Skip to main content

Vilket ansvar har socialtjänsten för stöd till kvinnor som utsätts för våld i relationer?

Nyhet   •   Apr 16, 2019 12:00 CEST

Stöd till våldsutsatta kvinnor kan variera stort mellan olika kommuner i Sverige. Det kan handla både om att man ser olika på gränsdragningar, och därmed ger stöd på olika nivåer. I en intervjustudie, gjord av forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola, har man undersökt hur socialarbetarna själva ser på sitt uppdrag för att stödja våldsutsatta kvinnor.

Socialtjänsten har inte ensamt ansvar om våldsutsatta kvinnor, men enligt socialtjänstlagen har de ett särskilt ansvar. Men, var går gränserna för socialtjänstens ansvar? I denna studie har Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete intervjuat socialarbetare i elva kommuner i Sverige.

– Analysen visar att socialtjänstens uppgift eller skyldighet kan formuleras på två olika sätt. Ett sätt är att erbjuda stöd till kvinnor som är utsatta eller har varit utsatta för våld i nära relationer, ett annat att erbjuda stöd till kvinnor som har lämnat eller har för avsikt att lämna ett förhållande där de har utsatts för våld. Det innebär att våldsutsatta kvinnors rätt till stöd ser olika ut i olika kommuner. I analysen av socialarbetarnas beskrivning av stöd, kan man identifiera tre olika nivåer, säger Veronica Ekström.

Utifrån de intervjuade socialarbetarnas beskrivningar kan skyddat boende, ekonomiskt bistånd och enklare stödsamtal identifieras som nivå 1, vilket är själva kärnan av socialtjänstens uppgift. Nivå 2 handlar om ett mer kvalificerat och omfattande stöd, bland annat risk- och farlighetsbedömningar, kvalificerat samtalsstöd och praktiskt stöd, och här skiljer sig kommunernas stöd åt mer.

– Utifrån intervjuerna finns också en tredje nivå av insatser. Det handlar om att ordna nya bostäder, ge stöd i rättsprocessen, identifiera våldsutsatta samt förebyggande arbete, och beskrivs i vissa fall som inom ramen för socialtjänstens uppgift, säger Veronica Ekström.

Många våldsutsatta kvinnor som socialtjänsten möter har behov av en ny bostad. Dilemmat för socialarbetarna är att de sällan har praktiska möjligheter att erbjuda detta. Bostadsfrågan är svårlöst för socialarbetare som saknar konkreta verktyg för att hjälpa sina klienter. En konsekvens blir en känsla av maktlöshet eftersom frågans lösning ligger utan- för den individuella socialarbetarens handlingsutrymme och även utanför socialtjänstens ansvar. Det blir ett ansvar som läggs på en diffus definition av samhället.

Syftet med studien är att analysera innebörden av socialarbetares förhandlingar om vad socialtjänstens uppgift gentemot kvinnor som utsatts för våld i nära relationer ska vara, samt . socialarbetares uppfattningar om socialtjänstens uppdrag och uppgift vad gäller stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och var gränserna för socialtjänstens ansvar anses gå.

– De stora skillnader mellan kommunerna som studien visar är problematiska. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor är oerhört viktigt, men det behöver utvecklas, säger Veronica Ekström.

För mer information, kontakta Veronica Ekström.

Ta del av hela intervjustudien i Socialvetenskaplig tidskrift 3-4 2018.