Skip to main content

Uppdaterade resultat från en fas I-studie med Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) för patienter med metastaserad njurcellscancer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 15:28 CEST

Varaktig respons sågs vid behandling med Opdivo i kombination med Yervoy i en uppdaterad analys av CheckMate -016.

Bekräftad objektiv svarsfrekvens var 40,4 procent i båda kohorterna med kombinationsbehandlingen.

Säkerhetsprofilen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy hos patienter med avancerad njurcellscancer var jämförbar med resultat från tidigare studier med denna kombination.

Bristol-Myers Squibb har presenterat uppdaterade resultat från fas I-studien CheckMate -016 som utvärderat säkerhet och tolerabilitet (primärt effektmått) av behandling med Opdivo, vid olika doser i kombination med Yervoy, sunitinib eller pazopanib. I studien inkluderades tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter med metastaserad njurcellscancer (MRCC). Dessa uppdaterade resultat inkluderar resultat för Opdivo i kombination med Yervoy (Opdivo 3 mg/kg plus 1 mg/kg Yervoy eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/ kg) efter cirka två års uppföljning, och de visar att 40,4 procent (n=47) av dessa patienter uppnådde en bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR, sekundärt effektmått) för båda kombinationerna i båda studiearmarna.

Av de 38 patienter som svarade på behandlingen i båda studiearmarna, hade 39,5 procent (n=15) av patienterna en pågående respons och mediantiden för en varaktighet av respons var 20,4 månader (95% KI: 8,54 - NE) hos gruppen som behandlades med Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg samt 19,7 månader (95% KI: 8,08 - NE) i gruppen som behandlades med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. Den totala överlevnadsfrekvensen efter 12 månader var 81 procent för dem som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg respektive 85 procent för dem som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg och efter 24 månader var den 67 respektive 70 procent. Det rapporterades färre biverkningar av grad 3/4 i gruppen som behandlades med Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg (38,3%) jämfört med dem som behandlades med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg (61,7%).

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 9 oktober under en postersession (Abstract #1032P).

Nästan en tredjedel av alla patienter som diagnostiseras med njurcellscancer får sin diagnos när sjukdomen är metastaserad och har spridit sig till andra delar av kroppen. Patienter i stadium IV har en sämre prognos, och den femåriga överlevnaden för dessa patienter är endast omkring 12 procent.

– Resultaten som rapporterades på ESMO för CheckMate -016 visar att det är värdefullt att studera kombinationsbehandling av två immunonkologiska läkemedel, Opdivo och Yervoy, för att förbättra prognosen för patienter med metastaserad njurcellscancer. Vårt fas-III program för vidare utvärdering av kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy i första linjens behandling av avancerad njurcellscancer pågår, och vi hoppas kunna bekräfta dessa tidiga resultat genom vår fortsatta forskning, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -016

CheckMate -016 är en multicenter, öppen, fas I-studie som utvärderat Opdivo som kombinationsbehandling tillsammans med Yervoy, sunitinib eller pazopanib hos tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter med metastaserad njurcellscancer (MRCC). I studiearmarna som utvärderade Opdivo och Yervoy som kombinationsbehandling, där 47 patienter i varje arm randomiserades till antingen Opdivo 3 mg/kg plus 1 mg/kg Yervoy eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg intravenöst var fjärde vecka vid fyra tillfällen, följt av Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka tills progression eller toxicitet. 46,8 procent av patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg, respektive 55,3 procent av patienterna som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg hade tidigare fått systemisk behandling. Det primära effektmåttet var säkerhet och tolerabilitet. Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), responsduration (DOR), totalöverlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS).

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 och grad 4 var färre hos patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg jämfört med patienterna som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg (38,3% respektive 61,7%). Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen av grad 3 eller grad 4 i båda kombinationsgrupperna var förhöjt lipas, 14,9 procent i gruppen som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg respektive 27,7 procent i gruppen som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 bland patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg var; gastrointestinala (4,3% respektive 23,4%), leverrelaterade (6,4% respektive 21,3%), njurrelaterade (4,3% respektive 4,3%), endokrinopati (4,3% respektive 0,0%) samt hudrelaterade (0,0% respektive 2,1%). Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till att patienterna avbröt behandling rapporterades för >5% och de vanligaste biverkningarna var förhöjda nivåer i blodet av alaninaminotransferas (ALAT, 10,6%) och kolit (6,4%) i gruppen som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. Inga behandlingsrelaterade dödsfall inträffade i någon av studiearmarna. Baserat på dessa resultat, avbröts studiearmen där patienterna fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg arm.

De viktigaste resultaten från studien av tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter med metastaserad njurcellscancer (MRCC) summeras nedan:

Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg (n=47)Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg (n=47)
Confirmed ORR, n (%); 95% CI19 (40.4)26.4 – 55.719 (40.4)26.4 – 55.7
Best overall response,a n (%)Complete responsePartial response

Stable disease

Disease progression

5 (10.6)14 (29.8)

19 (40.4)

8 (17.0)

0 (0.0)19 (40.4)

17 (36.2)

8 (17.0)

Median DOR, mos. (range)20.4(95% CI: 8.54 – NE) 19.7(95% CI: 8.08 – NE)
12-month OS rate (%)8185
24-month OS rate6770
Median OS, mos. (range); 95% CINot reached32.6 (25.99–NE)
Median PFS, mos. (range)6.6 (3.55 – 14.9)9.1 (5.62 – 15.67)


a
Bästa objektiv respons var obestämd hos en patient (2,1%) i studieramen där patienter fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg, respektive för två patienter (4,3%) i gruppen som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg.

Om njurcellscancer

Njurcellscancer (RCC) är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna och drygt 100 000 personer i världen dör varje år till följd av denna sjukdom. Den vanligaste formen, klarcellig njurcellscancer, står för cirka 80 till 90 procent av alla njurcellscancerfall. Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor, och flest drabbade bor i Nordamerika eller i Europa. Globalt sett så är femårsöverlevnad för dem som fått diagnosen avancerad njurcancer 12,1 procent. Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige och de som får sjukdomen är oftast i åldern 60–70-år.

Bristol-Myers Squibb är i framkant inom immunonkologisk forskning och innovation

På Bristol-Myers Squibb är patienterna i centrum för allt vi gör. Vår vision för framtidens cancervård är inriktad på forskning och utveckling av immunonkologiska läkemedel som ger bättre överlevnad för patienter med svårbehandlade cancerformer och ger patienterna nya möjligheter att leva med cancer.

Vi är ledande inom den vetenskapliga utvecklingen av immunonkologisk behandling genom vår omfattande kliniska portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande - inklusive den första godkända kombinationen av två immunonkologiska läkemedel vid behandling av metastaserad malignt melanom. Vårt pågående immunonkologiska forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom drygt 20 olika tumörer typer, och vi har elva kliniskt utvecklade molekyler som är utformade för att påverka olika signalvägar inom immunsystemet. Vår breda kunskap och innovativa design av kliniska prövningar ger oss en ledande vetenskaplig position inom utvecklingen av nya kombinationer på flera tumörer och så skyndsamt som möjligt utveckla nästa generation av immunonkologiska kombinationsbehandlingar. Vi fortsätter också att främja forskning som leder till en djupare förståelse för immunonkologiska biomarkörer samt vilka patienter som har mest nytta av immunonkologisk behandling.

Vårt löfte att driva utveckling inom immunonkologiska behandling för många olika patientgrupper som kan dra nytta av dessa behandlingar ställer krav på såväl innovation som nära samarbete med ledande experter inom området. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 25 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo och Yervoy regimen den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserad malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i 47 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, www.immunonkologi.se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,

telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument