Skip to main content

Europeiska kommissionen har godkänt den första och enda kombinationen av två immunonkologiska läkemedel, Bristol-Myers Squibbs Opdivo® (nivolumab) i kombination med Yervoy® (ipilimumab), för behandling av avancerat malignt melanom

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 14:58 CEST

Opdivo i kombination med Yervoy är nu godkänt för behandling av metastaserande eller inoperabelt malignt melanom hos vuxna patienter, oavsett BRAF-mutation-status. Godkännandet av denna nya kombinationsbehandling för patienter med avancerat malignt melanom visar på potentialen med att rikta behandlingen mot distinkta och kompletterande signalvägar inom immunsystemet. Detta är det femte europeiska godkännande för Opdivo inom tre olika tumörtyper, vilket innebär att fler patienter i Europa med svår cancer kan få tillgång till ett immunonkologiskt behandlingsalternativ.

Bristol-Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av avancerat (metastaserande eller inoperabelt) malignt melanom hos vuxna patienter. Godkännandet innebär att Opdivo får marknadsföras för denna nya indikation i alla 28 medlemsstater inom EU. Godkännandet baseras på data från studien CheckMate -067 som är dubbelblind, randomiserad och den första fas III-studien där behandling med Opdivo i kombination med Yervoy visat en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och högre objektiv svarsfrekvens (ORR), oavsett BRAF-mutation-status, jämfört med Yervoy som monoterapi. Säkerhetsprofilen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy var jämförbar med resultat från tidigare kombinationsstudier och behandlingsrelaterade biverkningar hanterades i enlighet med behandlingsrekommendationer.

Resultat från studien CheckMate -067 visar att behandling med Opdivo i kombination med Yervoy hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom minskade risken för progression (PFS), det vill säga att sjukdomen förvärrades, med 58 procent jämfört med Yervoy som monoterapi (HR = 0,42 (99,5% KI: 0,32-0,56; p <0,0001)). Opdivo som monoterapi minskade risken med 43 procent jämfört med behandling med Yervoy som monoterapi (HR = 0,55 (99,5% CI: 0,42-0,73; p <0,0001)).

Efter minst 18 månaders uppföljning var mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS) vid behandling med Opdivo och Yervoy i kombination 11,5 månader (95% KI: 8,9 till 22,18) jämfört med 6,9 månader (95% KI: 4,3 till 9,5) för Opdivo som monoterapi och 2,89 månader (95% KI: 2,8 till 3,4) för Yervoy som monoterapi. Kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy samt Opdivo som monoterapi visade också en högre objektiv svarsfrekvens (ORR: 58% respektive 44%, p <0,0001) jämfört med Yervoy som monoterapi (19%). Mediantiden för en varaktighet av respons uppnåddes inte för kombinationen av Opdivo och Yervoy inom uppföljningsperioden, och för Opdivo som monoterapi var den 22,3 månader jämfört med 14,4 månader för Yervoy som monoterapi.

Baserat på en i förväg planerad, deskriptiv analys av data från CheckMate -067 antog den europeiska kommissionen rekommendationen från den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP (the Committee for Medicinal Products for Human Use), att lägga till ett informativt utlåtande till den breda indikationen. I detta tillägg framhåller de att i förhållande till Opdivo som monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy endast visats hos patienter med lågt PD-L1 uttryck. I studien var den totala svarsfrekvensen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy högre jämfört med Opdivo som monoterapi, oavsett nivå av PD-L1-uttryck.

Godkännandet baseras även på data från fas II-studien CheckMate -069. Patienterna som deltog i den studien hade avancerat malignt melanom utan BRAF-mutation, så kallad vildtyp, och följdes under minst 11 månader. Det primära effektmåttet var objektiv svarsfrekvens (ORR). Resultat från denna studie visar att 61 procent (95% KI: 48,9-72,4) av patienterna svarade på kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy, jämfört med 11 procent (95% KI: 3-25,4) ORR för patienterna som fick Yervoy som monoterapi. Den uppskattade totalöverlevanden (OS) efter 12 respektive 18 månader var 79 respektive 73 procent (95% KI: 67, 87 respektive 95% KI: 61, 82) för patienterna som fått Opdivo och Yervoy i kombination, och 62 respektive 56 procent (95% KI: 44, 75 respektive 95% KI: 39, 70) för dem som fått Yervoy som monoterapi. Uppgifterna avseende totalöverlevnad (OS) baseras på en explorativ och i förväg planerad analys av patienter med avancerat malignt melanom utan BRAF-mutation, så kallad vildtyp.

– Godkännandet av Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av patienter med avancerat malignt melanom stöder vårt mål att utveckla innovativa behandlingsmetoder som har potential att förbättra behandlingsresultatet av dessa patienter. Detta är den första och enda godkända immunonkologiska kombinationen av två läkemedel, och det är också den enda som visat sig ge en bättre effekt än behandling med Yervoy. Vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda denna nya kombinationsmöjlighet till patienter med avancerat malignt melanom i Europa, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Överlägsen effekt jämfört med Yervoy i en registreringsgrundande fas III-studie

CheckMate -067 är en dubbelblind, fas III-studie som utvärderat behandling med Opdivo i kombination med Yervoy, samt Opdivo som monoterapi jämfört med Yervoy som monoterapi hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom. I studien ingick både patienter som hade BRAF V600-positiva mutationer och patienter utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp). Totalt 945 patienter randomiserades till att få Opdivo och Yervoy i kombination (Opdivo 1 mg/kg samt Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka i fyra doser följt av Opdivo 3 mg/kg var annan vecka, n= 314), Opdivo som monoterapi (Opdivo 3 mg/kg var annan vecka, n = 316) eller Yervoy som monoterapi (Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka i fyra doser följt av placebo var annan vecka, n=315). Randomisering stratifierades med hänsyn till PD-L1 uttryck (≥5% till <5%), BRAF-mutation status och M stadium enligt den amerikanska kommittén för cancer (AJCC) system för stadieindelning. Patienterna behandlades till progression eller oacceptabel toxicitet. De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Studien pågår och patienterna kommer fortsätta att följas avseende långtidsöverlevnad (OS). Objektiv svarsfrekvens (ORR) och varaktighet av respons följs också.

Resultaten från studien visade en statistiskt signifikant förbättring av PFS hos patienter med avancerat malignt melanom som behandlades med Opdivo och Yervoy i kombination (p <0,0001) och med Opdivo som monoterapi (p <0,0001) jämfört Yervoy som monoterapi. Efter minst 18 månaders uppföljning visade sig behandling med Opdivo och Yervoy i kombination hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom minska risken för progression (PFS) med 58 procent jämfört med Yervoy som monoterapi (HR = 0,42 ((99,5% KI: 0,32-0,56; p <0,0001)). Opdivo som monoterapi visade på 45 procent minskad risk med jämfört med Yervoy som monoterapi (HR = 0,55 (99,5% KI: 0,42 till 0,73; p <0,0001)). Efter minst 18 månaders uppföljning var mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS) vid behandling med Opdivo och Yervoy i kombination 11,5 månader (95% KI: 8,9 till 22,18) och 6,9 månader (95% KI: 4,3 till 9,5) för Opdivo som monoterapi, jämfört med 2,89 månader (95% KI: 2,8 till 3,4) för Yervoy som monoterapi.

Kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy samt Opdivo som monoterapi visade också en högre objektiv svarsfrekvens (ORR: 58% respektive 44%, p <0,0001) jämfört med Yervoy som monoterapi (19%). 38 patienter (12%) fick komplett respons och 143 av de patienter (46%) som behandlandes med Opdivo och Yervoy i kombination fick partiell respons. I gruppen med patienter som behandlats med Opdivo som monoterapi fick 31 patienter (10%) komplett respons och 107 (34%) partiell respons, jämfört med de patienter som behandlats med Yervoy som monoterapi där 7 (2%) fick komplett respons och 53 (17%) partiell respons. Mediantiden för en varaktighet av respons uppnåddes inte för behandlingskombinationen med Opdivo och Yervoy inom uppföljningsperioden (0+ - 24+ månader). För Opdivo som monoterapi var den 22,3 månader (0+ - 23+) jämfört med 14,4 månader (1,4 - 22.3+) för Yervoy som monoterapi.

CheckMate -069 är en dubbelblind, randomiserad fas II-studie som syftade till att utvärdera kombinationsbehandling. Studien inkluderade 142 tidigare obehandlade patienter med metastaserande eller inoperabelt malignt melanom, utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp) samt patienter med BRAF V600-positiva mutationer. Randomiseringen genomfördes i form av ett stratifierat urval med hänsyn till status avseende BRAF-mutation. Det primära effektmåttet var högre objektiv svarsfrekvens (ORR) hos patienter utan BRAF-mutation, så kallad vildtyp. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter utan BRAF-mutation, så kallad vildtyp, ORR hos patienter med BRAF V600-positiva mutationer och säkerhet. Totalöverlevnad (OS) var ett explorativt effektmått. Patienterna behandlades till progression eller oacceptabel toxicitet.

Resultat från studien, efter minst 11 månaders uppföljning, visar att 61 procent (95% KI: 48,9-72,4) av patienterna med avancerat malignt melanom utan BRAF-mutation, så kallad vildtyp, svarade på kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy, enligt effektmåttet objektiv svarsfrekvens (ORR). Detta ska jämföras med 11 procent (95% CI: 3-25,4) ORR för patienterna som fick Yervoy som monoterapi. Den uppskattade totalöverlevanden (OS) efter 12 respektive 18 månader var 79 respektive 73 procent (95% KI: 67, 87 respektive 95% KI: 61, 82) för patienterna som fått Opdivo och Yervoy kombinationen, jämfört med 62 respektive 56 procent (95% KI: 44, 75 respektive 95% KI: 39, 70) för Yervoy som monoterapi.

En poolad analys av data avseende Opdivo i kombination med Yervoy, baserat på tre studier som utvärderat kombinationsbehandlingen, visar att de vanligaste biverkningarna (> 10%) hos patienterna var hudutslag (51%), trötthet (43%), diarré (42%), klåda (35%), illamående (25%), feber (19%), minskad aptit (15%), hypotyreos (15%), kräkningar (14%), kolit (14%), buksmärta (13%), artralgi (11%), och huvudvärk (11%). Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga (grad 1 eller 2). Bland de patienter som fick kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy i CheckMate -067 fick 151/313 (48%) grad 3 eller 4 biverkningar under den inledande kombinationsfasen. Bland de 147 patienterna i denna grupp som sedan fortsatte behandling med Opdivo i monoterapifasen var det 37 patienter (25%) som fick minst en grad 3 eller grad 4 biverkning.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om avancerat malignt melanom

Melanom är en form av hudcancer som karakteriseras av okontrollerad tillväxt av pigmentproducerande celler (melanocyter) i huden (1). Metastaserande melanom är den dödligaste formen av sjukdomen och inträffar när cancern sprider sig från ytan på huden till andra organ såsom lymfknutor, lungor, hjärnan eller andra delar av kroppen (1). Incidensen av malignt melanom har ökat under åtminstone de 30 senaste åren. I Sverige drabbades 3 276 personer av malignt melanom år 2013 (2). Melanom är den nionde vanligaste cancerformen i Europa. Närmare 100 000 personer beräknas årligen få denna diagnos och mer än 20 000 personer dör varje år till följd av sjukdomen (3).

Om immunonkologi på Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

På Bristol-Myers Squibb har vi en vision för framtidens cancervård som är inriktad på immunonkologi, som anses vara en ny och viktig behandlingsform likställd kirurgi, strålning och kemoterapi för vissa typer av cancer.

Vi har en omfattande klinisk portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande. Många av dessa substanser har upptäckts och utvecklats av våra egna forskare. Vi var pionjärer inom den forskning som ledde till det första godkännandet för kombinationen av två immunonkologiska läkemedel och vi fortsätter att studera betydelsen av kombinationsbehandling inom cancer. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis.

Vi på Bristol-Myers Squibb drivs av ett starkt engagemang att bedriva forskning kring svårbehandlade cancerformer.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler och blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2. Detta förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier som utvärderar totalöverlevnad som primära effektmått för en mängd olika tumörtyper. Studierna med Opdivo har också bidragit till den kliniska och vetenskapliga förståelsen av biomarkörers roll och hur patienter med olika nivåer av PD-L1 uttryck kan dra nytta av Opdivo. Hittills ingår fler än 18 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och i EU.

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Referenser

1. American Cancer Society. “Melanoma.” http://www.cancer.org/cancer/skincancer-melanoma/overviewguide/index. Uppgift hämtad 29 mars 2016.

2. Cancerfonden. ”Malignt melanom” https://www.cancerfonden.se/om-cancer/hudcancer, uppgift hämtad 5 april 2016.

3. Globocan 2012. “Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012”. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx#. Uppgift hämtad 29 mars 2016.

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument