Skip to main content

Planprogrammet för Forsåker godkänt

Nyhet   •   Feb 25, 2016 13:44 CET

I går kväll godkände kommunfullmäktige i Mölndal planprogrammet för Forsåker.

– Planprogrammet lägger fast principer för kommande utveckling. Närmast väntar framtagande av detaljplaner. Med godkännandet i ryggen fortsätter etableringen av Forsåker med full kraft, konstaterar Anders Ohlsson, VD för kommunalägda Mölndala Fastighets AB.

Syftet med planprogrammet är att ge en grund för kommande detaljplaner och en fortsatt exploatering av området. I nästa planeringsskede upprättas detaljplaner där utbyggnaden av Forsåker regleras i detalj och har juridisk verkan.

Forsåker kommer vara ett av Västsveriges största byggprojekt under de kommande tio åren och planprogrammet visar komplexiteten kring samhällsbyggnadsprocessen. Den nya stadsdelen kommer att bestå av närmare 3 000 bostäder, vilket innebär att antalet boende beräknas bli ca 6 000 och svara för närmare tio procent av kommunens totala invånarantal. Av bostäderna planeras en tredjedel bli hyresrätter. Därtill kommer det bli ca 100 000 kvm bruttoarea för kontor, handel, service och kultur.

Arbetet är i full gång och det händer mycket, både i och runt omkring projektet. Den stora omvandlingen av innerstaden pågår just nu som tillsammans med Forsåker ska bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal. I uppdraget ingår det att knyta samman Mölndals stadskärna, den östra och västra sidan ska komplettera varandra och bli attraktiva delar att bo, besöka och verka i. Forsåker kommer även ha behov av nya förskolor och skolor. Förskolan beräknas behöva erbjuda 30-talet avdelningar med totalt 550 – 600 barn. Det planeras också för en flexibel grundskola för drygt 500 elever. Eftersom Forsåker ska bli en stadsdel som lever en stor del av dygnet, planeras också för en skolgård som kan användas även efter skoltid och har karaktären av ”näridrottsplats”.

Ett tydligt kännetecken för Forsåker är industribyggnaderna och arvet från pappersindustrin. Den 300-åriga industrihistorien och byggnaderna är viktiga att värna om. Därför kommer delar av den äldre industrikärnan att rustas upp för att bevara platsens själ. Detta kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster. Forsåker har även andra värdefulla kvaliteter, till exempel närheten till Kvarnbyn, Mölndalsån och innerstaden. Mölndalsån, som idag går under mark på flera ställen, kommer att lyftas fram och göras tillgänglig i den nya stadsdelen. Utmed ån planeras det för gångstråk och mötesplatser i form av torgytor som kan innehålla allt från vattenlek till platser för återhämtning. Det finns också planer på att ta vara på vattenkraften i området, förhoppningen är att Forsåker i framtiden kan bli självförsörjande på egenproducerad grön el.