Ujrgnwqmne4u7vlakrzn

Barnboken Liten översätts till engelska

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:12 CET

Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att översätta barnboken Liten till engelska. Dessutom ska boken och den tillhörande handledningen Liten och trygg spridas till grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor.

Media no image

Två miljoner kronor till ny webbplats för brottsoffer

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 11:12 CEST

Brottsoffermyndigheten har fått närmare två miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en ny webbplats med behovsanpassad information för brottsoffer. Brottsoffer ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som de utsatts för, var i rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta.


– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott ska få rätt information vid rätt tillfälle. Webbplatsens viktigaste funktion blir att hjälpa brottsoffer att på ett effektivt sätt sortera bland en stor mängd information, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

EU antog 2011 det så kallade brottsofferdirektivet med målet att det skulle vara genomfört i medlemsstaterna senast den 16 november 2015. En av brottsofferdirektivets viktigaste hörnpelare är att brottsoffer har rätt till information om brottmålsprocessen och om det stöd som de har rätt till.

Under 2017 har Brottsoffermyndigheten i ett regeringsuppdrag undersökt hur brottsoffer uppfattat den information som de fått under brottmålsprocessen. Resultatet visar att de haft svårt att ta till sig information och att de upplevt att de inte fick den information som de behövde vid det aktuella tillfället. I efterhand har det dock visat sig att de fått informationen, men i en standardiserad form.
– En viktig slutsats från vår kartläggning är att brottsoffer även kan få för mycket information och att informationen inte alltid är relevant i det enskilda fallet. Informationen behöver därför struktureras och anpassas. På så vis kan Sverige bättre uppfylla EU:s brottsofferdirektiv, förklarar Annika Öster.

Den information som i dag finns på rättsväsendets och Kronofogdens webbplatser är framför allt fokuserad på vilket stöd de olika myndigheterna erbjuder. Det gör att brottsoffret behöver kunskap om vilken organisation som ansvarar för olika delar av processen. Brottsoffermyndighetens webbplats har visserligen information till brottsoffer om hela brottmålsprocessen, men informationen är i dagsläget inte anpassad för olika brottstyper eller brottsoffergrupper.
– Med den nya webbplatsen ska brottsoffer kunna få relevant och överskådlig information för varje del av processen. De kommer även att kunna hitta information om vilka organisationer som erbjuder stöd för brottsoffer på deras bostadsort, säger Annika Öster.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, projektansvarig, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

​Brottsoffermyndigheten har fått närmare två miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en ny webbplats med behovsanpassad information för brottsoffer. Brottsoffer ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som de utsatts för, var i rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta.

Läs vidare »
Media no image

Nya beslut om ersättning efter skolattack

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:36 CEST

Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har utsatts för brott, vilket är en förutsättning för brottsskadeersättning.

Fyra elever får 10 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Tre av dem befann sig i klassrum som de inte kunde lämna utan risk för att direkt utsättas för brott. En elev utsattes för ett indirekt hot. Två anställda som blev jagade av gärningspersonen får 20 000 kronor i brottsskadeersättning. Tidigare beslut av Nämnden för brottsskadeersättning har varit vägledande för bedömningen.
– De här personerna har alla befunnit sig i närheten av gärningspersonen och det har funnits en konkret fara för dem att direkt utsättas för brott av honom. Personerna har också varit medvetna om faran, säger Per Jonsson, jurist på Brottsoffermyndigheten.

I de fem ärenden där personerna får avslag har besluten fattats av Nämnden för brottsskadeersättning. Bedömningen är att personerna inte har utsatts för brott. Tre av ärendena gäller personer som träffade gärningspersonen. I dessa fall agerade gärningspersonen inte mot dem på något sätt som kan sägas ha inneburit ett mot dem direkt riktat hot. Nämnden anser inte heller att personerna utsatts för ett indirekt hot. Två ärenden gäller personer som befann sig i klassrum som låg i korridorer där gärningspersonen i och för sig befann sig under attacken. Gemensamt för dessa var att personerna först i efterhand fått veta att gärningspersonen angripit andra som befunnit sig på skolan.

I sin motivering i de fem ärendena konstaterar nämnden att det inte har funnits någon konkret fara för de sökande att konfronteras med gärningspersonen sedan de blev medvetna om vad som pågick på skolan. Detta eftersom gärningspersonen då hade lämnat aktuella korridorer.
– Det har varit en fruktansvärd upplevelse för de som befunnit sig på skolan och många har varit med om situationer där de känt sig rädda och utsatta. Det som nämnden har bedömt är om de har blivit utsatta för brott eftersom det är en förutsättning för brottsskadeersättning. I de här fallen anser nämnden att så inte är fallet, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Nämnden har också beslutat att inte ändra ett tidigare avslagsbeslut där en skolanställd nekades ersättning eftersom hon inte ansågs ha varit utsatts för brott. Hon befann sig i utrymmen i en korridor där gärningsmannen aldrig uppehöll sig.

Brottsoffermyndigheten har tidigare fattat beslut om ersättning till familjemedlemmar till den elev som mördades och till fyra elever och fyra anställda. Myndigheten har också prövat rätten till ersättning för de poliser som var först till brottsplatsen. Läs de tidigare pressmeddelandena:
"Familjemedlemmar får ersättning efter skolmord i Trollhättan"
”Ingen brottsskadeersättning till poliser efter skolattacken i Trollhättan”
”Elever och anställda får brottsskadeersättning efter skolattacken i Trollhättan”

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande skolattacken
Telefon: 090-70 82 41
E-post: per.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

​Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har utsatts för brott, vilket är en förutsättning för brottsskadeersättning.

Läs vidare »
Media no image

Får ersättning för kapad identitet på Tradera

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:36 CEST

Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då brottet inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.

– De här är första gången vi har prövat rätten till ersättning vid olovlig identitetsanvändning, men vi tror att antalet ärenden av det här slaget kommer att bli betydligt fler. Inte minst blir det allt vanligare med den här typen av brott på internet, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Nämnden för brottsskadeersättning har fattat beslut om de två ärendena. I det ena ärendet får sökanden ersättning. Det gäller en kvinna som fick sin identitet kapad på Tradera när en person använde hennes identitet för att sälja varor på webbplatsen. Detta ledde till att kvinnan fick en betalningsanmärkning för avgifter till Tradera, som hon hade praktiska besvär att få bort. Hon blev dessutom, på grund av betalningsanmärkningen, nekad att handla på kredit. Polisen lade ned förundersökningen. Kvinnan har rätt till 5 000 kronor i brottsskadeersättning för den allvarliga kränkning som hon utsatts för.

Det andra ärendet gäller en kvinna som inte får någon ersättning. En okänd gärningsperson utgav sig för att vara kvinnan och kontaktade under tre dagar privatpersoner för att fråga om deras kontouppgifter. Kvinnan blev sedan uppringd från flera olika nummer. Hon svarade på åtminstone tre samtal varvid personerna berättade att det blivit uppringda från hennes nummer. Det har inte gått att binda någon gärningsperson till brottet.
– Även om händelsen har varit obehaglig anser inte nämnden att det är en sådan allvarlig kränkning att hon kan få ersättning, säger Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten.

Om olovlig identitetsanvändning

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt brott i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Dessförinnan har det inte varit straffbart att ta över en annans identitet. För att det ska anses vara ett brott krävs att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ge upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och ge skydd mot den integritetskränkning det innebär att få dessa utnyttjade. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då händelsen inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.

Läs vidare »
Media no image

Så kan det digitala bemötandet av brottsutsatta förbättras

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 13:46 CEST

Det finns stora möjligheter för rättsväsendet och Kronofogden att ge brottsoffer ett bättre digitalt bemötande. Brottsoffermyndigheten föreslår i en ny rapport att myndigheterna bör utveckla sin kommunikation genom e-tjänster, digital post och webbgemensam information.

– Brottsoffer vill ha möjlighet att kommunicera digitalt med myndigheter som ett komplement till ett personligt bemötande. Det kan till exempel handla om att få en snabb återkoppling på vad som händer i ett ärende, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Den som blir utsatt för brott hamnar i en svår och ovan situation där många myndigheter är inblandade. Brottsoffermyndigheten fick våren 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga brottsutsattas behov av stöd och ge förslag på hur de kan få ett bättre digitalt bemötande.

I sin redovisning presenterar Brottsoffermyndigheten bland annat följande förslag på hur det digitala bemötandet av brottsutsatta kan förbättras:

 • Rättsväsendets myndigheter samt Kronofogden bör ansluta till och börja sända digital post via tjänsten Mina meddelanden. Myndigheterna bör snarast få i uppdrag av regeringen att analysera och identifiera vilka handlingar som kan skickas till brottsutsatta via tjänsten.
 • Rättsväsendets myndigheter samt Kronofogden bör få i uppdrag av regeringen att utveckla e-tjänster som möjliggör för brottsutsatta att skicka in ansökningar, uppgifter och kompletteringar i sina ärenden.
 • Brottsoffermyndigheten bör få i uppdrag av regeringen att ta fram myndighetsgemensam webbinformation riktad till brottsutsatta. Arbetet bör genomföras i samråd med berörda myndigheter och relevanta organisationer i det civila samhället. Informationen ska vara möjlig att behovsanpassa samt vara en del av Brottsoffermyndighetens ordinarie webbplats.

Förslagen i rapporten bedöms kunna finansieras inom respektive myndighetens egna anslag förutom framtagandet av en webbplats med myndighetsgemensam och behovsanpassad information för brottsutsatta.

Läs rapporten ” Förslag om bättre digitalt bemötande av brottsutsatta”.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, handläggare, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

​Det finns stora möjligheter för rättsväsendet och Kronofogden att ge brottsoffer ett bättre digitalt bemötande. Brottsoffermyndigheten föreslår i en ny rapport att myndigheterna bör utveckla sin kommunikation genom e-tjänster, digital post och webbgemensam information.

Läs vidare »
Media no image

Elever och anställda får brottsskadeersättning efter skolattacken i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 13:30 CEST

Brottsoffermyndigheten har nu beslutat om brottsskadeersättning till fyra elever och fyra anställda efter skolattacken i Trollhättan. De har rätt till kränkningsersättning från 10 000 kronor upp till 125 000 kronor per person.

Attacken på skolan Kronan i Trollhättan ägde rum den 22 oktober 2015. Från det att mannen gick in i skolan till dess att han stoppades av polis gick det enligt polisens förundersökning knappt elva minuter. Under den tiden gjorde sig mannen skyldig till flera mord och mordförsök. Han förföljde också flera personer.

Besluten om kränkningsersättning har tagits av Nämnden för brottsskadeersättning. En elev har rätt till 125 000 kronor i kränkningsersättning för mordförsök. En anställd och en elev har rätt till 20 000 kronor i kränkningsersättning för grovt olaga hot.

– I de här fallen är det uppenbart att de har varit direkt utsatta för brott. Gärningspersonen har angripit den elev som utsattes för mordförsök med svärd. De som blivit utsatta för grovt olaga hot har blivit jagade av gärningspersonen, säger Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Eleven som utsattes för mordförsök har även rätt till försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag och den summan dras av från brottsskadeersättningen.

Fem personer har rätt till 10 000 kronor i ersättning för den fridskränkning som brottet inneburit. I sin bedömning har nämnden dragit paralleller till bankrån och de personer som befinner sig i banken men som inte utsatts för något direkt hot eller våld av rånaren. I de fallen kan utsatta personer ha rätt till brottsskadeersättning om de indirekt omfattas av rånarens hot eller inte kan lämna platsen utan att utsättas för hot. Tre personer får ingen ersättning eftersom bedömningen är att de inte har utsatts för brott.

– Det har varit en otroligt skrämmande upplevelse för alla som har befunnit sig på skolan, men de faktiska omständigheterna har sett olika ut. I sådana här fall bestäms rätten till ersättning inte utifrån hur den enskilda personen själv upplevde händelsen eller vilka känslor som den kan ha medfört för just denna person. Istället görs en objektiv bedömning av situationen, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

– Vid bedömningen av de här ansökningarna har nämnden utgått från var i skolan som de sökande har befunnit sig, närheten till gärningspersonen och den konkreta fara som de har löpt för att direkt utsättas för gärningspersonens brottslighet, berättar Peter Jonsson vidare.

Polisens gärningsmannaprofilgrupp bedömer att det har funnits ett tydligt hatbrottsmotiv bakom mannens gärningar och att han valt skolan eftersom det där fanns en hög representation av personer med invandrarbakgrund.

– På grund av att gärningspersonens hatbrottsmotiv synes ha varit den främsta anledningen till att han valde skolan som brottsplats har ersättningsnivåerna blivit högre. Nämnden har också tagit hänsyn till att skolpersonal och elever har rätt att känna sig trygga på skolan där de arbetar och studerar, säger Per Jonsson.

Utöver de ansökningar som Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat om har ytterligare 13 elever och anställda i dagsläget ansökt om brottsskadeersättning. De beslut som nämnden nu fattat kommer att vara vägledande för hur Brottsoffermyndigheten ska bedöma övriga ärenden.

Brottsoffermyndigheten har tidigare fattat beslut om ersättning till anhöriga till den elev som mördades och angående de poliser som var först till brottsplatsen. Läs pressmeddelandena:

”Familjemedlemmar får ersättning efter skolmord i Trollhättan”

”Ingen brottsskadeersättning till poliser efter skolattacken i Trollhättan”

För ytterligare information, kontakta gärna:

Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande skolattacken
Telefon: 090-70 82 41
E-post: per.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten har nu beslutat om brottsskadeersättning till fyra elever och fyra anställda efter skolattacken i Trollhättan. De har rätt till kränkningsersättning från 10 000 kronor upp till 125 000 kronor per person.

Läs vidare »
E5xjlmzlqimxkuokfnph

Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 13:12 CET

Våldsutsatta papperslösa kvinnors rätt till skydd, alternativa möjligheter till skadestånd för sexualbrottsoffer och förskolebarns avslöjanden av sexuella övergrepp. Det handlar de tre uppsatser som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus om.

Media no image

Ingen brottsskadeersättning till poliser efter skolattacken i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 13:21 CET

De två poliser som var först till brottsplatsen under skolattacken i Trollhättan har inte rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Det har Brottsoffermyndigheten beslutat bland annat eftersom poliserna var utbildade för att hantera den aktuella situationen och eftersom de visste att gärningspersonen var beväpnad med svärd.

– Det är en högre tröskel för poliser att få ersättning för kränkning än för privatpersoner eftersom det kan ingå i deras arbetsuppgifter att ingripa mot hotfulla och våldsamma personer och vara mentalt förberedda på sådana situationer, säger Peter Jonsson, chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

De två poliserna fick i polisbilen information om att en man med svärd befann sig på skolan och att en eller flera personer var skadade. Väl framme vid skolan såg de flera skadade personer. När de var på väg upp till övervåningen fick de syn på gärningspersonen som gick i riktning från dem. Poliserna stannade några trappsteg från övre plan och ropade ”Polis, stanna och släpp svärdet!”. Gärningspersonen vände sig då om och gick raskt mot dem. Poliserna avlossade sina tjänstevapen när gärningspersonen befann sig ett antal meter från dem.
– Poliserna har uppgett att händelsen påminde om de utbildningar och övningar om pågående dödligt våld som de har deltagit i, säger Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten.

Gärningsmannen avled till följd av skottskadorna och har därför inte kunnat ställas till svars för sina brott. I efterhand har gärningsmannaprofilgruppen vid polisens nationella operativa avdelning gjort ett utlåtande om brotten på skolan.
– Polisens gärningsmannaprofilgrupp skriver att gärningspersonen gått målinriktat mot de två poliserna med ett tydligt syfte att bli skjuten, säger Per Jonsson.

Poliserna har ansökt om brottsskadeersättning för mordförsök. Brottsoffermyndigheten har i sitt beslut följt gärningsmannaprofilgruppens bedömning om att mannen velat ta sitt liv genom att bli skjuten av polisen. Bedömningen är därför att det inte är frågan om mordförsök utan om hot mot tjänsteman, som anses vara grovt.
– Utifrån den här informationen är vår bedömning att poliserna inte har utsatts för en sådan allvarlig kränkning av den personliga integriteten att de har rätt till ersättning, säger Per Jonsson.

Brottsoffermyndigheten har hittills fått in 36 ansökningar om brottsskadeersättning kopplade till skolattacken i Trollhättan. I oktober förra året fattades beslut i de första ärendena. Föräldrar och syskon till den elev som mördades fick då brottsskadeersättning med 25 000 kronor per person.
Läs pressmeddelandet ”Familjemedlemmar får ersättning efter skolmord i Trollhättan”.

Ytterligare 23 personer, elever och lärare, har ansökt om brottsskadeersättning. Flera av dessa ärenden kommer att behandlas av Nämnden för brottsskadeersättning och beslut väntas under april månad.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Per Jonsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande skolattacken
Telefon: 090-70 82 41
E-post: per.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

De två poliser som var först till brottsplatsen under skolattacken i Trollhättan har inte rätt till brottsskadeersättning för kränkning. Det har Brottsoffermyndigheten beslutat bland annat eftersom poliserna var utbildade för att hantera den aktuella situationen och eftersom de visste att gärningspersonen var beväpnad med svärd.

Läs vidare »
Media no image

Anhöriga till mördad får försäkringsersättning och därför ingen brottsskadeersättning

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 13:23 CET

I anledning av ett uppmärksammat rättsfall har anhöriga till en 41-årig kvinna som mördades av en man som hon haft en relation med begärt ersättning från Brottsoffermyndigheten. I och med att de redan fått full ersättning via den mördade kvinnans försäkringar har de enligt brottsskadelagen inte rätt till den statliga brottsskadeersättningen.

Kvinnan blev den 4 juni 2016 mördad av en man som hon tidigare haft en relation med. Hovrätten har dömt mannen för mord och att betala skadestånd till de anhöriga.
– Mordet och omständigheterna kring det har självfallet inneburit en stor påfrestning för de anhöriga. Även om förlusten av en nära anhörig aldrig kan ersättas kan ekonomisk kompensation ha betydelse för att ge upprättelse. Ekonomisk kompensation kan ske genom att gärningsmannen betalar skadestånd, genom försäkringsersättning och i sista hand genom statlig brottsskadeersättning, säger Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

De anhöriga, mamman och två systrar, har ansökt om brottsskadeersättning. För att ha rätt till brottsskadeersättning får det inte finnas några andra möjligheter till ersättning genom skadestånd eller från försäkringar.
– I det här fallet har mannen inte kunnat betala skadeståndet. Däremot har de anhöriga fått full ersättning via kvinnans försäkringar. Eftersom de anhöriga utifrån skadeståndsrättsliga regler redan har fått den ersättning de har rätt till kan Brottsoffermyndigheten inte ge någon brottskadeersättning, säger Peter Jonsson.

De anhöriga var förmånstagare till den livförsäkring som kvinnan hade och har via den fått ersättning som är högre än det belopp som sökts i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Dödsboet har också fått ersättning för begravningskostnader som överstiger den brottsskadeersättning de skulle ha rätt till. Därför kan inte Brottsoffermyndigheten betala ut någon brottsskadeersättning.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 85
E-post: peter.jonsson@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

I anledning av ett uppmärksammat rättsfall har anhöriga till en 41-årig kvinna som mördades av en man som hon haft en relation med begärt ersättning från Brottsoffermyndigheten. I och med att de redan fått full ersättning via den mördade kvinnans försäkringar har de enligt brottsskadelagen inte rätt till den statliga brottsskadeersättningen.

Läs vidare »
Media no image

Närmare 27 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 11:30 CET

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar under årets andra utdelning ytterligare 27 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.

Regeringen har beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel under år 2016 ska gå till organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet. År 2015 höjdes avgiften till Brottsofferfonden och intäkterna fortsätter att öka. Rådet för Brottsofferfonden har under året kunnat bevilja mer medel till projekt som drivs av ideella föreningar och organisationer i det civila samhället.

Brottsofferfonden ger verksamhetsstöd till lokala brottsofferjourer, Brottsofferjouren Sverige och RFSL:s brottsofferjour. De organisationer i landet som bedriver vittnesstödsverksamhet beviljas också fortsatt finansiering.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar för att nå brottsoffer som inte har svenska som förstaspråk. Projekten handlar bland annat om att översätta informationsmaterial och att utbilda volontärer som talar andra språk än svenska.

Brottsofferfonden finansierar även åtta forskningsprojekt med totalt 5,5 miljoner kronor. Två projekt får finansiering för sitt tredje år. Sex projekt är helt nya och handlar bland annat om barn som offer för sexualbrott på nätet, brottsutsatta ungdomars behov av stöd, erfarenheter av människohandel bland gymnasieelever och om män som upplevt sexuellt våld.

Projekt som beviljats medel hösten 2016.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:

 • besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
 • kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
 • finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
 • vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar under årets andra utdelning ytterligare 27 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden
 • Ulf är enhetschef och ansvarar för myndighetens presskontakter.
 • rirpgqulf.xlyrhjsjerppe@brotfhtsoffermajynlfhjdsdighavetlhhzen.se
 • 070-619 57 54

Om Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja alla brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som utsatts för brott, genom att:
● besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
● kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
● finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden
● vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

Brottsoffermyndigheten svarar gärna på frågor om ersättning i samband med brott. Ring myndighetens servicetelefon 090-70 82 00, så får du tala med en handläggare på brottsskadeenheten.

Adress

 • Brottsoffermyndigheten
 • Box 470
 • 901 09 Umeå