Skip to main content

Erstamodellen – en väg ur utmattningssyndrom

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 12:50 CET

Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus presenterade nyligen en rapport om utmattningssyndrom på uppdrag av Stockholms läns landstings Hälso- och sjukvårdsförvaltning. Rapporten beskriver utvecklingen av Erstamodellen, ett tvåårigt projekt om behandling av stressrelaterad ohälsa hos sjukvårdspersonal som bedrivits på psykiatriska kliniken.

Alexander Wilczek är verksamhetschef på psykiatriska kliniken och han poängterar vikten av förebyggande insatser:

- Det är viktigt att hitta de personer som ligger i riskzonen för att drabbas. Vi skulle vilja se ett mer systematsikt arbetsmiljöarbete inom sjukvården och att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska försvinna.

Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar allt fler. Vi vet idag att stress ökar risken för förtidig död, inte minst när det gäller hjärtkärlsjukdom och cancer. Personer som arbetar inom sjukvården verkar vara en särskilt utsatt grupp. I studien deltog 159 personer. Efter 12 månaders behandling hade sjukskrivningsgraden sjunkit från 100 % till 30 %.

Den undersökta gruppen utgörs framförallt av läkare och sjuksköterskor med utmattningssyndrom och syftet med projektet har varit att kartlägga omfattningen av problemet samt skapa, prova, utvärdera och vidareutveckla en behandlingsmodell för patienter med stressrelaterad psykisk sjukdom, främst utmattningssyndrom. Det finns idag väldigt få studier gjorda på utmattningssyndrom och hur de behandlas på effektivast sätt.

Erstamodellen fokuserar på en individanpassad behandling, att se till patientens hela livssituation och inte bara det akuta problemet vilket är viktigt för att kunna utforma en individuell och fungerande vårdplan. Modellen inriktar sig på öppenvårdbehandling både individuellt och i grupp.

Studien visar att andra framgångsfaktorer för en bra behandling är en nära kontakt med arbetsgivare och koordinering med till exempel försäkringskassa och andra vårdgivare, något som inte alltid fungerar i dagsläget. Ett snabbt omhändertagande är också en viktig del för att öka patientens chanser till en bra återhämtning. Behovet av återfallspreventiva insatser är stort.

För ytterligare information:
Alexander Wilczek, verksamhetschef psykiatri, Ersta sjukhus, 076-720 85 46
Helena Ruhmén kommunikations- och marknadschef Ersta diakoni, 070-891 64 44

Läs hela rapporten här: Psykiatrisk öppenvård enligt Erstamodellen för sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom


Slutrapporten kommer att uppdateras om ungefär sex månader då deltagarna genomgår en ettårig uppföljning där en liten del patienter ännu inte har gått i mål.

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning; professionellt och icke-vinstsyftande.