Skip to main content

Nya resultat inom immunonkologi presenteras på årets ASCO-kongress: Två- och treårsöverlevnadsdata från en studie med nivolumab på avancerat malignt melanom

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 11:46 CEST

  • Av de patienter som deltog i studien och som tidigare fått flera behandlingar utan önskvärd effekt, och nu fick nivolumab som monoterapi, var tvåårsöverlevnaden 48 % och treårsöverlevnaden 41 % oavsett dos av nivolumab
  • Typ, frekvens och allvarlighetsgrad av behandlingsrelaterade biverkningar var överensstämmande med vad som setts i tidigare studier för dessa patienter

Bristol-Myers Squibb presenterar idag överlevnadsdata på patienter med avancerat malignt melanom (hudcancer). I studien (studie-003), som är en fas Ib dosjusterande studie med nivolumab som enda behandling, deltog 107 patienter med avancerat malignt melanom. Nivolumab är en PD-1 immuncheckpointhämmare som Bristol-Myers Squibb har under utveckling. Resultaten visar på ihållande aktivitet från nivolumab hos patienter som tidigare fått omfattande behandling. Två- respektive treårsöverlevnadsdata i studien var 48 % respektive 41 % oavsett dos av nivolumab. Dessa data baseras på Kaplan-Meier estimat och kommer att presenteras muntligt på den 50:e årliga American Society of Clinical Oncology-kongressen (ASCO) i Chicago den 2 juni kl 15 CDT (kl 22 svensk tid) (abstract #9002).

”Resultaten från denna studie är mycket lovande för de patienter som har en av de mest aggressiva formerna av cancer som finns”, säger F. Stephen Hodi, M.D., director of the Melanoma Treatment Center and director of the Center for Immuno-Oncology at Dana-Farber, and Associate Professor of Medicine at Harvard Medical School, som presenterar resultatet.

”Det här är den längsta uppföljningsstudie på överlevnad som gjorts med en PD-1 immuncheckpointhämmare som monoterapi på patienter med avancerat malignt melanom som fått tidigare behandling”, säger F. Stephen Hodi.

 “Vi är fast beslutna om att leda utvecklingen av nya behandlingsalternativ för patienter med avancerat malignt melanom”, säger Annette Alaeus, svensk medicinsk direktör för Bristol-Myers Squibb. “Nivolumab är den andra immunterapin från vår pipeline som uppvisat resultat på avancerat malignt melanom och vi ser fram emot att presentera ytterligare långtidsdata på ASCO-kongressen i Chicago. Långtidsdata inkluderar resultat från studier med Yervoy och nivolumab som kombinationsbehandling, på denna tumörtyp. Vi kommer också att presentera de allra första resultaten från en fas III-studie med Yervoy som tilläggsbehandling”.

Om avancerat malignt melanom
Melanom är en form av hudcancer som karaktäriseras av okontrollerad tillväxt av pigmentproducerande celler (melanocyter) i huden. Metastaserande malignt melanom är den dödligaste formen av sjukdomen och inträffar när cancern sprider sig från hudytan till andra organ såsom lymfkörtlar, lungor, hjärna och andra delar av kroppen. Förekomsten av malignt melanom har ökat de senaste 30 åren. 2012 diagnostiserades 232130 melanomfall globalt. Melanom är i högst grad möjligt att bota när det behandlas i ett tidigt stadie. Den genomsnittliga överlevnaden i sena stadier däremot har historiskt sett varit 6 månader med en 1-årsmortalitet på 75 %, vilket innebär att det är den mest aggressiva cancerformen.

Om Bristol-Myers Squibbs immunonkologiska studier inom malignt melanom
Bristol-Myers Squibb studerar immunonkologi som en innovativ behandlingsform vid malignt melanom och har ett brett forskningsprogram med syfte att utvärdera de immunterapier som redan är godkända och de som är under utveckling. Man studerar såväl monoterapi som olika kombinationsbehandlingar vid olika behandlingslinjer och biomarköruttryck. Bland dessa finns fem fas III-studier på malignt melanom. För nivolumab pågår det två fas III-studier med syfte att utvärdera monoterapi för behandlingsnaiva patienter och för patienter som har fått behandling tidigare (CheckMate-066 och CheckMate-037). En fas III-studie med syfte att utvärdera Yervoy 3mg/kg jämfört med Yervoy 10 mg/kg på patienter som tidigare behandlats liksom på behandlingsnaiva med pågående metastaserande melanom pågår just nu (studie-169). De första resultaten av en fas III-studie med syfte att utvärdera Yervoy 10mg/kg som tilläggsbehandling för patienter med grad 3-melanom med en hög risk för återfall efter komplett kirurgisk resektion (studie-029) kommer att presenteras muntligt på ASCO den 2 juni kl 15 CDT (kl 22 svensk tid)(Abstract#LBA9008). Dessutom pågår en fas III-studie med syfte att utvärdera Yervoy och nivolumab som kombinationsbehandling på behandlingsnaiva patienter (CheckMate-067).

Om Nivolumab och Yervoy
Nivolumab och Yervoy är båda monoklonala antikroppar och immuncheckpointhämmare som riktar sig mot olika receptorer på T-cellen.

Nivolumab är en human PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 (programmed death-1) som uttrycks på aktiverade T-celler. Bristol Myers-Squibb undersöker om nivolumab kan få kroppens immunsystem att återfå sin förmåga att känna igen, attackera och förstöra cancerceller genom att blockera denna signalväg.

Bristol-Myers Squibb har ett brett forskningsprogram med syfte att studera nivolumab i flera olika tumörtyper. Programmet består av mer än 35 studier som inkluderar såväl monoterapi som kombinationsbehandlingar. Hittills har fler än 7000 patienter rekryterats över hela världen. Bland studierna finns flera som potentiellt kan ligga till grund för ett godkännande av nivolumab inom lungcancer (icke småcellig lungcancer, NSCLC), hudcancer (malignt melanom), njurcancer (RCC) huvud- och nackcancer, glioblastom och non-Hodgkins lymfom. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) gav 2013 klartecken att nivolumab kan ansökas via en särskilt snabb godkännandeprocess så kallad fast track designation vid lungcancer (NSCLC), hudcancer (malignt melanom) och njurcancer (RCC).

Yervoy (ipilimumab) är en rekombinant, human monoklonal antikropp och den blockerar cytotoxiska T-cells antigen-4 (CTLA-4). CTLA-4 påverkar T-cellsaktivering negativt. Ipilimumab binder till CTLA-4 och blockerar interaktionen mellan CTLA-4 och dess ligander, CD80/CD86. Blockering av CTLA-4 har visat sig öka T-cellsaktivering och tillväxt. Ipilimumabs verkningsmekanism hos patienter med melanom är indirekt genom T-cellsmedierad antitumörrespons. Den 25 mars 2011 godkände FDA Yervoy, 3mg/kg, som monoterapi för patienter med icke operabel eller metastaserande malignt melanom. Den 13 juli 2011 godkändes Yervoy i EU. Yervoy är nu godkänd i mer än 40 länder.

Immunonkologi på Bristol-Myers Squibb
Kirurgi, strålning, cytostatika eller målinriktade behandlingar har representerat fundamentet inom cancerbehandling under de senaste decennierna, men långtidsöverlevnad och god livskvalitet har varit svårt att uppnå för många patienter med avancerad sjukdom.

För att adressera det medicinska behovet tar Bristol-Myers Squibb ledningen inom utvecklingen av immunonkologi, ett snabbt växande område inom cancerforskning och behandling. Immunonkologi omfattar läkemedel vars primära mekanism är att verka genom kroppens immunförsvar för att stoppa cancern. Företaget undersöker olika substanser och immunterapeutiska tillvägagångssätt för patienter med olika typer av cancer, inklusive studier av kombinationer av immunonkologiska medel med olika målinriktning och som påverkar olika komplementära signalvägar för behandling av cancer.

Bristol-Myers Squibb har förbundit sig att utveckla området immunonkologi med målet att förändra förväntad överlevnad och förbättra patienternas levnadsstandard.

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För ytterligare information
Tina Englund, Kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb
Tel. 0705-603 466, tina.englund@bms.com

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.