Media-no-image

Dialect AB förvärvar IT och Telekom Väst AB

Pressmeddelanden   •   2015-12-28 14:27 CET

Stockholm den 28 december 2015

Dialect AB har per den 28 december 2015 förvärvat återstående delen av aktierna i IT och Telekom Väst AB. Förvärvet görs i enlighet med det inriktningsbeslut som Dialects bolagsstämma fattade den 10 december i år.

IT och Telekom Väst AB är en franchisetagare till Dialect och bedriver verksamhet inom telesälj och genom sitt lokala företagscenter i Göteborg. IT och Telekom Väst AB ingår från förvärvsdatumet som ett helägt dotterbolag i Dialect-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post:john.rydberg@dialect.se

Daniel Reithner, CFO Dialect AB
Tel: 076-76 26 314, e-post:daniel.reithner@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2014 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Stockholm den 28 december 2015 Dialect AB har per den 28 december 2015 förvärvat återstående delen av aktierna i IT och Telekom Väst AB. Förvärvet görs i enlighet med det inriktningsbeslut som Dialects bolagsstämma fattade den 10 december i år.

Läs vidare »
Media-no-image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Extra bolagsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 09:00 CET

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 kl 10.00 i Quality Hotel Friends konferensavdelning på Råsta strandväg 1, i Solna.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 4 december 2015, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 4 december 2015 helst före kl. 16.00.

Anmälan kan göras skriftligen till Dialect AB (publ), att: Ida Sparrfeldt, Box 3067, 169 03 Solna, eller per e-post till ida.sparrfeldt@dialect.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 4 december 2015. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år från utfärdandet) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. VD:s och bolagsledningens anförande om bolagets utveckling och strategi
 8. Principbeslut om att ge styrelsen i uppdrag att verka för en marknadsnotering av bolagets aktier och/eller försäljning av aktier och/eller rörelse
 9. Principbeslut om förvärv av aktierna i IT & Telecom Väst AB, org. nr. 556943-0332 och beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner
 10. Beslut om incitamentsprogram, innefattande beslut om emission av tecknings-optioner
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om att ge styrelsen i uppdrag att verka för en marknadsnotering och/eller försäljning av aktier och/eller rörelse. Styrelsen kommer vid stämman att presentera en programförklaring avseende en ägarväxlingsprocess, redogöra för den förankringsprocess som förevarit senaste halvåret involverande såväl aktieägarföreningar som franschiseföreningen och beskriva processen framåt.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman fattar ett principbeslut om förvärv av aktierna i IT & Telecom Väst AB, org. nr. 556943-0332. (”Aktierna”) och ger styrelsen i uppdrag att förhandla och ingå avtal om förvärv av Aktierna under förutsättning att styrelsen anser att villkoren för detta blir tillfredställande. Styrelsen kommer att presentera bakgrunden till förvärv och mer information rörande detaljerna vid stämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 40 000 B-aktier att utnyttjas vid detta förvärv. Emitterade teckningsoptioner får tecknas mot kontant betalning eller med villkor om tillskott (apport) eller kvittningsrätt. Styrelsen ska ha rätt att använda bemyndigandet i samband med förvärv av Aktierna.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Styrelsen för bolaget finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas även stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet, höja motivationen samt ytterligare förstärka samhörighetskänslan inom koncernen samt därtill säkerställa ledningens engagemang i den förestående ägarväxlingsprocessen enligt punkt 8 ovan.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 55 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 55 000 B-aktier i bolaget på häri angivna villkor. Vid fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med 550 000 kronor.

Vid fullt utnyttjande skulle de nytillkomna 55 000 B-aktierna utgöra cirka 2,7 procent av det totala antalet aktier och 1,3 procent av antalet röster i bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan tillkomma dividerat med totala antalet aktier respektive röster i bolaget efter sådan emission.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för valda delar ur koncernens ledning.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 3-4 utvalda tillsvidareanställda i koncernen som inte sagt upp sig eller blivit uppsagda/avskedade före teckningstidens utgång i enlighet med de principer som anges nedan:

 • Kategori 1 (VD) ska erbjudas att teckna maximalt 20 000 teckningsoptioner.
 • Kategori 2 (övriga ledande befattningshavare – 2-3 personer) ska erbjudas att teckna 10 000 till maximalt 15 000 teckningsoptioner per person.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, under tiden från och med 1 juli 2018 till och med 1 januari 2019, för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i bolaget, till en teckningskurs om 101 kronor (motsvarande 163 % procent av priset vid det senaste avslutet vid handel med bolagets aktie i september 2015).

Anställdas teckning av teckningsoptionerna ska ske till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på en beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell utförd av en oberoende expert.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslaget om bemyndigande till styrelsen enligt punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut om förslaget enligt punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 10 ovan och anknytande handlingar enligt 14 kap. aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adress Gustav III:s Boulevard 46, Solna, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget (Dialect AB (publ), att: Ida Sparrfeldt, Box 3067, 169 03 Solna eller per e-post till ida.sparrfeldt@dialect.se) och uppger sin adress.

***

Solna i november 2015

Styrelsen

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 kl 10.00 i Quality Hotel Friends konferensavdelning på Råsta strandväg 1, i Solna.

Läs vidare »
Jfxm8masbnqufzrvanea
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Carolina Råghall ny försäljningsansvarig för Dialect Franchise

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 07:50 CET

Carolina Råghall kommer från och med den 16 januari att anta rollen som försäljningsansvarig för Dialect Franchise. Syftet är att öka försäljningen och lönsamheten hos Dialects franchisebolag.

Media-no-image

Valberedningen i Dialect AB

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 11:18 CET

Solna den 27 oktober 2015

Valberedningen i Dialect AB har bildats, baserat på ägandet i bolaget den 30 september 2015.

Vid årsstämman den 20 maj 2015 beslutades att Dialects valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta jämte en representant för Dialects Aktieägarförening (DAF). Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart Valberedningen konstituerat sig och ska baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats baserat på aktuellt ägande enligt de av Årsstämman beslutade principena och består av: Firas Mohamad (Ouaes AB), Hans Björklund (Triple B AB samt eget ägande), Per Ötken (KAMA Support AB samt eget ägande),Tony Sjöberg
(Skepparö Holding AB, Teleteknik Business Center AB & Teleteknik Cassej AB) samt Peter Nilsson (representerande DAF). De fyra största ägarna i Valberedningen representerar tillsammans cirka 29 procent av röstetalet baserat på utestående aktier i Dialect AB.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 19 maj 2016. Aktieägare som önskar kontakta valberedningen eller styrelsen inför Årsstämman kan antingen göra detta direkt till någon medlem i Valberedningen eller till Styrelsens ordförande, Jon Risfelt, via post eller email. Ytterligare information om Årsstämman kommer publiceras på Bolagets hemsida - www.dialect.se - när stämman närmar sig.

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2014 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Läs vidare »
Media-no-image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Hjälporganisationen Welcome to Sweden fick akut växelhjälp av Dialect

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 07:59 CEST

Welcome to Sweden tillhandahåller samlad information till den som kommer som flykting eller asylsökande till Sverige. För att snabbt få en fungerande telefonilösning för skiftarbetande volontärer tog man hjälp av Dialect som levererade en mobil växel på bara ett dygn.

För att säkerställa att informationen på hemsidan welcometosweden.org är aktuell och uppdaterad behöver Welcome to Sweden ta emot samtal från hjälporganisationer, media och anländande flyktingar dygnet runt. Valet av telefonilösning blev därför snabbt en affärskritisk fråga när initiativet skulle lanseras.

– Vi behövde en mer flexibel telefonilösning där flera personer kan svara på samma nummer och där vi löpande kan lägga till nya frivilliga som ansluter, förklarar Jonas Jansson, en av initiativtagarna till Welcome to Sweden.

Dialect rekommenderade den mobila växeln Dialect Unified där volontärerna kan logga in i växeln från sina egna mobiltelefoner när de påbörjar sitt skift. Eftersom flyktingsituationen var akut gjordes leveransen på endast en dag.

– Jag är stolt över att jobba för ett företag där det finns ett så stort internt engagemang som på Dialect. Vi har flera internt som har personlig erfarenhet av att komma som flykting till Sverige och därför känner vi extra starkt i den här frågan. I samarbetet med Welcome to Sweden har vi verkligen visat att vi kan vara flexibla och springa den extra milen när det krävs, säger John Rydberg, vd och koncernchef på Dialect.

Welcome to Sweden är mycket nöjda med lösningen som har förenklat volontärernas vardag väsentligt.

– Dialect har överträffat alla våra förväntningar. Helt fantastiskt, säger Jonas Jansson.

För mer information, vänligen kontakta:

John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post: john.rydberg@dialect.se

Welcome to Sweden: http://www.welcometosweden.org/

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Welcome to Sweden tillhandahåller samlad information till den som kommer som flykting eller asylsökande till Sverige. För att snabbt få en fungerande telefonilösning för skiftarbetande volontärer tog man hjälp av Dialect som levererade en mobil växel på bara ett dygn.

Läs vidare »
Lhmu10bmcx2jxjfbc0fd
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Camilla Kargus ny produktionschef på Dialect

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 08:00 CEST

Camilla Kargus har nu tillträtt som produktionschef för Dialect. Camilla kommer senast från en roll som projektledare på Alltele.

Media-no-image

SwedPaper valde telefonilösning från Dialect

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:13 CEST

Det relativt nystartade pappersföretaget SwedPaper, med en omsättning på 450 miljoner kronor, har valt Dialect som helhetsleverantör av sina telefonilösningar. SwedPaper är etablerat vid Korsnäsverken i Gävle.

65 anställda tillverkar 70 0000 ton säck- och kraftpapper om året, i en process som pågår dygnet runt. När det blev dags att byta telefonsystem valde Per-Olov Welde, produktionschef för hela anläggningen, att agera som ett mindre företag. Valet föll på Dialect och leverans av helhetslösningen sker nu i juni 2015.

-Det är en häftig resa att ha varit med och startat bolaget SwedPaper. Det har fungerat utmärkt i kontakterna med Dialect så här långt, och vi känner oss trygga inför lanseringen den 16 juni, säger Per-Olov Welde, produktionschef på SwedPaper.

Detta är en viktig investering för ett tungt medelstort företag. Investeringen innebär bland annat omfattande nätverksutbyggnad, byte av mobiloperatör och införandet av den mobila växeln Dialect Unified till anställda.

- Jag är väldigt stolt att som ny Säljchef för Gävle få detta förtroende från en så stor och viktig kund. Samtidigt vill jag framhålla att vi vinner denna affär genom vårt oberoende och öppna sätt att se hur vårt kunderbjudande passar just dem. Det känns jättekul att kunna effektivisera en redan väl fungerande verksamhet att bli ännu bättre, säger Patrick Berg, Regional försäljningschef för Dialect Gävle.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Olov Welde, produktionschef SwedPaper
Tel: 070 - 795 16 74, e-post: per-olov.welde@swedpaper.com

Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB
Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Det relativt nystartade pappersföretaget SwedPaper, med en omsättning på 450 miljoner kronor, har valt Dialect som helhetsleverantör av sina telefonilösningar. SwedPaper är etablerat vid Korsnäsverken i Gävle.

Läs vidare »
Media-no-image

Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:49 CEST

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2015, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2015, per post under adress Dialect AB, Årsstämma, Box 3067, 169 03 Solna alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid årsstämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid årsstämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd onsdagen den 13 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. VD anförande om bolagets utveckling och styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete för verksamhetsåret 2014
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 13. Val av revisorer
 14. Förslag till principer för valberedningens tillsättande
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen, bestående av Firas Mohamad (representerande Ouaes AB), Hans Björklund (representerande Triple B AB samt eget ägande), Mats Johnsson (representerande Telebilradio i Södertälje AB och TLS i Södertälje AB), Tony Sjöberg (representerande Skepparö Holding AB, Teleteknik Business Center AB & Teleteknik

Cassej AB) samt Peter Nilsson (representerande Dialect Aktieägarförening, ”DAF”) föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 (0) SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till 6 955 620 (0) kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22

maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 27 maj 2015.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att inga styrelsesuppleanter skall utses, samt att ett registrerat revisionsbolag väljs till Bolagets revisor.

Punkt 11

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvoden om totalt 1 410 000 kronor skall utgå till styrelsen fram till tidpunkten för nästa årsstämma. Arvodet är personligt och betalas ut kvartalsvis och skall fördelas enligt följande:

- 480 000 kronor till styrelseordföranden

- 250 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget

- 90 000 kronor till styrelseledamöter som är anställda i franchisekedjan eller i koncernen.

Löpande omkostnader som resekostnader skall styrkas med underlag och ersätts löpande. Milersättning utbetalas i enlighet med Bolagets policy. Traktamenten utbetalas ej.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget tillåts styrelseledamöterna fakturera det fastställda arvodet med tillägg för vid var tid gällande sociala avgifter och moms.

Ersättningar till styrelseledamöter som avser annat uppdrag än styrelseuppdraget, skall beslutas på styrelsemöte och protokollföras. Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode ska utgå för eventuellt tillkommande utskottsarbete.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Håkan Lundstedt, Mats Holgerson, Jon Risfelt, Firas Mohamad och Tony Sjöberg. Valberedningen föreslår vidare att Jon Risfelt omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att omval sker av Grant Thornton Sweden AB för en mandatperiod på ett år till utgången av årsstämman 2016. Till huvudansvarig revisor har Grant Thornton Sweden AB för avsikt att utse Mia Rutenius.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter. En ledamot ska vara representant för Dialect Aktieägarförening (”DAF”), varvid DAF således gemensamt ska utse denna representant inför tillsättandet av valberedningen. De resterande fyra ledamöterna ska vara representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september året före aktuell årsstämma, samt med beaktande av sådan information om direkt innehav och/eller innehav genom av aktieägaren kontrollerade bolag som avses i nästa stycke.

Vid fastställande av de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska direkt innehav och/eller innehav genom av aktieägaren kontrollerade bolag räknas samman. Det åligger respektive aktieägare att själv informera styrelsens ordförande och/eller Bolagets ekonomichef om ägarförhållanden i sådana kontrollerande bolag i god tid före den 30 september, inför tillsättandet av valberedning.

Med ”kontrollerat bolag” avses bolag där aktieägaren, genom ett ägande överstigande 50 % av röstetalet i sådant bolag, äger rätt att ensam förfoga över röstetalet från aktieinnehavet i Bolaget. Med kontrollerat bolag avses inte det samlade ägandet från en intressentgrupp av aktieägare eller det samlade ägandet av till varandra närstående aktieägare (maka, make, sambo och barn).

Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandattiden, eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot, ska valberedningens sammansättning kunna ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter, styrelsens sammansättning inklusive eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, styrelsearvode samt

eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorer och förslag till revisor i tillämpliga fall.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter men att Bolaget ska svara för nödvändiga kostnader för valberedningens arbete.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med totalt högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 B-aktier.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att möjliggöra strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning på så sätt att verksamhetsföremålet utökas till att även omfatta ”IT-utrustning” och ”försäljning och leverans av IT-tjänster”. Ändringen är av redaktionell karaktär och genomförs för att förtydliga Bolagets verksamhet.

Beslutet innebär att bolagsordningen § 3 ändras och får följande lydelse:

Ӥ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet består av handel, marknadsföring och serviceverksamhet inom mobil telekommunikation, fastnätskommunikation, datakommunikation, IT-utrustning, försäljning och leverans av IT-tjänster, och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och fast egendom.”

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Gustav III:s Boulevard 46 i Solna, samt på Bolagets webbplats www.dialect.se senast den 29 april 2015. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 29 april 2015.

Solna i april 2015 

Dialect AB (publ) 

Styrelsen

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna.

Läs vidare »
Media-no-image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Custice Awards 2015: ”Dialect bästa telefonileverantör och it-strateg i Sverige”

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 13:57 CEST

Nyligen tillkännagav Custice vinnaren av Årets Telefonileverantör och Årets it-strateg när det gäller högst kundnöjdhet hos företag i Sverige. I hård konkurrens vann Dialect även i år den rikstäckande titeln Årets Telefonileverantör 2015 när inköpare och beslutsfattare själva får välja.

I tävlingen Årets Telefonileverantör utser Custice vinnare både lokalt för vissa orter och län samt en rikstäckande vinnare för hela Sverige, vilken Dialect tog hem. Dialect vann lokalt på orterna Linköping, Halmstad, Örebro och Eskilstuna. Dialect tog även hem den rikstäckande titeln Årets it-strateg 2015.

Custice Awards 2015 bygger på sammanställningar från intervjuer gjorda 2014, hämtade ur deras egen databas med 25 189 svarande företag. Custice Awards är Sveriges största sammanställning av företagskundnöjdhet inom branscher som telekom, it, inredning, säkerhet och fastighet.

Frågorna om kundnöjdhet handlar om hur nöjda företagen är med leverantörens kompetens, pris, problemlösning, service och tillgänglighet. Företagen sätter betyg mellan 1 till 5 och utifrån dessa svar räknar Custice ut ett medelvärde för alla leverantörers företagskundnöjdhet.

Här kan du läsa mer om alla vinnarna i Custice Awards 2015.

För mer information vänligen kontakta:
John Rydberg, vd och koncernchef Dialect AB
Tel: 0705-81 06 06 , E-post: john.rydberg@dialect.se

Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB
Tel: 0702-66 87 26, E-post: victoria.preger@dialect.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag över 650 anställda. Läs mer om oss på dialect.se.

Nyligen tillkännagav Custice vinnaren av Årets Telefonileverantör och årets it-strateg när det gäller högst kundnöjdhet hos företag i Sverige. I hård konkurrens vann Dialect även i år den rikstäckande titeln Årets Telefonileverantör 2015 när inköpare och beslutsfattare själva får välja.

Läs vidare »
Y7wg7v4nt8q7btfap72b
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Dialect först ut med fullt integrerad it- och telefonlösning för mindre företag

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 07:30 CET

Dialect kan nu erbjuda sina kunder inom segmentet små och medelstora företag en fullt integrerad it- och telefoniplattform. Med den nya tjänsten Dialect 365 Telefoni får kunden Office 365, Officepaketet, Outlook Exchange, Lync och en komplett telefonväxel i en och samma plattform.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Vd och koncernchef
 • john.rydberg@dialect.se
 • 010-60 130 10

Om Dialect

Vi levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är.

Dialect levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat telefonväxlar, dokument- och datatjänster, it-lösningar och molntjänster som Office 365, telefonilösningar och mötestjänster, installation, elektronisk körjournal, support samt mobila och fast telefoni. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedjan som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

Vi är idag 650 anställda och omsatte under 2012 drygt en miljard kronor. Huvudkontoret finns i Solna och våra kundcenter är etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.