Skip to main content

Resultat från den pivotala fas III-studien CheckMate -141 visar att Opdivo® (nivolumab) stabiliserar patientrapporterade livskvalitetsdata hos tidigare behandlade patienter med återfall eller metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 11:42 CEST

Behandling med Opdivo stabiliserade funktion och symtom, medan de patienter som fick behandling i form av kemoterapi uppvisade en statistiskt signifikant försämring.

Opdivo mer än fördubblade tiden till en försämring av det allmänna hälsotillståndet avseende de flesta parametrar.

Bristol-Myers Squibb har presenterat nya resultat avseende patientrapporterad livskvalitet utifrån ett explorativt effektmått i den pivotala fas III-studien CheckMate -141. I studien utvärderades Opdivo jämfört med den behandlande läkarens val av terapi (metotrexat, docetaxel eller cetuximab) vid behandling av patienter med metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp, refraktära mot platinumbaserad behandling. De patienter som behandlades med Opdivo stabiliserades avseende symtom och funktion vilket inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande enligt tre olika hälsorelaterade livskvalitetsmått. Såväl patienter med PD-L1 uttryck som patienter utan något uttryck av PD-L1 som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi uppvisade en statistisk signifikant försämring av patientrapporterade livskvalitetsdata från baslinjen fram till vecka 15, jämfört med de patienter som behandlades med Opdivo. Behandling med Opdivo mer än fördubblade tiden till en försämring av de effektmått som utvärderade det allmänna hälsotillståndet och fördröjde signifikant tiden till försämrade symtom som trötthet, dyspné och sömnlöshet, jämfört med den behandlande läkarens val av terapi.

Dessa resultat presenterades den 9 oktober på ett ”Presidential Symposium” på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) (Abstract # LBA4). Resultaten publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Ungefär 90 procent av all huvud-hals-cancer är av skivepiteltyp och kan påverka patientens fysiologiska funktioner (andas, svälja, äta, och dricka), personliga egenskaper (utseende, tal och röst), sensoriska funktioner (smak, lukt, hörsel) samt psykologisk hälsa och hur man fungerar socialt.

– På Bristol-Myers Squibb strävar vi hela tiden efter att förbättra prognosen för patienter med svårbehandlad cancer och vi är stolta över att kunna bidra med vår forskning inom immunonkologi för att studera patienter med huvud-hals-cancer av skivepiteltyp.Dessa nya studieresultat från CheckMate -141, avseende livskvalitet, är viktiga och ger ytterligare förståelse för hur Opdivo kan hjälpa patienter med denna svårbehandlade sjukdom, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Om CheckMate -141

CheckMate -141 är en öppen fas III-studie som utvärderat Opdivo jämfört med den behandlande läkarens val av terapi för patienter med huvud-hals-cancer av skivepiteltyp. Patienterna som inkluderades i studien hade progredierande sjukdom eller återfall efter en platinumbaserad behandling som getts som behandling adjuvant, primärt, vid återfall eller vid metastaser.

Data avseende patienternas allmänna hälsotillstånd (PRO) inhämtades genom följande hälsorelaterade livskvalitetsmått; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), EORTC Head and Neck Cancer-Specific Module (EORTC QLQ-H&N35) samt EQ-5D frågeformulär med tregradig skala avseende hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D). Frågeformulären fylldes i vid baslinjen (behandlingscykel ett, dag ett), vid vecka nio och därefter var sjätte vecka under tiden patienten fick behandling. Klinisk relevans bedömdes i form av en vedertagen skillnad (MID) med tio poäng eller mer enligt delskalor avseende livskvalitetsmåttet EORTC.

Vid vecka 15 visade resultaten från frågeformulären som utvärderade de två livskvalitetsmåtten EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-H&N35 att det fanns signifikanta skillnader i det allmänna hälsotillståndet, vid jämförelse mellan dem som behandlades med Opdivo och dem som fick den behandlande läkarens val av kemoterapi. Enligt livskvalitetsmåttet EORTC QLQ-C30 hade de patienter som behandlades med Opdivo stabil PRO vid baslinjen, medan de patienter som behandlades med den behandlande läkarens val av kemoterapi hade en signifikant och kliniskt betydande försämring avseende socialt välbefinnande, hur de fungerade arbetsmässigt (p<0,001 jämfört med Opdivo), trötthet (p<0,001 jämfört med Opdivo), dyspné (p<0,001 jämfört med Opdivo) och aptitförlust (p=0,004 jämfört med Opdivo). Opdivo mer än fördubblade mediantiden till försämring avseende patienternas övergripande allmänna hälsotillstånd jämfört med behandlande läkarens val av terapi (7,7 jämfört med 3,0 månader), fysisk funktion (7,8 jämfört med 3,6 månader), rollfunktion (8,6 jämfört med 3,8 månader), kognitiv funktion (7,8 jämfört med 3,3 månader) och social funktion (7,7 jämfört med 3,0 månader). Mediantiden till en försämring av kognitiva funktioner var 6,7 månader för Opdivo jämfört med 4,7 månader vid behandlande läkarens val av terapi. Behandling med Opdivo minskade också graden av kliniskt betydelsefull försämring avseende trötthet, sömnsvårigheter och dyspné med 50 procent (p=0,008).

Resultaten avseende livskvalitetsmåttet QLQ-H & N35 visade att patienterna som behandlades med Opdivo rapporterade en stabil PRO i förhållande till deras svar vid baslinjen, medan patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi hade en signifikant försämring av smärta (p=0,022 jämfört Opdivo), signifikant och kliniskt betydelsefull försämring av sensoriska problem (p<0,001 jämfört med Opdivo) och problem med sociala kontakter (p=0,001 jämfört med Opdivo). Opdivo minskade graden av kliniskt betydelsefull smärta med 74 procent (p<0,001 jämfört med behandlande läkarens val av terapi), sensoriska problem med 62 procent (p=0,002 jämfört med behandlande läkarens val av terapi) och obehag att prata inför andra med 51 procent (p=0,029 jämfört med behandlande läkarens val av terapi).

Enligt livskvalitetsmåttet EQ-5D VAS upplevde patienterna som behandlas med Opdivo ett stabilt allmänt hälsotillstånd, medan patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi upplevde försämring, med en statistiskt signifikant försämring efter 15 veckor (p=0,037). Mediantiden till det att det allmänna hälsotillståndet försämrades var nästan tre gånger längre för patienterna som behandlas med Opdivo, 9,1 månader jämfört med 3,3 månader för patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi.

Om huvud-hals-cancer

Huvud-hals-cancer börjar vanligen i ett slags hudceller som kallas skivepitelceller, i den fuktiga ytan av slemhinnorna som finns bland annat i mun, näsa och hals. Huvud- hals-cancer är den sjunde vanligaste cancerformen i världen, med uppskattningsvis 600 000 nya fall per år. Mellan 223 000 till 300 000 personer dör varje år till följd av sjukdomen. Varje år diagnostiseras omkring 1 400 fall av huvud-hals-cancer i Sverige (1). Globalt förväntas antal fall av huvud-hals-cancer av skivepiteltyp öka med 17 procent mellan 2012 och 2022. För metastaserad sjukdom i stadium IV är den femåriga överlevnaden mindre än fyra procent. Riskfaktorer för att insjukna är bland annat tobak och alkohol. HPV-infektion (humant papillomvirus) är också en riskfaktor som bidrar till en snabb ökning av skivepitelcancer i munhåla och svalg (oral och orofaryngeal) i Europa och Nordamerika.

Bristol-Myers Squibb är i framkant inom immunonkologisk forskning och innovation

På Bristol-Myers Squibb är patienterna i centrum för allt vi gör. Vår vision för framtidens cancervård är inriktad på forskning och utveckling av immunonkologiska läkemedel som ger bättre överlevnad för patienter med svårbehandlade cancerformer och ger patienterna nya möjligheter att leva med cancer.

Vi är ledande inom den vetenskapliga utvecklingen av immunonkologisk behandling genom vår omfattande kliniska portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande - inklusive den första godkända kombinationen av två immunonkologiska läkemedel vid behandling av metastaserad malignt melanom. Vårt pågående immunonkologiska forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom drygt 20 olika tumörer typer, och vi har elva kliniskt utvecklade molekyler som är utformade för att påverka olika signalvägar inom immunsystemet. Vår breda kunskap och innovativa design av kliniska prövningar ger oss en ledande vetenskaplig position inom utvecklingen av nya kombinationer på flera tumörer och så skyndsamt som möjligt utveckla nästa generation av immunonkologiska kombinationsbehandlingar. Vi fortsätter också att främja forskning som leder till en djupare förståelse för immunonkologiska biomarkörer samt vilka patienter som har mest nytta av immunonkologisk behandling.

Vårt löfte att driva utveckling inom immunonkologiska behandling för många olika patientgrupper som kan dra nytta av dessa behandlingar ställer krav på såväl innovation som nära samarbete med ledande experter inom området. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 25 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo och Yervoy regimen den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserad malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i 47 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, www.immunonkologi.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Referens

1. Cancerfonden.se, Huvud-hals-cancer, https://www.cancerfonden.se/om-cancer/huvud-hals-cancer


Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument