Skip to main content

​Opdivo® (nivolumab) visar varaktig respons i den längsta uppföljningen av PD1-hämmare vid behandling av tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 16:03 CEST

Uppdaterade resultat, efter minst två års uppföljning, från studierna CheckMate -057 och -017 visar att patienter som behandlades med Opdivo fick tre gånger bättre varaktig respons jämfört med patienter som behandlades med docetaxel.

Bekräftad objektiv svarsfrekvens och varaktig respons sågs hos patienter i CheckMate -057 oavsett PD-L1 uttryck.

Livskvaliteten hos tidigare behandlad patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer undersöktes i studien CheckMate -057 och var bättre hos patienter som fick behandling med Opdivo jämfört med docetaxel.

Bristol-Myers Squibb har presenterat uppdaterade resultat från två pivotala fas III-studier, CheckMate -057 och CheckMate -017. Båda studierna inkluderade tidigare behandlade patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och visar att i gruppen som behandlats med Opdivo hade mer än var tredje patient en pågående respons, jämfört med ingen pågående respons alls hos patienterna som behandlades med docetaxel. I studien CheckMate -057 var mediantiden för varaktighet av respons (DOR), det vill säga den tid under vilken ett läkemedel utövar sin effekt, 17,2 månader för Opdivo (95%KI: 8,4, NE) jämfört med 5,6 månader för docetaxel (95% KI: 4,4, 6,9). I studien CheckMate -017 var mediantiden för responsduration, 25,2 månader (95% KI: 9,8, 30,4) i gruppen som fick Opdivo jämfört med 8,4 månader (95% KI: 8,4, NE) i gruppen som fick docetaxel. Mediantiden för DOR hos patienterna med PD-L1-uttryck på en procent eller mer (≥1%) var 17,2 månader (95% KI: 8,4, NE) och hos patienterna med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) var den 18,3 månader (95% KI: 5,5, NE) vid behandling med Opdivo.

I båda studierna observerades en varaktig respons oavsett patientens PD-LI-uttryck, och i CheckMate -057 hade var fjärde patient som fick en komplett respons ett PD-L1-uttryck under en procent (<1%). Inga nya typer av biverkningar rapporterades från den sammanlagda säkerhetsprofilanalysen från de två studierna. Trots den längre exponeringstiden inträffade inga nya behandlingsrelaterade dödsfall av behandlingen vid uppföljning efter minst två år, jämfört med efter minst ett års uppföljning. Nya biverkningar observerades hos 11 av 418 patienter vid denna uppföljning, det vill säga efter ytterligare ett år.

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 9 oktober under en posterdiskussion (Abstract #1215PD). Resultat avseende patienternas livskvalitet från studien CheckMate -057 presenterades också under en posterdiskussion (Abstract # 1217PD). Patienter som behandlades med Opdivo bibehöll bättre sin hälsostatus i form av bättre hälsorelaterad livskvalitet och symtomkontroll jämfört med behandling med docetaxel, enligt två livskvalitetsmått; the EuroQoL-5 Dimensions (EQ-5D) visual analog scale (VAS) och Lung Cancer Symptom Score (LCSS).

– Opdivo är idag rekommenderat vid andra linjens behandling för patienter med icke-småcellig lungcancer. De uppdaterade resultaten från CheckMate -057 och -017 fortsätter att visa på en varaktig överlevnad och dessutom visar resultat från CheckMate -057 att behandling med Opdivo ger en fördel avseende patienternas allmänna hälsotillstånd jämfört med kemoterapi. Dessa pivotala data ger värdefull information om användningen av Opdivo vid en svårbehandlad cancerform, hos tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om studierna CheckMate -057 och CheckMate -017

CheckMate -057 är en öppen, randomiserad, fas III-studie som utvärderat patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp som hade progredierat under eller efter tidigare behandling med platinabaserad kemoterapi. Patienterna i studien inkluderades oavsett nivå av PD-L1 uttryck. Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS). Sekundärt effektmått var bland annat objektiv svarsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och effekt med hänsyn till tumörens PD-L1 uttryck. Patienterna i studien inkluderades oavsett nivå av PD-L1 uttryck. I studien randomiserades patienterna till att behandlas med antingen Opdivo 3 mg/kg varannan vecka eller docetaxel 5 mg/m2 var tredje vecka.

CheckMate -017 är en öppen, randomiserad, klinisk fas III-studie som utvärderat behandling med Opdivo 3mg/kg varannan vecka jämfört med docetaxel 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp. Samtliga patienter som ingick i studien hade sjukdom som hade progredierat under eller efter tidigare behandling med platinabaserad kemoterapi. Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS). Bland de sekundära effektmåtten ingick progressionsfri överlevnad (PFS) och svarsfrekvens. Studien inkluderade patienter oavsett PD-L1 status.

En sammanlagd säkerhetsprofilanalys efter minst två års uppföljning av patienterna i studierna CheckMate -057 och CheckMate -017 visade att det var färre behandlingsrelaterade biverkningar hos de patienter som fick Opdivo jämfört med de patienter som fick docetaxel (av någon grad: 68% jämfört 88%; grad 3/4: 10% jämfört med 55%). Den visade också att behandling med Opdivo ledde till färre fall av utsättning (alla grader: 6% jämfört med 13%, grad 3/4: 4% jämfört med 7%). I gruppen som fick Opdivo inträffade majoriteten av behandlingsrelaterade biverkningar inom de första tre månaderna och hanterades i enlighet med behandlingsrekommendationer. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 bland patienterna som fick Opdivo var; hudrelaterade (1%), gastrointestinala (1,2%), endokrina (0%), leverrelaterade (1%), pulmonella (1,2%), njurrelaterade (0,2%) och överkänslighet/infusionsreaktion (0%).

I CheckMate -057 utvärderades patienternas allmänna hälsotillstånd (patient-reported outcomes, PROs) mätt med två livskvalitetsmått; Lung Cancer Symptom Score (LCSS) och the EuroQoL-5 Dimensions (EQ-5D) visual analog scale (VAS) samt EQ-5D utility index (UI). Dessa livskvalitetsmått utvärderades vid varannan behandlingscykel med Opdivo respektive vid varje behandlingscykel för docetaxel under de första sex månaderna och därefter var sjätte vecka samt vid två uppföljningsbesök efter avslutad behandling. Livskvalitetsmåttet EQ-5D utvärderades även vid uppföljning avseende överlevnad, vilket skedde var tredje månad under det första året och därefter var sjätte månad. Förbättringar av livskvalitetsmåttet LCSS sågs tidigare än med EQ-5D VAS. Båda visade en fördel för Opdivo, och detta innan överlevnadskurvorna började skilja sig.

Bristol-Myers Squibb är i framkant inom immunonkologisk forskning och innovation

På Bristol-Myers Squibb är patienterna i centrum för allt vi gör. Vår vision för framtidens cancervård är inriktad på forskning och utveckling av immunonkologiska läkemedel som ger bättre överlevnad för patienter med svårbehandlade cancerformer och ger patienterna nya möjligheter att leva med cancer.

Vi är ledande inom den vetenskapliga utvecklingen av immunonkologisk behandling genom vår omfattande kliniska portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande - inklusive den första godkända kombinationen av två immunonkologiska läkemedel vid behandling av metastaserad malignt melanom. Vårt pågående immunonkologiska forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom drygt 20 olika tumörer typer, och vi har elva kliniskt utvecklade molekyler som är utformade för att påverka olika signalvägar inom immunsystemet. Vår breda kunskap och innovativa design av kliniska prövningar ger oss en ledande vetenskaplig position inom utvecklingen av nya kombinationer på flera tumörer och så skyndsamt som möjligt utveckla nästa generation av immunonkologiska kombinationsbehandlingar. Vi fortsätter också att främja forskning som leder till en djupare förståelse för immunonkologiska biomarkörer samt vilka patienter som har mest nytta av immunonkologisk behandling.

Vårt löfte att driva utveckling inom immunonkologiska behandling för många olika patientgrupper som kan dra nytta av dessa behandlingar ställer krav på såväl innovation som nära samarbete med ledande experter inom området. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 25 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo och Yervoy regimen den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserad malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i 47 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, www.immunonkologi.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument