Skip to main content

Översiktsplanen på väg mot beslut

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 17:25 CET

Den politiska styrgruppen för arbetet med en ny översiktsplan för Ängelholms kommun har beslutat att inte ställa ut översiktsplanen på nytt, utan har valt att gå vidare mot antagande av den nya översiktsplanen trots länsstyrelsen synpunkter.

Utställningen av översiktsplanen genomfördes mellan 1 mars och 31 maj i år. Berörda kunde då se hur de synpunkter som kommit in under det tidigare samrådet har bemötts. Det fanns också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Ängelholms kommun fick in 111 synpunkter under utställningen, varav majoriteten kom från medborgarna. Flera instanser meddelade att de valde att avstå från att yttra sig och att de inte har några synpunkter på översiktsplanen.

Ett avvikande yttrande var från länsstyrelsen. Det har framkommit under hela processen med översiktsplanen att kommunen och länsstyrelsen har skilda synpunkter om nivå och innehåll i översiktsplanen. Redan när kommunen tog beslut om att ta fram en ny översiktsplan bestämde sig kommunen för att ta fram en översiktsplan av en strategisk och övergripande karaktär, i enlighet med den nya plan- och bygglagen.

- Det intryck vi får är att länsstyrelsen vill reglera markanvändningen så detaljerat som möjligt. Vår hållning är att översiktsplanen ska vara strategisk och övergripande. Därför har vårt mål varit att ta fram en översiktsplan som är flexibel och som ger möjligheter inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander, S.

I arbetet med en ny översiktsplan har kommunen utgått från Boverkets rekommendationer om vilket innehåll som ska finnas med och vilka krav som en plan ska uppfylla. Medan länsstyrelsen anser att översiktsplanen är otydlig, menar kommunen att planen medvetet är flexibel för att det ska finnas möjlighet att anpassa den utifrån olika framtidsscenarier och i dialog med medborgare och andra berörda.

- Vår bedömning är att den föreslagna översiktsplanen ligger på en lämplig nivå. Vårt syfte är inte att detaljstyra markanvändningen i översiktsplanen, då det vore ogynnsamt att detaljstyra en markanvändning som ligger 20 år fram i tiden, säger Lars Nyander.

Ängelholms kommun tar nu fram ett utställningsutlåtande, där inkomna synpunkter presenteras och bemöts. Vissa mindre revideringar utifrån inkomna synpunkter av översiktsplanen kommer att genomföras, innan översiktsplanen tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

För mer information och kommentarer:

Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande, tel 0431-46 80 75

Lena Åström, chefsstrateg samhälle, tel 0431-46 81 52

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.