Skip to main content

Svenskarnas medborgerliga engagemang är fortfarande exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2015 14:52 CEST

I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskarna Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier (1992, 1998, 2005 och 2009). De kan därför visa både hur det ideella arbetet och de informella insatserna såg ut 2014 då undersökningen genomfördes och hur det har utvecklats under åren 1992–2014.

Befolkningsundersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.

Det finns många orsaker till människors engagemang. De tre högst värderade motiven till ideellt arbete är att människor vill delta i ett gott sammanhang eller en god gemenskap, göra något konkret på det område som de är engagerade i och att känna sig behövda.

Ett relativt nytt område är nätaktivism, eller ideellt engagemang på nätet. Det visade sig att de flesta som gjort ideella insatser på nätet (71 procent) också hade gjort traditionella ideella insatser. Dessutom är det så att personer med fler traditionella engagemang är överrepresenterade bland dem som gör insatser på nätet.

Andelen män som gör ideella insatser på nätet är något större än andelen kvinnor och som väntat är ungdomar och medelålders personer mer aktiva än vad äldre personer är. Det är dock inte män i den yngsta åldersgruppen som oftast gör dessa insatser utan i den yngre medelåldern. Befolkningen i de tre storstadsområdena samt personer med universitets- eller högskoleutbildning är överrepresenterade bland dem som gör insatser över nätet. Resultaten pekar på att nätaktivism och traditionellt ideellt arbete kompletterar och till och med förstärker varandra.

Studierna visar att trots upp- och nedgångar i den svenska ekonomin, trots stora förändringar när det gäller arbete och sysselsättning och trots skilda politiska regimer samt tydliga kulturella och sociala förändringar så är den totala omfattningen på engagemanget exceptionellt stabil och mycket hög.

OM STUDIEN
Studien har genomförts av utrednings- och undersökningsföretaget Markör. Nettopopulationen bestod av 2 238 personer. Telefonintervjuer genomfördes med 1 258 personer, vilket motsvarar 56 procent av undersökningsgruppen.

KORTFAKTA
Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 57% 
Kvinnor: 50%
Totalt: 53%

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar

KONTAKTPERSONER
Professor Lars Svedberg
lars.svedberg@esh.se
076-893 10 53

Docent Johan von Essen
johan.von-essen@esh.se
076-636 51 28

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.