av patienterna som fick Opdivo. De vanligaste allvarliga biverkningar som rapporterades hos minst två procent av patienterna som fick Opdivo var akut njursvikt, pleurautgjutning, lunginflammation, diarré och hyperkalcemi. De vanligaste biverkningarna hos patienterna som behandlats med Opdivo jämfört med everolimus (rapporterats hos
> 20% av patienterna) var uttalad trötthet (56%, 57%), hosta (34%, 38%), illamående (28%, 29%), hudutslag (28%, 36%), dyspné (27%, 31%), diarré (25%, 32%), förstoppning (23%, 18%), minskad aptit (23%, 30%), ryggsmärta (21%, 16%) och ledsmärta (20%, 14%).

För mer information om Opdivo se här: www.fass.se

Om njurcellscancer

Njurcellscancer (RCC) är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna och drygt 100 000 personer i världen dör varje år till följd av denna sjukdom. Den vanligaste formen, klarcellig njurcellscancer, står för cirka 80 till 90 procent av alla njurcellscancerfall. Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor, och flest drabbade bor i Nordamerika eller i Europa. Globalt sett så är femårsöverlevnad för dem som fått diagnosen avancerad njurcancer 12,1 procent. Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige och de som får sjukdomen är oftast i 60–70-års åldern.

Om immunonkologi på Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

På Bristol-Myers Squibb har vi en vision för framtidens cancervård som är inriktad på immunonkologi, som anses vara en ny och viktig behandlingsform likställd kirurgi, strålning, kemoterapi samt olika målinriktade behandlingar för vissa typer av cancer.

Vi har en omfattande klinisk portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande. Många av dessa substanser har upptäckts och utvecklats av våra egna forskare. Vårt pågående immunonkologiska forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom flera olika solida tumörer och hematologiska maligna tillstånd, olika behandlingslinjer och histologi, i syfte att driva utvecklingen framåt inom total överlevnad och andra viktiga åtgärder som varaktigt svar. Vi var pionjärer inom den forskning som ledde till det första godkännandet för kombinationen av två immunonkologiska läkemedel och vi fortsätter att studera betydelsen av kombinationsbehandling inom cancer.

Vi undersöker också andra signalvägar inom immunsystemet för behandling av cancer, inklusive signalvägar som CTLA-4, CD-137, KIR, SLAMF7, PD-1, GITR, CSF1R, IDO och LAG-3. Dessa signalvägar kan leda till potentiella nya behandlingsalternativ, i kombination eller som monoterapi, för att hjälpa patienter att bekämpa olika typer cancer.

Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis. Vi på Bristol-Myers Squibb är fast beslutna att förändra den förväntade överlevnaden vid svårbehandlade cancerformer och förbättra patienternas levnadsstandard.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler och blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2. Detta förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier som utvärderar totalöverlevnad som primära effektmått för en mängd olika tumörtyper. Studierna med Opdivo har också bidragit till den kliniska och vetenskapliga förståelsen av biomarkörers roll och hur patienter med olika nivåer av PD-L1 uttryck kan dra nytta av Opdivo. Hittills ingår fler än 18 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och i EU.

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com