Compotech Recruits Quality Manager from Ericsson

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 11:12 CEST

To further improve their work with quality management, the Swedish technology trading company Compotech Provider AB has recruited Rashin Kabiri, an experienced Quality manager. With Rashin, Compotech will be able to improve their suppliers’ quality assurance. Rashin will, among other things, focus on collaborating with customers and suppliers through proactive quality activities.

Rashin, who has a master's degree in Mathematical Statistics from Stockholm University, has previously worked with quality assurance at both Sony Ericsson and Ericsson.

- I worked at Sony Ericsson for four years. It was a great place to work at, learning their high demands on quality, both externally and internally. My first position was as a Supplier Quality Engineer, before I became an Industrialization Project Quality Manager. I learned about the importance of having clearly defined processes and traceability in production and the daily work, says Rashin.

After Sony Ericsson, Rashin moved on to Ericsson, where she worked for seven years as a Verification and quality Leader.

– I’m responsible for increasing the quality awareness. Through our supplier development program, we aim to bring about a higher level of process control and a better understanding of what is important for our customers.

Rashin emphasizes the importance of having a good and open communication with the suppliers in order to convey customers´ and Compotech´s quality requirements.

– The customer´s benefit of our supplier development program is a better and more robust product, more reliable delivery times, and improved control of the entire supply chain. These are the things that have become more and more important now when we no longer only sell components, but also develop complex systems for our customers. That is why our project model includes quality activities right from the feasibility study phase.

– I'm part of the development team here at Compotech, that are responsible for developing complex systems. I am involved from the project start and work with the team and the customer, going through the specification. Our project model helps us to understand customer requirements and how to involve all necessary resources, both internally at the customer and externally through us, to be more efficient and to reduce lead times. This is a way of working I am used with from Ericsson and SonyEricsson, so I know that it is a proven and effective method.

Rashin is also a part of Compotech’s quality team, working on-site from Stockholm as well as Shenzhen and Shanghai. Together they carry out regular on-site audits at suppliers and sometime even accompanied by customers.

– The fact that we have our own quality and purchasing organization in Asia really improves our and our customers´ ability to communicate efficiently with the suppliers.

– Our work with quality and processes is something that permeates our entire way of working. I look forward to develop our processes even more and take the company to the next level, says Rashin.

Rashin Kabiri started her position at Compotech February 1, 2017.

For more information, please contact:

Michael Ullskog, CEO +46 70 603 75 74

About Compotech Provider AB

We have taken on the most daunting challenges faced by the Nordic manufacturing sector for more than 25 years. Regardless of whether we are delivering components directly from our warehouse or involved in product development work, our vision has always been to provide more than anyone would ever expect.

That approach has given us a network of world leading manufacturers and suppliers. In addition, we´re a part of the Swedish technology trading group Addtech, that has more than 120 subsidiaries with a combined sales of approximately SEK 7 billion. Addtech is listed on the OMX Stockholm Mid Cap.

Read more about Compotech at https://en.compotech.se

The Parts of Your Innovations.

To further improve their work with quality management, Swedish technology trading company Compotech Provider AB has recruited Rashin Kabiri, an experienced Quality manager.

Läs vidare »

Compotech rekryterar kvalitetsledare från Ericsson

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 10:07 CEST

För att ta nästa kliv med kvalitetsarbetet på Compotech Provider AB, har företaget rekryterat den erfarna kvalitetsledaren Rashin Kabiri. Rekryteringen ger Compotech en unik kompetens för att driva på vidareutvecklingen av leverantörer och företagets satsningar framåt. Rashin kommer bland annat fokusera på samarbetet med kunder och leverantörer i proaktiva kvalitetsaktiviteter.

Rashin, som har en magisterexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet, har ansvarat för kvalitetsarbeten hos bland annat både Sony Ericsson och Ericsson.

– Jag var på Sony Ericsson i fyra år och det var en fantastisk arbetsplats med extrema krav på kvalitet både externt och internt. Hos Sony Ericsson jobbade jag både som kvalitetsingenjör med inriktning på leverantörer och som IPQM (Industrialisation Project Quality Manager). Där lärde jag mig även vad som krävs ifråga om tydliga processer och vikten av att ha spårbarhet i allt man gör.

Efter Sony Ericsson gick Rashin vidare till Ericsson, där hon jobbade i sju år som kvalitetsledare.

– Rashin poängterar hur viktigt det är med bra kommunikation så att leverantörerna verkligen förstår våra och våra kunders kravställningar. I förlängningen utmynnar resultatet i högkvalitativa produkter som lever upp till kundens krav på både kort och lång sikt.

– Mitt jobb är att hjälpa leverantörerna bli ännu bättre genom sina egna processer. På Compotech har vi ett supplier development program som riktar sig till leverantörer och som är ett gemensamt hjälpmedel för att få till stånd högre nivå av processkontroll och ökad förståelse för vad som är viktigt för våra kunder.

– Kundnyttan i vårt supplier development program är bättre och robustare produkter, säkrare leveranstider och kontroll över hela leverantörskedjan. Och det är väldigt viktigt eftersom Compotech har gått från att leverera komponenter till att utveckla komplexa system. Här inkluderar företagets projektmodell kvalitetsaktiviteter redan från förstudiefasen.

– Jag är en del av utvecklingsgruppen här på Compotech som utvecklar komplexa lösningar. När ett nytt projekt inleds är jag med från början, för att tillsammans med teamet och kunden gå igenom dennes kravställning.

– Projektmodellen hjälper oss att förstå kundens krav, att involvera alla nödvändiga resurser som kan vara både interna hos kunden och externa genom oss, att bli effektivare och hålla ned ledtider. Det här en arbetsmetod jag är van med från Sony Ericsson och Ericsson, så jag vet att det är en välbeprövad och bra metod.

Att företaget har en egen kvalitets- och inköpsorganisation på plats i Asien förenklar verkligen Compotechs och även kundernas kontakter med leverantörerna, säger Rashin.

– Själv är jag en del av vårt kvalitetsteam som arbetar på plats från både Stockholm, Shenzhen och Shanghai. Och vi genomför förstås regelbundna revisioner på plats hos leverantörerna, både i egen regi och tillsammans med våra kunder.

– Vårt arbete med kvalitet och processer är något som genomsyrar hela vårt sätt att arbeta på Compotech. Jag ser fram emot att vi vidareutvecklar våra processer ännu mer och tar företaget till nästa nivå, avslutar Rashin.

Rashin Kabiri tillträdde sin tjänst på Compotech 1 februari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Ullskog, vd 070-603 75 74

I mer än tjugofem år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med drygt hundratjugo bolag som tillsammans omsätter cirka 7 miljarder kronor. Addtech är noterad på OMX Stockholm Mid Cap.

Läs mer om Compotech på https://compotech.se

För verkliga visioner.

För att ta nästa kliv med kvalitetsarbetet på Compotech Provider AB, har företaget rekryterat den erfarna kvalitetsledaren Rashin Kabiri.

Läs vidare »

Compotech’s CEO steps down after 16 years, succeeded by Michael Ullskog from RECAB

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 09:19 CET

Things continue to progress at the Stockholm, Sweden, based company Compotech Provider AB. Just the other day they announced a new sales organisation in the Benelux region. Now Jan Eriksson, the CEO since 2001, has decided to step down and hand over his position to Michael Ullskog, recruited from the same position at Compotech’s sister company RECAB.

Jan Eriksson says:
– I’ve worked in this corporate group since 1984 and feel it’s time for a change, to bring new energy to Compotech’s leadership. I want to quit while I’m ahead and be able to be involved in selecting my successor. And this is not an announcement of my retirement, I will remain on the board of Compotech as well as continue to work with various projects for Compotech and other Addtech companies. All the while giving my full support to Michael while he gets the hang of his new position.

After 16 years as CEO, Jan Eriksson can look back at how the business of technology trading has changed.
– There used to be much bigger volumes for components, but that changed with increased globalization. We must constantly adapt and find new ways forward. We have done this by offering specialist expertise in customization and system solutions, gaining our customers trust by creating added value for them. We also have a very low staff turnover and long-term relationships with both customers and suppliers.

The successor Michael Ullskog has a solid background in the technology sector, working among others for Motorola and Data Respons Sverige, which he helped establish in 2000. 2008 Michael became sales manager and co-owner of RECAB Embedded Computers AB, where he became CEO in 2014. The company specialises in embedded computers for demanding applications such as the defense, shipping and transport industries. RECAB became a part of Addtech two years ago.

Compotech began its recruitment process last summer and quickly gained interest for Michael Ullskog, who turned out to be ready for a new challenge.

- I’v been impressed for a long time by how Compotech operate through a combination of expertise, a positive organizational culture, and good profitability. Both I and Jan Eriksson are business-driven, we are not administrators at heart. And to do good business, you must develop a strong organizational culture. The important parts are already in place at Compotech, I can focus on developing and making good business. The idea is that we will become even clearer with our solution offering and the added value they provide our customers. I'm not going into this position with a completely new vision, but I’m bringing with me some new ideas and will develop the pulse at Compotech, says Michael Ullskog.

Michael Ullskog became CEO of Compotech January 16th 2017.

For more information, please contact:

Michael Ullskog
CEO, Compotech Provider AB
+46 70 603 75 74
E-post: Michael.ullskog@compotech.se

Jan Eriksson
Business Development Director
08-441 58 01
E-post: jan.eriksson@compotech.se

We have taken on the most daunting challenges faced by the Nordic manufacturing sector for more than 25 years. Regardless of whether we are delivering components directly from our warehouse or involved in product development work, our vision has always been to provide more than anyone would ever expect.

That approach has given us a network of world leading manufacturers and suppliers. In addition, we´re a part of the Swedish technology trading group Addtech, that has more than 120 subsidiaries with a combined sales of approximately SEK 6.5 billion. Addtech is listed on the OMX Stockholm Mid Cap.

Read more about Compotech at en.compotech.se

The Parts of Your Innovations.

Compotech’s CEO Jan Eriksson steps down after 16 years succeeded by Michael Ullskog recruited from the sister company RECAB.

Läs vidare »

Compotechs vd kliver ned efter 16 år, efterträds av Michael Ullskog från RECAB

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 09:01 CET

Det fortsätter röra på sig hos Stockholmsföretaget Compotech Provider AB. Häromdagen presenterade företaget sin nya försäljningsorganisation i Benelux-regionen. Nu har Jan Eriksson, bolagets vd sedan 2001, bestämt sig för att trappa ned och lämna över vd-posten till Michael Ullskog, rekryterad från samma position hos systerbolaget RECAB.

Jan Eriksson berättar:
– Jag har jobbat i koncernen sedan 1984 och känner att det är dags för en förändring och att tillföra ny energi i ledarskapet. Det är bra att sluta på topp och kunna vara med och välja min efterträdare. Samtidigt går jag inte i pension. Jag sitter kvar i styrelsen för Compotech och kommer fortsätta att jobba med olika projekt inom Compotech och även inom andra Addtechbolag, samtidigt som jag kan ge mitt fulla stöd till Michael medan han blir varm i kläderna.

Efter 16 år som vd kan Jan se tillbaka på hur teknikhandelsbranschen har förändrats.
– Förr fanns volymen för komponenter på ett helt annat sätt än vad den gör i dagens globaliserade värld. Vi måste hela tiden anpassa oss och hitta nya vägar framåt. Det har vi gjort genom att erbjuda specialistkompetens inom kundanpassning och systemlösningar, vilket skapar mervärden för kunderna och förtroende från deras sida. Vi har också låg personalomsättning och långa relationer med både kunder och leverantörer, säger Jan.

Efterträdaren Michael Ullskog har en gedigen bakgrund i teknikbranschen, hos bland annat Motorola och Data Respons Sverige, som han var med och etablerade år 2000. 2008 blev Michael försäljningschef och delägare i RECAB Embedded Computers AB, där han blev vd 2014. Företaget specialiserar sig på inbyggda datorer för tuffa tillämpningar inom bland annat försvars-, sjöfarts- och transportindustrin och blev 2015 en del av Addtech.

Compotech påbörjade sin rekryteringsprocess i somras och fick snabbt upp ögonen för Michael, som visade sig vara redo för en ny utmaning.

– Jag har länge imponerats av hur Compotech bedriver sin verksamhet, med en kombination av kompetens, en positiv företagskultur och bra lönsamhet. Både jag och Jan är affärsdrivna, vi är inte administratörer i första hand. Och för att göra bra affärer måste du utveckla en stark företagskultur. På Compotech finns den redan på plats, jag kan fokusera på att utveckla den och göra bra affärer. Tanken är att vi ska bli ännu tydligare med vårt lösningserbjudande och vilka mervärden det tillför kunderna. Jag kommer inte in med en helt ny vision utan ska tillföra lite nya tankar och utveckla pulsen på Compotech, säger Michael.

Michael Ullskog tillträdde vecka 3 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Ullskog
VD, Compotech Provider AB
070-603 75 74
E-post: Michael.ullskog@compotech.se

Jan Eriksson
Business Development Director
08-441 58 01
E-post: jan.eriksson@compotech.se

I mer än tjugfem år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med drygt hundratjugo bolag som tillsammans omsätter cirka 6,5 miljarder kronor. Addtech är noterad på OMX Stockholm Mid Cap.

Läs mer om Compotech på compotech.se

För verkliga visioner.

Michael Ullskog är ny vd för Compotech och tar över efter Jan Eriksson som nu väljer att lämna över efter 16 år som vd på företaget.

Läs vidare »

Compotech expands to the Benelux Union

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 11:41 CET

The Swedish technology trading company Compotech Provider AB has been in an expansive phase for several years now, merging a pair of sister companies as well as establishing purchasing and quality teams in both Shenzhen and Shanghai in China. The company takes another big step now by establishing a new sales operation in The Hague, The Netherlands.

It is the global company Johnson Electric, one of the world’s largest developer and manufacturer of small electric motors, solenoids and micro switches for the automotive, automation, medical, and consumer electronics industries, that has appointed Compotech to their official partner in The Netherlands, Belgium and Luxembourg.

This expanded collaboration means that Compotech creates a new sales channel to Johnson Electric in the Benelux, offering every product manufactured by this company.

- In Sweden we have been a distributor for Johnson Electric products for more than 30 years. We are extremely proud and excited that we will get the opportunity to represent Johnson Electric and their high quality products in the Benelux. From our side, we will facilitate selling Johnson Electric products by using our expertise to offer everything from standard components to complete assembled products, as well as everything in between, says Compotech’s CEO Jan Eriksson.

In relation to this expansion, Compotech strengthens its organization by appointing Hein van der Waals as the Sales Director for Compotech in Benelux. Hein van der Waals was previously Sales Director at Johnson Electric.

- What distinguishes Compotech from other companies in this industry is the ability to solve problems where others fail, especially in cases where standard solutions are not good enough. For me, this means that customers from Johnson Electric will gain access to the company's experienced, solution-oriented organization. Customers in the Benelux can simultaneously purchase components from other strong brands that are also included in the Compotech’s product portfolio, Hein van der Waals says.

For more information, please contact:
Jan Eriksson
VD, Compotech Provider AB
Tel: +46 8 441 58 00
E-post: jan.eriksson@compotech.se
Hein van der Waals
Sales Director, Compotech Benelux
Tel: +31 6 406 365 09
E-post: hein.vdwaals@compotech.se

We have taken on the most daunting challenges faced by the Nordic manufacturing sector for more than 25 years. Regardless of whether we are delivering components directly from our warehouse or involved in product development work, our vision has always been to provide more than anyone would ever expect.

That approach has given us a network of world leading manufacturers and suppliers. In addition, we´re a part of the Swedish technology trading group Addtech, that has more than 120 subsidiaries with a combined sales of approximately SEK 6.5 billion. Addtech is listed on the OMX Stockholm Mid Cap.

Read more about Compotech at en.compotech.se

The Parts of Your Innovations.

The Compotech Benelux sales office is strategic located in The Hague

Läs vidare »

Compotech expanderar i Benelux

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 15:00 CET

Det svenska teknikhandelsbolaget Compotech Provider AB har befunnit sig i en expansiv fas de senaste åren med bland annat fusion av ett par systerbolag och etablering av inköps- och kvalitetsteam i Shenzhen och Shanghai. Nu tar företaget ytterligare ett stort kliv, genom att etablera försäljningsverksamhet i Benelux.

Det globala bolaget Johnson Electric, en världsledande utvecklare och tillverkare av små elmotorer, solenoider och mikrobrytare till bland annat automotive-, automation-, medicin- och hemelektronikindustrin, har utsett Compotech attagera som officiell partner i Belgien, Holland och Luxemburg.

– I Sverige har vi varit återförsäljare av Johnson Electrics produkter i över 30 år. Att nu ta klivet ut i Europa med deras högprestandaprodukter, är vi så klart otroligt stolta och glada över. Från vår sida kommer vi att underlätta försäljningen för Johnson Electric genom att vårt erbjudande innefattar mer än standardkomponenter eftersom vi också erbjuder våra kunder skräddarsydda seriella lösningar, säger Compotech vd Jan Eriksson.

I och med expansionen förstärker Compotech sin organisation med Hein van der Waals, nyanställd försäljningschef för Compotech i Benelux. Hein var tidigare försäljningschef för Johnson Electric Benelux.

– Det som särskiljer Compotech från andra aktörer i branschen, är förmågan att lösa problem när det inte går att nöja sig med standardlösningar. För kunderna innebär samarbetet att Johnsons Electrics kunder kan dra nytta av den erfarenhet, flexibilitet och det lösningsorienterade tänkande som finns hos Compotech. Dessutom får kunderna inom Benelux tillgång till en del andra varumärken i Compotechs produktportfölj, berättar Hein.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Eriksson
VD, Compotech Provider AB
Tel: 08-441 58 00
E-post: jan.eriksson@compotech.se

I mer än tjugofem år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med ett hundratal bolag, cirka två tusen anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor.

Läs mer om Compotech på compotech.se.

För verkliga visioner.

Compotech expanderar genom att öppna försäljningskontor i Benelux, kontoret är strategiskt placerat i Haag, Nederländerna.

Läs vidare »

Extra hög precision med optiska pulsgivare från FAULHABER

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 16:00 CEST

FAULHABER utökar sitt utbud med de nya högupplösta optiska pulsgivarna IER3 och IERS3 som erbjuder upp till 10 000 pulser/varv, 2-kanaler, index-puls och så kallad ”Line Driver”.

Den optiska tekniken ger högre upplösning, bättre noggrannhet och signalkvalitet jämfört med andra teknologier. Tillsammans med en FAULHABER motor kan en noggrannhet på 0,1…0,3° uppnås, vilket är idealiskt för applikationer med hög positioneringsprecision. Tekniken är även lämplig i miljöer med magnetiska störningar.

I jämförelse med andra optiska pulsgivare är IER3 och ERS3 både mindre och lättare. Hela elektroniken har integrerats i en krets vilket endast ökar längdmåttet 15,5…18,5 mm i kombination med en FAULHABER motor.

Just IER3 är klassledare med sin upplösning på upp till 10.000 pulser, med flankregistrering fås 40 000 flanker/varv och en vinkelupplösning på 0,009° per varv vilket möjliggör hög dynamisk kontroll och precis varvtalskontroll.

För mer information, kontakta:

Försäljningschef Krister Larsson
Compotech Provider AB
Tel: 08-441 58 00
E-post: krister.larsson@compotech.se

www.compotech.se

I över tjugo år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med ett hundratal bolag, cirka två tusen anställda och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

För verkliga visioner

FAULHABER utökar sitt utbud med de nya högupplösta optiska pulsgivarna IER3 och IERS3 som erbjuder upp till 10 000 pulser/varv, 2-kanaler, index-puls och så kallad ”Line Driver”.

Läs vidare »

FAULHABERs nya motorstyrning - ett banbrytande paket

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 15:50 CEST

Med den nya generationen motorstyrningar V3.0, möjliggör FAULHABER realtidskommunikation vilket i sin tur leder till högre processtyrningsteknologi. Likt redan befintliga motorstyrningar är alla tre typerna, som ingår i serien, utmärkta att kombinera med FAULHABERs egna DC-motorer och heller inte alls begränsade till dessa.

Samtliga tre typer är lätta integrera i de mest skilda miljöer via gränssnitten RS232, USB, CANopen eller EtherCAT. De har dessutom samma operativsystemsfilosofi och erbjuder även samtliga funktioner.

Den nya programvaran Motion Manager 6 gör också programmeringen av nya motorstyrningarna kraftfullare.

Oavsett vilken av de tre typerna man använder, slipper man välja vilken motortyp som ska användas eftersom FAULHABER har sett till att V3.0 är kombinerad att fungera med både bortslösa-, linjära- och DC-motorer. Vid installationen väljer man vilken typ av motor som ska användas och ändrar sedan enkelt om man övergår till en annan typ. De hjälpmedel som följer med underlättar enkelheten att även komma igång i fleraxliga applikationer.

MC5005 och MC5010 är inkapslade och har jackkbara kontakter medan MC5004 används som instickskort.

Vi erbjuder också en kompakt lösning med integrerad servomotor och motorstyrning som redan är förkonfigurerade vilket gör det möjligt att använda dem direkt i automationsmiljön.

För mer information, kontakta:

Försäljningschef Krister Larsson
Compotech Provider AB
Tel: 08-441 58 00
E-post: krister.larsson@compotech.se

www.compotech.se

I över tjugo år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med ett hundratal bolag, cirka två tusen anställda och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

För verkliga visioner

Med den nya generationen motorstyrningar V3.0, möjliggör FAULHABER realtidskommunikation vilket i sin tur leder till högre processtyrningsteknologi. Likt redan befintliga motorstyrningar är alla tre typerna, som ingår i serien, utmärkta att kombinera med FAULHABERs egna DC-motorer och heller inte alls begränsade dessa.

Läs vidare »

Seiko Instruments agentur i Sverige och Norge går till Compotech Provider AB

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2015 13:56 CEST

Det japanska teknikföretaget Seiko Instruments (SII) är världsledande inom utveckling och tillverkning av CMOS IC halvledare, finmekanik och precisionskomponenter till bland annat klockindustrin, mobiltelefonapplikationer och fordonsindustrin. Att Seiko Instruments nu väljer Compotech Provider som officiell partner är en stor fjäder i hatten för det svenska företaget.

– Samarbetet med Seiko Instruments stärker vårt erbjudande inom elektronikkomponenter och lösningar. Framför allt berörs vår utveckling av produkter för marknader som Internet of Things (internetuppkopplade produkter), wearables (kroppsnära teknik) och bärbart. Komponenternas goda prestanda värdesätts också av företag som utvecklar bilelektronik och produkter för energimätning. Vi är helt enkelt otroligt stolta över att lägga ett varumärke av Seiko Instruments kaliber till vårt redan starka sortiment, säger Compotechs vd Jan Eriksson.

Samarbetet ger Compotech Provider ensam agentur i Sverige och Norge för strömsnåla komponenter från Seiko Instruments, exempelvis strömförsörjnings-IC, minnen, timerkretsar, sensorer och batterier.

För mer information, kontakta:

Jan Eriksson
VD, Compotech Provider AB
Tel: 08-441 58 00
E-post: jan.eriksson@compotech.se

I tjugofem år har vi antagit den nordiska tillverkningsindustrins tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med ett hundratal bolag, cirka två tusen anställda och en omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

www.compotech.se

För verkliga visioner

Det japanska teknikföretaget Seiko Instruments (SII) är världsledande inom utveckling och tillverkning av CMOS IC halvledare, finmekanik och precisionskomponenter till bland annat klockindustrin, mobiltelefonapplikationer och fordonsindustrin. Att Seiko Instruments nu väljer Compotech Provider som officiell partner är en stor fjäder i hatten för det svenska företaget.

Läs vidare »

Premiär för konstruktörens nya kunskapsbas

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2014 13:14 CEST

Nu får konstruktörer en ny kunskapsbas att vända sig till för vägledning i arbetet med HMI, sensorer, rörelsesystem baserade på små elmotorer och magnetiska system. Bakom initiativet står företaget Compotech Provider AB, en leverantör av komponenter och delsystem som gjort sig känd som en problemlösare inom den svenska tillverkningsindustrin.

– Som applikationsingenjörer löser vi dagligen utmaningar åt våra kunder. Nästan varje projekt innebär att vi lär oss något nytt. Tidigare har denna kunskap stannat internt, men vi är övertygade om att hela branschen vinner på en mer öppen inställning till kunskapsutbyte. Därför har vi påbörjat arbetet med att göra mycket av vår kunskap tillgänglig för alla, berättar Fredrik Ståhl, marknadsansvarig på Compotech.

Kunskapsbasen byggs upp i bloggform och lanseras i samband med att Compotech uppdaterar företagets webbplats. Inledningsvis är det uteslutande företagets personal som bidrar med allt från application notes till steg för steg-guider, men företaget håller dörren öppen för framtida gästskribenter.

Besök bloggen på http://www.compotech.se/blogg

För mer information:

Fredrik Ståhl
Marknadsansvarig

Tel: 08-441 58 13


I över tjugo år har vi antagit nordisk tillverknings­industris tuffaste utmaningar. Oavsett om uppdraget varit att leverera komponenter direkt från vårt lager eller att vara en del av utvecklingsarbetet, har vi satsat vår framtid på att alltid tillföra mer än det förväntade.

Den inställningen har gett oss ett nätverk av världsledande tillverkare och underleverantörer. Dessutom ingår vi i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech, med ett hundratal bolag, cirka två tusen anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

The Parts of Your Innovations

Nu får konstruktörer en ny kunskapsbas att vända sig till för vägledning i arbetet med HMI, sensorer, rörelsesystem baserade på små elmotorer och magnetiska system. Bakom initiativet står företaget Compotech Provider AB, en leverantör av komponenter och delsystem som gjort sig känd som en problemlösare inom den svenska tillverkningsindustrin.

Läs vidare »

Om Compotech Provider AB

Vi skapar möjligheter för våra kunder att skapa världsledande produkter inom allt från ventilation till medicintekniska instrument, med hjälp av våra motorer, komponenter och magnetiska material

Compotech förser nordisk tillverkningsindustri med skräddarsydda komponenter och system inom små elmotorer, omkopplare, displayer, strömförsörjning och magnetiska material.

Budgetkrav och pressade tidsplaner är vardagsmat för konstruktörer och produktutvecklare. Men att tvingas anpassa ditt projekt efter komponenterna du har till hands – och deras brister – behöver inte vara det. När du beskriver din utmaning för oss, är du ett steg närmare att förverkliga din vision.

Genom vårt ledande know-how och leverantörsnätverk skapar vi trygghet. Vi har arbetat efter vår affärsidé under drygt 20 år med att erbjuda högkvalitativa komponenter och delsystem till nordisk tillverkningsindustri. Vår målsättning är alltid att tillföra mervärden genom att i nära samarbete med våra kunder erbjuda komponenter och kundanpassade lösningar.

Vi arbetar i partnerskap med internationellt ledande tillverkare från Europa, Asien och USA. I nätverket ingår även produktionsenheter i lågkostnadsländer i Baltikum och Asien, där vi bland annat erbjuder tillverkning av kretskort, plåt och plastdetaljer samt montering.

Vi ingår i den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech som består av fler än 100 dotterbolag och ca 2000 anställda och som omsätter drygt 5 miljarder SEK.

Adress

  • Compotech Provider AB
  • Box 21029
  • 100 31 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida