Lhmu10bmcx2jxjfbc0fd
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Camilla Kargus ny produktionschef på Dialect

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:00 CEST

Camilla Kargus har nu tillträtt som produktionschef för Dialect. Camilla kommer senast från en roll som projektledare på Alltele.

Media-no-image

SwedPaper valde telefonilösning från Dialect

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:13 CEST

Det relativt nystartade pappersföretaget SwedPaper, med en omsättning på 450 miljoner kronor, har valt Dialect som helhetsleverantör av sina telefonilösningar. SwedPaper är etablerat vid Korsnäsverken i Gävle.

65 anställda tillverkar 70 0000 ton säck- och kraftpapper om året, i en process som pågår dygnet runt. När det blev dags att byta telefonsystem valde Per-Olov Welde, produktionschef för hela anläggningen, att agera som ett mindre företag. Valet föll på Dialect och leverans av helhetslösningen sker nu i juni 2015.

-Det är en häftig resa att ha varit med och startat bolaget SwedPaper. Det har fungerat utmärkt i kontakterna med Dialect så här långt, och vi känner oss trygga inför lanseringen den 16 juni, säger Per-Olov Welde, produktionschef på SwedPaper.

Detta är en viktig investering för ett tungt medelstort företag. Investeringen innebär bland annat omfattande nätverksutbyggnad, byte av mobiloperatör och införandet av den mobila växeln Dialect Unified till anställda.

- Jag är väldigt stolt att som ny Säljchef för Gävle få detta förtroende från en så stor och viktig kund. Samtidigt vill jag framhålla att vi vinner denna affär genom vårt oberoende och öppna sätt att se hur vårt kunderbjudande passar just dem. Det känns jättekul att kunna effektivisera en redan väl fungerande verksamhet att bli ännu bättre, säger Patrick Berg, Regional försäljningschef för Dialect Gävle.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Olov Welde, produktionschef SwedPaper
Tel: 070 - 795 16 74, e-post: per-olov.welde@swedpaper.com

Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB
Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Det relativt nystartade pappersföretaget SwedPaper, med en omsättning på 450 miljoner kronor, har valt Dialect som helhetsleverantör av sina telefonilösningar. SwedPaper är etablerat vid Korsnäsverken i Gävle.

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:49 CEST

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2015, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2015, per post under adress Dialect AB, Årsstämma, Box 3067, 169 03 Solna alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid årsstämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid årsstämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd onsdagen den 13 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. VD anförande om bolagets utveckling och styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2014
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 13. Val av revisorer
 14. Förslag till principer för valberedningens tillsättande
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen, bestående av Firas Mohamad (representerande Ouaes AB), Hans Björklund (representerande Triple B AB samt eget ägande), Mats Johnsson (representerande Telebilradio i Södertälje AB och TLS i Södertälje AB), Tony Sjöberg (representerande Skepparö Holding AB, Teleteknik Business Center AB & Teleteknik

Cassej AB) samt Peter Nilsson (representerande Dialect Aktieägarförening, ”DAF”) föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 (0) SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till 6 955 620 (0) kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22

maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 27 maj 2015.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att inga styrelsesuppleanter skall utses, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs till Bolagets revisor.

Punkt 11

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvoden om totalt 1 410 000 kronor skall utgå till styrelsen fram till tidpunkten för nästa årsstämma. Arvodet är personligt och betalas ut kvartalsvis och skall fördelas enligt följande:

- 480 000 kronor till styrelseordföranden

- 250 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget

- 90 000 kronor till styrelseledamöter som är anställda i franchisekedjan eller i koncernen.

Löpande omkostnader som resekostnader skall styrkas med underlag och ersätts löpande. Milersättning utbetalas i enlighet med Bolagets policy. Traktamenten utbetalas ej.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget tillåts styrelseledamöterna fakturera det fastställda arvodet med tillägg för vid var tid gällande sociala avgifter och moms.

Ersättningar till styrelseledamöter som avser annat uppdrag än styrelseuppdraget, skall beslutas på styrelsemöte och protokollföras. Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode ska utgå för eventuellt tillkommande utskottsarbete.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Håkan Lundstedt, Mats Holgerson, Jon Risfelt, Firas Mohamad och Tony Sjöberg. Valberedningen föreslår vidare att Jon Risfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att omval sker av Grant Thornton Sweden AB för en mandatperiod på ett år till utgången av årsstämman 2016. Till huvudansvarig revisor har Grant Thornton Sweden AB för avsikt att utse Mia Rutenius.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. En ledamot ska vara representant för Dialect Aktieägarförening (”DAF”), varvid DAF således gemensamt ska utse denna representant inför tillsättandet av valberedningen. De resterande fyra ledamöterna ska vara representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september året före aktuell årsstämma, samt med beaktande av sådan information om direkt innehav och/eller innehav genom av aktieägaren kontrollerade bolag som avses i nästa stycke.

Vid fastställande av de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska direkt innehav och/eller innehav genom av aktieägaren kontrollerade bolag räknas samman. Det åligger respektive aktieägare att själv informera styrelsens ordförande och/eller Bolagets ekonomichef om ägarförhållanden i sådana kontrollerande bolag i god tid före den 30 september, inför tillsättandet av valberedning.

Med ”kontrollerat bolag” avses bolag där aktieägaren, genom ett ägande överstigande 50 % av röstetalet i sådant bolag, äger rätt att ensam förfoga över röstetalet från aktieinnehavet i Bolaget. Med kontrollerat bolag avses inte det samlade ägandet från en intressentgrupp av aktieägare eller det samlade ägandet av till varandra närstående aktieägare (maka, make, sambo och barn).

Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandattiden, eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot, ska valberedningens sammansättning kunna ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter, styrelsens sammansättning inklusive eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, styrelsearvode samt

eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorer och förslag till revisor i tillämpliga fall.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för nödvändiga kostnader för valberedningens arbete.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med totalt högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 B-aktier.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att möjliggöra strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning på så sätt att verksamhetsföremålet utökas till att även omfatta ”IT-utrustning” och ”försäljning och leverans av IT-tjänster”. Ändringen är av redaktionell karaktär och genomförs för att förtydliga Bolagets verksamhet.

Beslutet innebär att bolagsordningen § 3 ändras och får följande lydelse:

Ӥ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet består av handel, marknadsföring och serviceverksamhet inom mobil telekommunikation, fastnätskommunikation, datakommunikation, IT-utrustning, försäljning och leverans av IT-tjänster, och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och fast egendom.”

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Gustav III:s Boulevard 46 i Solna, samt på Bolagets webbplats www.dialect.se senast den 29 april 2015. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 29 april 2015.

Solna i april 2015 

Dialect AB (publ) 

Styrelsen

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna.

Läs vidare »
Media-no-image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Custice Awards 2015: ”Dialect bästa telefonileverantör och it-strateg i Sverige”

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 13:57 CEST

Nyligen tillkännagav Custice vinnaren av Årets Telefonileverantör och Årets it-strateg när det gäller högst kundnöjdhet hos företag i Sverige. I hård konkurrens vann Dialect även i år den rikstäckande titeln Årets Telefonileverantör 2015 när inköpare och beslutsfattare själva får välja.

I tävlingen Årets Telefonileverantör utser Custice vinnare både lokalt för vissa orter och län samt en rikstäckande vinnare för hela Sverige, vilken Dialect tog hem. Dialect vann lokalt på orterna Linköping, Halmstad, Örebro och Eskilstuna. Dialect tog även hem den rikstäckande titeln Årets it-strateg 2015.

Custice Awards 2015 bygger på sammanställningar från intervjuer gjorda 2014, hämtade ur deras egen databas med 25 189 svarande företag. Custice Awards är Sveriges största sammanställning av företagskundnöjdhet inom branscher som telekom, it, inredning, säkerhet och fastighet.

Frågorna om kundnöjdhet handlar om hur nöjda företagen är med leverantörens kompetens, pris, problemlösning, service och tillgänglighet. Företagen sätter betyg mellan 1 till 5 och utifrån dessa svar räknar Custice ut ett medelvärde för alla leverantörers företagskundnöjdhet.

Här kan du läsa mer om alla vinnarna i Custice Awards 2015.

För mer information vänligen kontakta:
John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 0705-81 06 06 , E-post: john.rydberg@dialect.se

Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB
Tel: 0702-66 87 26, E-post: victoria.preger@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Nyligen tillkännagav Custice vinnaren av Årets Telefonileverantör och årets it-strateg när det gäller högst kundnöjdhet hos företag i Sverige. I hård konkurrens vann Dialect även i år den rikstäckande titeln Årets Telefonileverantör 2015 när inköpare och beslutsfattare själva får välja.

Läs vidare »
Y7wg7v4nt8q7btfap72b
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Dialect först ut med fullt integrerad it- och telefonlösning för mindre företag

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 07:30 CET

Dialect kan nu erbjuda sina kunder inom segmentet små och medelstora företag en fullt integrerad it- och telefoniplattform. Med den nya tjänsten Dialect 365 Telefoni får kunden Office 365, Officepaketet, Outlook Exchange, Lync och en komplett telefonväxel i en och samma plattform.

Media-no-image

Dialect delårsrapport januari till december 2014 - Bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 09:40 CET

2014 uppvisade Dialectkoncernen en positiv utveckling. Positionen på marknaden har förstärkts inom samtliga affärsområden. Avvecklingen av konsumentförsäljning i Kundservice under kvartal två innebar en omställning av verksamheten och ett momentant försäljningstapp. Tillväxten i företagsaffären har dock möjliggjort en oförändrad omsättning totalt i koncernen jämfört med 2013. Koncernens omsättning uppgick till 594 158 (596 416) KSEK.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt jämfört med tidigare år. Rörelseresultatet för 2014 är 8 021 (-7 726) KSEK. Synergieffekterna av tidigare förvärv inom Kundservice i kombination med en förbättrad lönsamhet i flera kundcenterverksamheter har gett effekt. I jämförelse med 2013 har koncernen också under 2014 undvikit större negativa poster av engångskaraktär. Rörelseresultatet i koncernen belastas likt tidigare år med nedskrivning av goodwill på 24 731 (23 964) KSEK.

Januari – December 2014

 • Rörelsens intäkter 594 158 (596 416) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar 39 304 (21 134) KSEK
 • EBITDA-marginal 6,6 (3,5) %
 • Resultat efter skatt per aktie 0,28 (-6,15) SEK
 • Här nedan kan du ta del av Dialects Delårsrapport januari till december 2014 – Bokslutskommuniké

  För mer information vänligen kontakta:

  Daniel Reithner, CFO

  Tel: 076-762 63 14, e-post: daniel.reithner@dialect.se

  Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB

  Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se

  Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2013 en miljard kronor och har idag 650 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

  Läs vidare »
  Romc1ynnzlnj3dppf7lx
  Iauznkiuiqbvukgyd9uz

  Daniel Reithner tillträder som CFO på Dialect

  Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:17 CET

  Daniel Reithner tillträdde tjänsten som CFO på Dialect AB den 15 januari. Närmast kommer Daniel Reithner från tjänsten som CFO för Telias företagsdivision i Sverige.

  Javqcnhm7ijkuec1ecfv
  Nwcrywvigewbjgux8ovo Iauznkiuiqbvukgyd9uz

  Johan Scherlin ny Affärs- och utvecklingschef inom Dialect

  Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:02 CET

  Den 1 januari bildades den nya enheten Affär inom Dialect. Enheten kommer få ansvar för säljcoachning, säljstöd och korsförsäljning i syfte att göra fler och bättre affärer inom Dialects fyra affärsområden Telefoni, Mobilt, IT och Fordon. Johan Scherlin blir ny chef för denna enhet och kommer att ingå i Dialects ledningsgrupp.

  Ggt1lvg4fqpmkqsoblwq
  Iauznkiuiqbvukgyd9uz

  ​Dialect växlar upp it-takten

  Pressmeddelanden   •   2014-11-28 08:57 CET

  Dialect växlar nu upp takten när det gäller it-lösningar till företagskunder. För någon vecka sedan blev Dialect guldpartner till Microsoft inom molntjänster för små och medelstora företag. Nu stärker Dialect dessutom upp organisationen med fler resurser för att göra ännu fler och bättre it-affärer.

  Dldyj8xyxdvllsqe2rv1
  Iauznkiuiqbvukgyd9uz

  Dialect 6:e företaget i Europa att bli Microsoft Gold Partner för molnlösningar

  Pressmeddelanden   •   2014-11-20 11:12 CET

  Dialect har nu blivit Microsoft Gold Partner inom kompetensen ”small and midmarket cloud solutions”. Det är en helt ny status och Dialect är först i Sverige med att certifiera sig för denna nivå på flera orter. Dialect är 6:e företaget i hela Europa som har denna certifiering.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Affärs- och utvecklingsdirektör, Tf Marknadschef
  • johan.scherlin@dialect.se
  • 010-601 90 02
  • 070-919 71 35
  Tf Marknads- och informationschef

  Om Dialect

  Vi levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är.

  Dialect levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat telefonväxlar, dokument- och datatjänster, it-lösningar och molntjänster som Office 365, telefonilösningar och mötestjänster, installation, elektronisk körjournal, support samt mobila och fast telefoni. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer.

  Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedjan som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

  Vi är idag 650 anställda och omsatte under 2012 drygt en miljard kronor. Huvudkontoret finns i Solna och våra kundcenter är etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.