Skip to main content

Ge polisen möjlighet att klara upp fler brott

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 06:00 CEST

För att brottsoffers rättigheter ska kunna tas tillvara är det viktigt att på olika sätt förbättra förutsättningarna för att klara upp fler brott. Det gäller både vardagsbrott och, inte minst viktigt, riktigt allvarliga brott som till exempel de tragiska och dessvärre alltjämt ouppklarade Linköpingsmorden. Ett viktigt medel för detta är att personer som blir misstänkta för brott, där fängelse ingår i straffskalan, kan topsas för undersökning av salivprov för DNA-analys. De senaste dagarna har i media rapporterats att antalet topsningar gått ner drastiskt.

En naturlig förklaring till detta är att ChefsJO i ett beslut i december 2009 (dnr 2703-2008) redovisat sin syn på hur tillämplig bestämmelse i Rättegångsbalken för provtagningen måste uppfattas med beaktande också av lagens förarbeten. Innehållet i nämnda beslut har medfört att man inom polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har fått upp ögonen för att det inte räcker att det ingår fängelse i straffskalan för det aktuella misstänkta brottet för att topsning ska kunna ske. Inför beslutet om topsning måste förundersökningsledaren bedöma om det konkreta brottet kan leda till strängare påföljd än enbart böter. Det innebär att den som blir misstänkt för till exempel brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott, snatteri eller rattfylleri normalt inte längre topsas. Och då är det lätt att förstå bakgrunden till att antalet topsningar sjunkit radikalt i landet.

Detta är olyckligt enligt vår uppfattning. Förutsättningarna att klara upp brott måste öka. Inte tvärtom. En i så liten utsträckning integritetskränkande åtgärd som en enkel topsning av den som är misstänkt för ett brott, där fängelse ingår i straffskalan, bör i princip aldrig underlåtas. Därför vill vi ha en förändring så att topsning generellt ska kunna ske så fort misstanke uppkommer om ett brott, där fängelse ingår i straffskalan. Detta för att såväl brottsoffers som misstänktas rättigheter ska kunna tas tillvara.

Brottsofferjourernas Riksförbund kommer att uppmärksamma Justitiedepartementet på frågan.

För mer information kontakta:

Sven-Erik Alhem, ordförande: 0739-738 600