Aiu4tiomlizzszqxejt1
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Dialect utsedd till Bästa telefonileverantör 2016 av svenska företagare

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 16:56 CEST

Dialect har för tredje året i rad utsetts till Bästa telefonileverantören i Sverige av svenska företagare genom Custice Awards. Utöver den nationella utmärkelsen är Dialect även vinnare i kategorin Bästa telefonileverantören lokalt i sex län.

H3dra55lsx5vxlm4cdq2
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Dialect lanserar MEX-paketering i samarbete med Telia

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 08:21 CEST

I en ny paketering tillsammans med Telia erbjuder Dialect MEX-funktionalitet i sin mobila växel Dialect Unified. Användaren får en komplett växellösning som är helt integrerad med mobilabonnemanget.

Kx0gzlubvie4kwugxnhm
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Dialect stärker upp IT-affären med nytt förvärv i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:56 CEST

​Den 31 mars 2016 förvärvade Dialect den lokala IT-aktören PM distribution i Helsingborg. Förvärvet är ett led i bolagets långsiktiga strategi att förstärka marknadsnärvaron inom IT-området på de orter där detta behövs.

Pdvvguphgc2pidesxxwl
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 15:08 CEST

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl 10.00 på The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20 i Solna.

Glxqipszurtzqgqg1dyi
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Bodil Prising blir ny Affärs- och Marknadsdirektör på Dialect

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 11:46 CEST

Bodil Prising blir ny Affärs- och Marknadsdirektör på Dialect. Hon tillträder sin nya tjänst i slutet av juni.

Media no image

Dialect AB förvärvar IT och Telekom Väst AB

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2015 14:27 CET

Stockholm den 28 december 2015

Dialect AB har per den 28 december 2015 förvärvat återstående delen av aktierna i IT och Telekom Väst AB. Förvärvet görs i enlighet med det inriktningsbeslut som Dialects bolagsstämma fattade den 10 december i år.

IT och Telekom Väst AB är en franchisetagare till Dialect och bedriver verksamhet inom telesälj och genom sitt lokala företagscenter i Göteborg. IT och Telekom Väst AB ingår från förvärvsdatumet som ett helägt dotterbolag i Dialect-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post:john.rydberg@dialect.se

Daniel Reithner, CFO Dialect AB
Tel: 076-76 26 314, e-post:daniel.reithner@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2014 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Stockholm den 28 december 2015 Dialect AB har per den 28 december 2015 förvärvat återstående delen av aktierna i IT och Telekom Väst AB. Förvärvet görs i enlighet med det inriktningsbeslut som Dialects bolagsstämma fattade den 10 december i år.

Läs vidare »
Media no image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Extra bolagsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 09:00 CET

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 kl 10.00 i Quality Hotel Friends konferensavdelning på Råsta strandväg 1, i Solna.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 4 december 2015, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 4 december 2015 helst före kl. 16.00.

Anmälan kan göras skriftligen till Dialect AB (publ), att: Ida Sparrfeldt, Box 3067, 169 03 Solna, eller per e-post till ida.sparrfeldt@dialect.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 4 december 2015. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år från utfärdandet) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. VD:s och bolagsledningens anförande om bolagets utveckling och strategi
 8. Principbeslut om att ge styrelsen i uppdrag att verka för en marknadsnotering av bolagets aktier och/eller försäljning av aktier och/eller rörelse
 9. Principbeslut om förvärv av aktierna i IT & Telecom Väst AB, org. nr. 556943-0332 och beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner
 10. Beslut om incitamentsprogram, innefattande beslut om emission av tecknings-optioner
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om att ge styrelsen i uppdrag att verka för en marknadsnotering och/eller försäljning av aktier och/eller rörelse. Styrelsen kommer vid stämman att presentera en programförklaring avseende en ägarväxlingsprocess, redogöra för den förankringsprocess som förevarit senaste halvåret involverande såväl aktieägarföreningar som franschiseföreningen och beskriva processen framåt.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om förvärv av aktierna i IT & Telecom Väst AB, org. nr. 556943-0332. (”Aktierna”) och ger styrelsen i uppdrag att förhandla och ingå avtal om förvärv av Aktierna under förutsättning att styrelsen anser att villkoren för detta blir tillfredställande. Styrelsen kommer att presentera bakgrunden till förvärv och mer information rörande detaljerna vid stämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 40 000 B-aktier att utnyttjas vid detta förvärv. Emitterade teckningsoptioner får tecknas mot kontant betalning eller med villkor om tillskott (apport) eller kvittningsrätt. Styrelsen ska ha rätt att använda bemyndigandet i samband med förvärv av Aktierna.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom koncernen samt därtill säkerställa ledningens engagemang i den förestående ägarväxlingsprocessen enligt punkt 8 ovan.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 55 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 55 000 B-aktier i bolaget på häri angivna villkor. Vid fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med 550 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande skulle de nytillkomna 55 000 B-aktierna utgöra cirka 2,7 procent av det totala antalet aktier och 1,3 procent av antalet röster i bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan tillkomma dividerat med totala antalet aktier respektive röster i bolaget efter sådan emission.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för valda delar ur koncernens ledning.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 3-4 utvalda tillsvidareanställda i koncernen som inte sagt upp sig eller blivit uppsagda/avskedade före teckningstidens utgång i enlighet med de principer som anges nedan:

 • Kategori 1 (VD) ska erbjudas att teckna maximalt 20 000 teckningsoptioner.
 • Kategori 2 (övriga ledande befattningshavare – 2-3 personer) ska erbjudas att teckna 10 000 till maximalt 15 000 teckningsoptioner per person.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, under tiden från och med 1 juli 2018 till och med 1 januari 2019, för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i bolaget, till en teckningskurs om 101 kronor (motsvarande 163 % procent av priset vid det senaste avslutet vid handel med bolagets aktie i september 2015).

Anställdas teckning av teckningsoptionerna ska ske till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på en beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell utförd av en oberoende expert.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslaget om bemyndigande till styrelsen enligt punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut om förslaget enligt punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 10 ovan och anknytande handlingar enligt 14 kap. aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adress Gustav III:s Boulevard 46, Solna, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget (Dialect AB (publ), att: Ida Sparrfeldt, Box 3067, 169 03 Solna eller per e-post till ida.sparrfeldt@dialect.se) och uppger sin adress.

***

Solna i november 2015

Styrelsen

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 kl 10.00 i Quality Hotel Friends konferensavdelning på Råsta strandväg 1, i Solna.

Läs vidare »
Jfxm8masbnqufzrvanea
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Carolina Råghall ny försäljningsansvarig för Dialect Franchise

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 07:50 CET

Carolina Råghall kommer från och med den 16 januari att anta rollen som försäljningsansvarig för Dialect Franchise. Syftet är att öka försäljningen och lönsamheten hos Dialects franchisebolag.

Media no image

Valberedningen i Dialect AB

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2015 11:18 CET

Solna den 27 oktober 2015

Valberedningen i Dialect AB har bildats, baserat på ägandet i bolaget den 30 september 2015.

Vid årsstämman den 20 maj 2015 beslutades att Dialects valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta jämte en representant för Dialects Aktieägarförening (DAF). Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart Valberedningen konstituerat sig och ska baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats baserat på aktuellt ägande enligt de av Årsstämman beslutade principena och består av: Firas Mohamad (Ouaes AB), Hans Björklund (Triple B AB samt eget ägande), Per Ötken (KAMA Support AB samt eget ägande),Tony Sjöberg
(Skepparö Holding AB, Teleteknik Business Center AB & Teleteknik Cassej AB) samt Peter Nilsson (representerande DAF). De fyra största ägarna i Valberedningen representerar tillsammans cirka 29 procent av röstetalet baserat på utestående aktier i Dialect AB.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 19 maj 2016. Aktieägare som önskar kontakta valberedningen eller styrelsen inför Årsstämman kan antingen göra detta direkt till någon medlem i Valberedningen eller till Styrelsens ordförande, Jon Risfelt, via post eller email. Ytterligare information om Årsstämman kommer publiceras på Bolagets hemsida - www.dialect.se - när stämman närmar sig.

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2014 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Läs vidare »
Media no image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Hjälporganisationen Welcome to Sweden fick akut växelhjälp av Dialect

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 07:59 CEST

Welcome to Sweden tillhandahåller samlad information till den som kommer som flykting eller asylsökande till Sverige. För att snabbt få en fungerande telefonilösning för skiftarbetande volontärer tog man hjälp av Dialect som levererade en mobil växel på bara ett dygn.

För att säkerställa att informationen på hemsidan welcometosweden.org är aktuell och uppdaterad behöver Welcome to Sweden ta emot samtal från hjälporganisationer, media och anländande flyktingar dygnet runt. Valet av telefonilösning blev därför snabbt en affärskritisk fråga när initiativet skulle lanseras.

– Vi behövde en mer flexibel telefonilösning där flera personer kan svara på samma nummer och där vi löpande kan lägga till nya frivilliga som ansluter, förklarar Jonas Jansson, en av initiativtagarna till Welcome to Sweden.

Dialect rekommenderade den mobila växeln Dialect Unified där volontärerna kan logga in i växeln från sina egna mobiltelefoner när de påbörjar sitt skift. Eftersom flyktingsituationen var akut gjordes leveransen på endast en dag.

– Jag är stolt över att jobba för ett företag där det finns ett så stort internt engagemang som på Dialect. Vi har flera internt som har personlig erfarenhet av att komma som flykting till Sverige och därför känner vi extra starkt i den här frågan. I samarbetet med Welcome to Sweden har vi verkligen visat att vi kan vara flexibla och springa den extra milen när det krävs, säger John Rydberg, vd och koncernchef på Dialect.

Welcome to Sweden är mycket nöjda med lösningen som har förenklat volontärernas vardag väsentligt.

– Dialect har överträffat alla våra förväntningar. Helt fantastiskt, säger Jonas Jansson.

För mer information, vänligen kontakta:

John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post: john.rydberg@dialect.se

Welcome to Sweden: http://www.welcometosweden.org/

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Welcome to Sweden tillhandahåller samlad information till den som kommer som flykting eller asylsökande till Sverige. För att snabbt få en fungerande telefonilösning för skiftarbetande volontärer tog man hjälp av Dialect som levererade en mobil växel på bara ett dygn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Vd och koncernchef
 • john.rydberg@dialect.se
 • 010-60 130 10

Om Dialect

Din lokala partner för IT- och telefonilösningar

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar. Vi ser till att allt kan fungera ihop, oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 550 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Huvudkontoret finns i Solna .