Skip to main content

Resultat från CheckMate -275 studien bekräftar tidigare resultat av Opdivo® (nivolumab) vid behandling av patienter med avancerad cancer i urinblåsan

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 10:53 CEST

Behandling med Opdivo visade en bekräftad objektiv svarsfrekvens på 19,6 procent hos tidigare behandlade patienter.

Varaktig respons sågs hos patienter, oavsett PD-L1 uttryck.

Säkerhetsprofilen för Opdivo överensstämde med det som har rapporterats i tidigare studier.

Bristol-Myers Squibb presenterar resultat från studien CheckMate -275, som visar att 19,6 procent (95% KI 15,0-24,9) av patienterna som behandlats med Opdivo, oavsett patientens PD-LI uttryck, uppnådde det primära effektmåttet bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR). I studien utvärderades behandling med Opdivo hos patienter med metastaserad urotelial cancer, refraktära mot platinumbaserad behandling.

Svar uppnåddes hos såväl patienter med PD-L1 uttryck som patienter som inte hade något uttryck av PD-L1. 23,8 procent (95% KI 16,5-32,3) av patienterna med PD-L1-uttryck på en procent eller mer (≥1%) uppnådde bekräftad ORR, jämfört med 16,1 procent (95% KI 10,5-23,1) av patienterna med PD-L1 uttryck under en procent (<1%). 28,4 procent (95% KI 18,9-39,5) av patienterna med PD-L1-uttryck på fem procent eller mer (≥5%) uppnådde bekräftad ORR jämfört med 15,8 procent (95% KI 10,8-21,8) av patienter med PD-L1 uttryck under fem procent (<5%). Mediantiden för en varaktig respons uppnåddes inte inom uppföljningsperioden som var minst sex månader. Hos 77 procent av patienterna som behandlades med Opdivo uppmättes en pågående respons. Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -275 var jämförbar med resultat som har rapporterats från tidigare studier med Opdivo inom andra tumörtyper.

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 8 oktober under en under en muntlig presentation (Abstract #LBA31_PR).

90 procent av all diagnostiserad blåscancer är urotelial cancer. Majoriteten av all blåscancer diagnostiseras på ett tidigt stadium, men andelen patienter som får återfall och progression i sjukdomen är hög och cirka 78 procent av patienterna får ett återfall inom fem år.

– Det finns ett stort behov av nya behandlingsmöjligheter för patienter med progressiv, metastaserad uroterial cancer. Resultaten från CheckMate -275 visar att behandling med Opdivo uppnår en varaktig och kliniskt meningsfull objektiv svarsfrekvens för 19,6 procent av patienterna. Baserat på dessa resultat har Opdivo potential att bli ett viktigt, nytt behandlingsalternativ för patienter med platinumrefraktär avancerad cancer i urinblåsan, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Om CheckMate -275

CheckMate -275 är en enarmad, öppen fas II-studie. I studien utvärderades säkerhet och effekt för Opdivo, vid behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel urotelial cancer samt patienter med progredierande sjukdom eller återfall efter en platinumbaserad behandling mot metastaser, inom ett år efter neoadjuvant/adjuvant platinumbaserad behandling. Studien inkluderade patienter oavsett PD-L1 uttryck. Studiens primära effektmått var bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR) hos patienter med ett PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) och på fem procent eller mer (≥5%), vilket definierats av en ”blindad” oberoende granskningskommitté. Viktiga sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS), totalöverlevnad (OS), säkerhet och livskvalitet. Patienterna fick Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka och respons bedömdes med början åtta veckor från randomisering och fortsatte var åttonde vecka under 48 veckor, därefter var 12:e vecka tills progression eller utsättning av behandling.

Bekräftad ORR var 19,6 procent (95% KI: 15,0-24,9) för alla behandlade patienter. Ungefär hälften av den totala patientpopulationen (46%) hade ett PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) och cirka 30 procent hade ett PD-L1 uttryck på fem procent eller mer (≥5%). Ett högre behandlingssvar observerades hos patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (23,8%, 95% KI: 16,5-32,3) och hos patienter med PD-L1 uttryck på fem procent eller mer (≥5%) (28,4%, 95% KI: 18,9-39,5). Behandlingssvar med Opdivo observerades även hos patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (16,1%; 95 % Kl: 10,5-23,1) respektive under fem procent (<5%) (15,8%, 95% KI 10,8-21,8).

Hos de 52 patienter som svarade på behandlingen var mediantiden för en varaktighet av respons 1,9 månader (1,6 - 5,9 månader). Mediantiden för varaktig respons nåddes inte, med ett fortgående svar bland 77 procent av de som svarade vid tidpunkten för analysen.

Mediantiden för effektmåttet progressionsfri överlevnad (PFS) var 2,0 månader för alla behandlade patienter (95% KI: 1,87-2,63). För patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (95% KI: 1,77-2,04) var mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS)1,87 månader, och för patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (95% KI: 1,94-3,71) var mediantiden 3,55 månader. Patienterna fick en överlevnadsfördel (OS) med en mediantid på 8,74 månader (95% KI: 6,05-NA), 5,95 månader för patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (95% KI: 4,30-8,08), och 11,3 månader för patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (95% KI: 8,74-NA). Dessutom uppnådde samtliga patienter förbättrad livskvalitet då de studerades under 41 veckor, enligt två livskvalitetsmått, EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) QLQ-C30 och EQ-5D Visual Analog Scale.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -275 var jämförbar med resultat som har rapporterats från tidigare studier med Opdivo inom andra tumörtyper. Av de 270 patienter som fick Opdivo, upplevde 64,4 procent olika grad av behandlingsrelaterade biverkningar, varav 17,8 procent av grad 3 eller grad 4. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av någon grad var trötthet (16,7%), klåda (9,3%), diarré (8,9%), minskad aptit (8,1%), hypotyreos (7,8%), illamående (7,0%), asteni (5,9%), hudutslag (5,9%) och pyrexi (5,6%). De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 var trötthet (1,9%), diarré (1,9%), asteni (1,5%) och hudutslag (1,1%). 4,8 procent av patienterna avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar av någon grad och 3,0 procent avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4.

Bristol-Myers Squibb är i framkant inom immunonkologisk forskning och innovation

På Bristol-Myers Squibb är patienterna i centrum för allt vi gör. Vår vision för framtidens cancervård är inriktad på forskning och utveckling av immunonkologiska läkemedel som ger bättre överlevnad för patienter med svårbehandlade cancerformer och ger patienterna nya möjligheter att leva med cancer.

Vi är ledande inom den vetenskapliga utvecklingen av immunonkologisk behandling genom vår omfattande kliniska portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande - inklusive den första godkända kombinationen av två immunonkologiska läkemedel vid behandling av metastaserad malignt melanom. Vårt pågående immunonkologiska forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom drygt 20 olika tumörer typer, och vi har elva kliniskt utvecklade molekyler som är utformade för att påverka olika signalvägar inom immunsystemet. Vår breda kunskap och innovativa design av kliniska prövningar ger oss en ledande vetenskaplig position inom utvecklingen av nya kombinationer på flera tumörer och så skyndsamt som möjligt utveckla nästa generation av immunonkologiska kombinationsbehandlingar. Vi fortsätter också att främja forskning som leder till en djupare förståelse för immunonkologiska biomarkörer samt vilka patienter som har mest nytta av immunonkologisk behandling.

Vårt löfte att driva utveckling inom immunonkologiska behandling för många olika patientgrupper som kan dra nytta av dessa behandlingar ställer krav på såväl innovation som nära samarbete med ledande experter inom området. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 25 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo och Yervoy regimen den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserad malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i 47 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, www.immunonkologi.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument