Media no image

Elektroniken gör samhället sårbart för antagonistiska attacker

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:07 CET

Att slå ut mobilnät, trafiksignaler eller radio- och TV-sändningar har blivit ett allt vanligare inslag i internationella konflikter. Militärt telekrig har i decennier varit ett effektivt medel för att skaffa sig ett övertag på slagfältet. Men detta och andra antagonistiska elektromagnetiska hot har blivit en realitet att förhålla sig till även för civilsamhället.

Relaterat material

Länkar

På uppdrag av MSB har FOI genomfört ett flertal projekt kring elektromagnetiska hot (EM-hot). Sådana består dels av störsändare som kan dränka informationen på en kommunikationskanal med brus, dels av mikrovågsvapen som idag utvecklas av ett flertal försvarsmakter. EM-hot kan ibland liknas vid cyberhot, men verkar direkt mot hårdvaran med elektromagnetisk strålning. De kraftigare varianterna kan slå ut många olika typer av elektronik, även sådan som inte kommunicerar eller behandlar datamängder.

Det civila försvaret oförberett

Målet med de nu aktuella uppdragen är att öka kunskapen om samhällets sårbarhet för avsiktliga EM-attacker från främmande makt, terrorister eller kriminella, så kallade antagonistiska EM-hot. Det är en del av återuppbyggnaden av det civila försvaret.

– Senast vi hade ett starkt civilt försvar var inte de elektromagnetiska hoten av den dignitet som de är idag. Parallellt med att elektronik har introducerats i allt fler samhällsfunktioner, har det blivit lättare att få tag på störsändare som visserligen är förbjudna i Sverige. Dessutom kan den som vill bygga enklare mikrovågsvapen finna gott om information på internet om det, säger Sten E Nyholm, forskningsledare vid FOI och ansvarig för ett par av projekten som FOI genomfört på uppdrag av MSB.

Samhällets växande beroende av elektroniska kommunikations-, kontroll-, övervaknings- och säkerhetssystem har ökat sårbarheten. Industriella styr- och reglersystem sköter elproduktion, vattenförsörjning, avloppshantering och trafiksignaler som reglerar väg- och spårtrafik. Även samhällets kommunikationssystem såsom radio, TV och internet är beroende av elektronisk apparatur.

– Just nu är nog det största hotet att kriminella, terrorister eller subversiva element skulle använda enklare EM-hot för sina syften. Men vid ökande spänningar i Sveriges närområde blir hotet från kvalificerade militära antagonister med avancerade EM-hotsystem mycket allvarligare, säger Sten E Nyholm.

Vägledning för analysarbete

Arbetet som FOI gjort för MSB:s räkning beskriver hur de elektromagnetiska hotsystemen skulle kunna användas och vilka som kan tänkas använda dem. Arbetet omfattar även en vägledning för vad man ska tänka på när man ska identifiera risker och sårbarheter hos denna typ av hot. Fokus för arbetet har varit att få verksamhetsägare inom myndigheter, landsting, länsstyrelser, kommuner och bolag med uppgifter inom civilförsvaret att inkludera de elektromagnetiska hoten i de risk- och sårbarhetsanalyser som de är ålagda att ta fram.

En del av det material som tagits fram i FOI:s studier av elektromagnetiska hot mot samhällsviktig civil verksamhet och kritisk infrastruktur har publicerats på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finner du även filmade seminarier om elektromagnetiska hot.

Skydd mot EM-hot

Följande fem strategier är viktiga för att skydda sig mot EM-hot:

 • Informationsbegränsning: Begränsa öppen tillgång till information som kan användas för ett EM-angrepp.
 • Trådburet för viktiga förbindelser: Använd inte trådlös kommunikation i verksamhetskritiska system!
 • Skydda med avstånd: Ju längre bort från det skyddsvärda systemet en avspärrning eller ett staket finns desto mindre blir verkan av EM-hotet.
 • Skalskydd: Installera skärmande skal runt känslig utrustning.
 • Transientskydd och filter: Sätt transientskydd och filter på kablar och kabelingångar.

Att slå ut mobilnät, trafiksignaler eller radio- och TV-sändningar har blivit ett allt vanligare inslag i internationella konflikter. Militärt telekrig har i decennier varit ett effektivt medel för att skaffa sig ett övertag på slagfältet. Men detta och andra antagonistiska elektromagnetiska hot har blivit en realitet att förhålla sig till även för civilsamhället.

Läs vidare »
Media no image

Totalförsvaret: Näringslivet efterfrågar kunskap och kontakt

Nyheter   •   Mar 05, 2018 09:46 CET

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll – men inte med företagen, enligt en undersökning gjord av FOI.

Relaterat material

Rapporter

Det var enklare förr. Åtminstone om man betraktar företagens roll inom totalförsvaret. De verkade ofta på en nationell marknad och lydde under svensk lagstiftning. I dag finns många av de företag som kan spela en roll för totalförsvaret på en global marknad, där de lyder under EU-lagar och internationell lagstiftning. Som aktiebolag har de ofta andra hänsyn att ta än en enskild nations behov.

Det innebär att staten inte som förr kan kommendera fram resurser och beteenden. Men om stat och näringsliv ska kunna samverka är det en bra start att fråga näringslivet hur det ser på sin roll i totalförsvaret, enligt FOI-forskarna Matilda Olsson, Charlotte Ryghammar och Jenny Lundén, som genomfört studien Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret på uppdrag av Justitiedepartementet.

Näringslivsaktörerna känner sig inte inbjudna

Fyra samhällsviktiga branscher, med en viktig roll för totalförsvaret, identifierades:

 • IT & Telekom – en tidigare statlig bransch som i dag drivs av privata aktörer och som levererar fundamental infrastruktur.
 • Bevakning och säkerhet – som bland annat bevakar skyddsobjekt som tidigare bevakades av Försvarsmakten.
 • Bygg & entreprenad – en bransch som varit involverad i byggnads- och reparationsberedskapen, men som nu står utanför krisberedskapssystemet.
 • Kyl- & frystransporter – som står för transporter och till viss del lager av livsmedel på vägarna när aktörer rationaliserar bort lagerkapacitet utifrån just-in-time-principen. Denna princip är ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Tre företag i varje bransch intervjuades. Resultatet var tydligt.

– Näringslivsaktörerna känner sig inte inbjudna att delta i arbetet kring samhällskriser. De anser inte att samhället använder näringslivets kompetens, säger Matilda Olsson.

Lösningen ligger, inte oväntat, i att parterna pratar med varandra.

– För det finns en stor innovationskraft i näringslivet, som kan bidra med nya perspektiv. Vi blev positivt överraskade över hur intresserade de intervjuade företagen var av att få veta mer om planeringen av totalförsvaret, säger Matilda Olsson.

För att kunna delta på ett djupare plan efterfrågar näringslivet mer kunskap och en konkret bild över vad de kan bidra med.

– Men pratar man inte med varandra, då kan man inte heller lära av varandra. Så statens hemläxa är sätta ord på vad den vill, säger Matilda Olsson.

Rapporten noterar också att näringslivet ser en kommersiell potential i ett samarbete inom ramen för totalförsvaret.

– Genom att vara en del av samhället kan ett företag bli en attraktivare arbetsplats och dessutom skapa kompetensväxling. Att bli leverantör inom totalförsvaret kan också genera affärer – dels direkt med Försvarsmakten, men också skapa trovärdighet mot andra kunder säger Matilda Olsson.

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll – men inte med företagen, enligt en undersökning gjord av FOI.

Läs vidare »
Media no image

Rapport om ryska tankesmedjor: Håll koll på vem du samarbetar med

Nyheter   •   Feb 27, 2018 12:02 CET

En genomgång av nio olika tankesmedjor i Ryssland visar att ingen kan betecknas som oberoende av staten. Det finns också en uttalad rysk politik att föra ut en positiv bild av Ryssland genom tankesmedjor. Däremot varierar sättet på vilket de gör detta, enligt en FOI-rapport.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

Med hjälp av ryska tankesmedjor vill Ryssland påverka forskarsamhället och en vidare opinion i Väst. Det kallas ibland för mjuk makt. Den definition av begreppet som används i västvärlden är ”förmågan att attrahera”, att få andra att göra det man vill genom sin attraktionskraft, främst genom egna landets välstånd och en attraktiv livsstil.

– I ryska dokument är det dock något annat, nämligen att sätta samman alla verktyg, utom de rent militära, för att påverka, säger Carolina Vendil Pallin som tillsammans med Susanne Oxenstierna har skrivit en rapport om ryska tankesmedjor. De arbetar båda två som forskningsledare på FOI:s avdelning för försvarsanalys i Kista.

Påverkar expertsamhället

Rapporten är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och heter Russian Think Tanks and Soft Power. I den analyseras nio ryska tankesmedjor och statligt styrda enskilda organisationer.

– I det utrikespolitiska konceptet från 2014 uppmanas ryska akademiker och experter att engagera sig i landets offentliga diplomati och föra dialog med utländska specialister inom området internationella relationer. Rapporten undersöker hur Ryssland använder mjuk makt för att påverka expertsamhället i väst, säger Susanne Oxenstierna.

– Vi valde ut några tankesmedjor som representerar olika arbetssätt, där några har lyckats väldigt bra att nå ut till västerländska forskare och beslutsfattare, andra mindre bra, berättar Carolina Vendil Pallin.

Resultaten pekar på att de tankesmedjor – vars målsättning är att bidra till den globala diskussionen i olika frågor och inte i första hand att främja Rysslands intressen – har väl utvecklade kontakter med utländska forskare.

– Deras experter är eftersökta som talare vid olika evenemang världen över. Att de har tillgång till ryska makthavare ses som en fördel och innebär att de kan lämna intressanta bidrag i debatter och i olika internationella samarbeten, säger Carolina Vendil Pallin.

– De tankesmedjor som mer direkt vill påverka opinionen utomlands genom att föra fram den ryska politiska ledningens synpunkter tenderar däremot att bilda nätverk med experter och organisationer som är mer marginella. En del av dessa är också speciella, så till vida att de mest satsar mest på att nå länder i före detta Sovjetunionen, säger Carolina Vendil Pallin.

Anordnar konferenser

De arbetsmetoder som tankesmedjorna använder sig av är bland annat att anordna konferenser och skapa samarbeten med andra tankesmedjor på den internationella arenan.

– Många har också väldigt påkostande publikationer. De har även väldigt bra webbplatser. Vi har bland annat tittat på hur bra det engelska språket är på webbplatserna och ser att det ligger mycket jobb i deras språkgranskning. Flera är också aktiva på sociala medier. Det säger också väldigt mycket vad man har för ambitioner, säger Carolina Vendil Pallin.

Hur är det då med ekonomin? Samtliga nio undersökta tankesmedjor är direkt eller indirekt beroende av statlig finansiering. Övrig finansiering kommer främst från ryska storföretag.

Vill inte demonisera

Studien konstaterar att de flesta av de undersökta tankesmedjorna har nära kopplingar till presidentens administration och utrikesdepartementet.

– När man samarbetar och har dialog med ryska tankesmedjor är det därför viktigt att vara väl medveten om deras förhållanden och vilken dagordning de sannolikt kommer att främja, säger Susanne Oxenstierna.

Samtidigt är författarna noga med att påpeka att de inte har velat demonisera ryska tankesmedjor generellt.

– Det spelar egentligen ingen roll vilket land en tankesmedja härstammar ifrån, man måste känna till vilken samarbetspartner man väljer att samverka med och vilka villkor de har för sin verksamhet på hemmaplan, tillägger Carolina Vendil Pallin.

En genomgång av nio olika tankesmedjor i Ryssland visar att ingen kan betecknas som oberoende av staten. Det finns också en uttalad rysk politik att föra ut en positiv bild av Ryssland genom tankesmedjor. Däremot varierar sättet på vilket de gör detta, enligt en FOI-rapport.

Läs vidare »
Media no image

Karriärhinder för militära kvinnor

Nyheter   •   Feb 21, 2018 14:58 CET

Militära kvinnor möter andra barriärer för sina karriärer än män. I en ny studie från FOI analyseras genderregimen och ges förslag till åtgärder för att Försvarsmakten bättre ska lyckas nå målen i sitt jämställdhetsarbete och möjliggöra en effektiv personalförsörjning.

Relaterat material

Rapporter

– Försvarsmakten har på många sätt ett aktivt och professionellt arbete för jämställdhet, och förbättringar sker över tid, men likväl befinner man sig i en situation där kvinnors frivilliga inträde i organisationen under många år inte räckt. Att lyckas rekrytera unga kvinnor och utveckla dessa är nödvändigt för att uppnå en effektiv personalförsörjning, säger Karin Schröder, projektledare för studien vid FOI.

I rapporten studeras genderregimen ur fyra olika perspektiv; Fördelning av makt, arbete och resurser; Attityder, kultur, ideal och symboler; Relationer, interaktioner och nätverk; Personligt förhållningssätt och motivation, i syfte att förstå orsaker till och identifiera barriärer för unga militära kvinnor.

De mest framträdande faktorerna handlar till exempel om skenbart sakliga krav på befattningar, könsmärkning av tjänster samt en attityd som leder till att förutsättningarna för militära kvinnor att göra en högre karriär försämras relativt män.

Dataunderlaget visar också att det finns en utbredd problematik med kränkningar och trakasserier i organisationen. Som exempel visar avgångsenkäter att drygt 60 procent av de kvinnliga officersaspiranter och officerare som slutat upplevt kränkningar och nedlåtande kommentarer från befäl och 75 procent från kollegor.

Ute på förbanden, bland yngre officerare, soldater och sjömän finns en okunskap om brister i jämställdheten och en missuppfattning att organisationen är könsneutral, att lika förutsättningar gäller för alla.

–Trots det tydliga och synbara engagemanget hos högsta ledningen för ökad jämställdhet ifrågasätts jämställdhetsarbete och värdegrund av personalen, som upplever blandade budskap från chefer på förbanden, konstaterar Karin Schröder.

Studien pekar på att utbildningsinsatser behöver riktas till förbanden. Soldater, sjömän och officerare av lägre grad behöver proaktiv, verksamhetsnära, tydlig och konkret information från militär chef om i organisationen förväntade värderingar och lämplig behandling av kollegor.

Åtgärder för att reducera karriärhinder

Det är framför allt inom fyra områden som Försvarsmakten bör genomföra åtgärder för att reducera karriärhinder och bättre nå sina målsättningar för jämställdhet och personalförsörjning.

Ökad rekrytering av kvinnor

Det handlar om att hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas. En aktuell och korrekt kravbild måste utformas utifrån en könsneutral plikt. Rekrytering av underrepresenterat kön ska kunna ske vid lika meriter, om kvantitativa mål för jämställdhet ska kunna uppnås. Högre krav bör ställas på Försvarsmaktens yrkesvägledare.

Likvärdiga karriärmöjligheter

Karriärvägarna i Försvarsmakten bör kartläggas och göras tydliga samt ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Möjligheter till horisontella rörelser bör övervägas och krav på befattningar utvärderas ur ett genderperspektiv.

Genuint förändringsarbete för ökad jämlikhet

Kommunikation av faktiska siffror och information ända ner till soldatnivå är nödvändigt för att spräcka myten att det är svaga individer som upplever eller uppfattar kränkningar och att ”här är vi könsneutrala”. Arbete för team-building och mot diskriminering och trakasserier ska vara proaktivt, regelbundet, anpassat till unga militärers dagliga verksamhet och kommuniceras på ett genuint och väl synligt sätt av militär chef. Organisationen bör även se över och förbättra organisationens hantering av trakasserier eller kränkningar samt genomföra förtroendeskapande åtgärder.

Hantera hälso- och säkerhetsrisker

Materiel för kvinnor behöver prioriteras baserat på faktisk problematik. Materielproblem kan ej tillåtas nedprioriteras och felaktigt avfärdas som gnäll eller utseendefrågor. Nödvändiga åtgärder måste genomföras snarast i syfte att förhindra att anställda och pliktade kvinnor utsätts för hälso- och säkerhetsrisker. Saknas kunskap om förekommande materielrelaterade hälso- och säkerhetsrisker för kvinnor bör en objektiv utredning omedelbart ske.

Bakgrund

FOI bedriver på Försvarsmaktens uppdrag sedan 2016 projektet Militära Professionen: Longitudinell studie av personalflödesfaktorer ur ett genderperspektiv. Målsättningen är att föreslå åtgärder som reducerar karriärhinder för kvinnor samt stärker Försvarsmaktens arbete med kvantitativ och kvalitativ jämställdhet på alla nivåer i organisationen. Rapporten grundar sig på studier av tidigare forskning, analys av avgångsenkäter samt intervjuer. I rapporten aggregeras resultat från intervjuer så att inga enskilda individer går att identifiera.

Militära kvinnor möter andra barriärer för sina karriärer än män. I en ny studie från FOI analyseras genderregimen och ges förslag till åtgärder för att Försvarsmakten bättre ska lyckas nå målen i sitt jämställdhetsarbete och möjliggöra en effektiv personalförsörjning.

Läs vidare »
Media no image

Stora brister i västlig militär förmåga

Nyheter   •   Feb 14, 2018 09:16 CET

Västländerna ställer nu om sina försvarsmakter från internationella insatser till kollektivt försvar. Omställningen går dock långsamt och det finns fortfarande stora brister i förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

I den nya FOI-rapporten Västlig militär förmåga analyseras tillståndet i västländernas försvars- och säkerhetspolitik, militära styrkor och förmåga. Den behandlar länderna runt Östersjön samt Storbritannien och USA. Rapporten bygger på öppna källor. Den beskriver en mängd olika faktorer som bygger upp den militära förmågan, och drar även slutsatser kring faktisk operativ tillgänglighet för olika listade förband och förmågor.

– Rapporten undersöker västländernas militära närvaro och förmåga att hantera hot i Sveriges närområde, säger Krister Pallin, analytiker och projektledare för rapporten. Det finns en tydlig riktning i de undersökta västländerna att ställa om till ett kollektivt försvar som också ska avskräcka från anfall. För att nå dit är dock vägen lång.

Samtliga studerade länder har stora behov av att utveckla sina militära förmågor. Västländerna har liksom Sverige tidigare anpassat sina försvarsmakter till internationella insatser snarare än territoriellt försvar. Det innebär att de militära styrkorna har stora brister i förmågor som behövs för högintensiv strid, t.ex. pansar, artilleri, luftvärn, logistik och telekrig.

– Förbättringar tar tid att genomföra och är resurskrävande. Det handlar till exempel om införande av stora materielsystem, ökad rekrytering och större övningar. Vi menar att läget inte är särskilt bra på västsidan idag och det råder även osäkerhet om hur den västliga militära förmågan kommer att utvecklas, konstaterar Krister Pallin.

Svårt för väst att snabbt hantera överraskande militär attack mot Baltikum

Det stora militära hotet mot västlig säkerhet i Europa utgörs av Ryssland, som markerar stormaktsintressen, återupprustar och uppträder aggressivt mot sina grannländer. I studien har bl.a. ett operativt spel genomförts av Västs möjligheter att möta ett snabbt uppdykande ryskt hot mot Baltikum. Bedömningen är att västsidan inom en vecka endast skulle kunna ha 25-40 markstridsbataljoner, 25-35 ytstridsfartyg och 15-20 stridsflygdivisioner tillgängliga.

– Att det är de lägre siffrorna som gäller är högst troligt. Kvaliteten på förbanden varierar även rejält. Europas beroende av USA för sitt försvar är fortsatt mycket stort, avslutar Krister Pallin.

Bakgrund

Rapporten konstaterar att risken för väpnad konflikt finns, men diskuterar inte frågor om sannolikhet. Rapporten tar inte heller upp vilken militär förmåga Sverige har, varken enskilt eller som eventuell del av västsidan, eller vilka konsekvenser en väpnad konflikt skulle få för Sverige.

Västländerna ställer nu om sina försvarsmakter från internationella insatser till kollektivt försvar. Omställningen går dock långsamt och det finns fortfarande stora brister i förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Läs vidare »
Media no image

Boko Haram kan växa sig starkare igen

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:32 CET

Den väpnade islamistiska gruppen Boko Haram har försvagats i Nigeria – men det är för tidigt att räkna ut dem. Det finns en risk att gruppen växer sig starka igen. Den slutsatsen drar analytiker vid FOI som har utvärderat organisationens uthållighet.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

Terrorgruppen Boko Haram har sedan 2009 spridit oro och skräck i Nigeria. I början av 2015 kontrollerade gruppen stora delar av delstaten Borno i landets nordöstra del. Sedan dess har den förlorat merparten av området, splittrats i två fraktioner och pressats tillbaka av den nigerianska militären. Enligt uttalanden från landets regering är gruppen besegrad.

– Det stämmer inte. Boko Haram är försvagade men inte besegrade. Och det finns en risk att de blir starkare igen, säger Daniel Torbjörnsson som är biträdande analytiker vid FOI.

Han har tillsammans med kollegan Michael Jonsson utvärderat hur länge Boko Haram kan tänkas överleva. Analysen har gjorts på uppdrag av Försvarsdepartementet och presenterades i en rapport strax före årsskiftet.

Det är svårt att säga hur stor organisationen är, enligt Daniel Torbjörnsson. Men man vet att de har blivit färre. Enligt en bedömning fanns år 2014 mellan 15 000 och 20 000 medlemmar. Nu är de uppskattningsvis 6 000, varav 5 000 i en fraktion som leds av Abu Musab al-Barnawi. Det är den grupperingen som kan bli starkare. Skälet är att al-Barnawi, till skillnad från Abubakar Shekau som leder den andra falangen, valt att inte ge sig på civila. Det gör att han potentiellt kan återfå det folkliga stöd gruppen hade tidigare.

– En viktig faktor för gruppens överlevnad är att den har ett folkligt stöd som gör att den kan rekrytera arbetskraft, få förnödenheter och finansiering. Al-Barnawi lyckas ännu försörja sin grupp utan att ge sig på civila. Om han skulle göra det faller hans långsiktiga fördel att kunna få ett folkligt stöd, säger Daniel Torbjörnsson.

Boko Haram bekämpas av nigerianska armén som sedan 2015 har en division stationerad i nordost. Armén får hjälp av militär från grannländerna Kamerun, Tchad, Niger och Benin, som också utsätts för gruppens terror. Därtill finns grupper av civila som har tagit på sig att försvara städer och byar.

Den nigerianska armén blir allt bättre men har ännu inte förmåga att slå ut terrorgruppen helt, enligt Torbjörnsson. Och ingen har ännu lyckats få tag i Shekau trots att han har jagats i flera år. Hans grupp ger sig främst på civilbefolkningen och kan på så sätt göra mycket skada med lite medel, som exempelvis med hjälp av självmordsbombare. Men den strategin har också gjort att fraktionens folkliga stöd är litet.

– Shekau ses av media och andra aktörer som den farliga. Vi ställer oss emot det. Gruppen är farlig och destruktiv på kort sikt, men inte det stora hotet på längre sikt. Al-Barnawi är har en större förmåga att möta de nigerianska säkerhetsstyrkorna, säger Michael Jonsson.

Om Boko Haram

Terrorgruppen Boko Haram bildades i Nigeria 2002 för att sprida sin version av islam. Gruppen har vuxit fram till följd av stora regionala, etniska och religiösa motsättningar. Från 2009 har våld varit gruppens primära metod i kampen att störta landets regering och skapa en islamisk stat. År 2016 splittrades organisationen i två delar med olika ledare. Abu Musab al-Barnawi har flest anhängare. Målen för hans terror är säkerhetsstyrkor och nigerianska staten, inte civila muslimer. Ledaren för den mindre fraktionen är Abubakar Shekau. Han är mer hänsynslös och använder våld mot civila. Boko Haram är ett öknamn som tolkas som ”västerländsk utbildning är förbjuden (synd)”.

Den väpnade islamistiska gruppen Boko Haram har försvagats i Nigeria – men det är för tidigt att räkna ut dem. Det finns en risk att gruppen växer sig starka igen. Den slutsatsen drar analytiker vid FOI som har utvärderat organisationens uthållighet.

Läs vidare »
Media no image

Trump gör amerikansk säkerhetspolitik mer oberäknelig

Nyheter   •   Jan 29, 2018 13:39 CET

Donald Trumps inställning till amerikansk utrikespolitik riskerar att försvaga USA:s ställning mot andra stormakter. Det framgår av en undersökning som FOI har gjort om Trump som beslutsfattare.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

Förståelsen av USA:s presidenter är viktig eftersom amerikansk försvars- och utrikespolitik påverkar stora delar av världen. På uppdrag av Försvarsdepartementet har Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, därför gjort en studie om Trumps första år vid makten.

– Det är en särskild utmaning att försöka få grepp om Trumps syn på säkerhetspolitiken. Att som Trump inte ha någon tidigare politisk erfarenhet, eller åtminstone en motsvarande statstjänstemannabefattning, är ovanligt bland amerikanska presidenter. Det gör Trump mer oberäknelig, säger Niklas Rossbach.

Medan Obama stödde multilaterala arrangemang och samverkan med allierade, driver Trump en mycket mer protektionistisk linje. Främst engagerar han sig i internationella frågor som direkt påverkar amerikanernas säkerhet – som terrorism och Nordkoreas kärnvapenprogram. Det kan enligt rapporten leda till att USA:s globala position försvagas och att andra regionala stormakter flyttar fram sina positioner.

– Detta att han hävdar amerikanska intressen och inte vill göra så mycket för omvärlden är en syn som vi inte har upplevt sedan före andra världskriget. På lång sikt innebär det ett stort problem eftersom utrikes- och försvarspolitiken är så nära förknippad med presidentämbetet och ofta drivande. Nu riskerar presidentämbetet att försvagas, säger Niklas

Rossbach och tillägger:

– Trump-administrationens inställning kan försvåra för USA och dess allierade i Europa att tillsammans sätta den globala agendan.

En aktiv-negativ president

I studien har Niklas Rossbach använt sig av en analysmodell för presidenttyper. Sett utifrån den är Trump en så kallad aktiv-negativ president. Aktiv för att han vill förändra saker, negativ för att han för in negativ energi i det politiska systemet och tar fler konflikter än nödvändigt.

– Trumps burdusa stil kan innebära att vi får se förändringar i utrikespolitiken som leder till kontroverser inom USA:s politiska system. Det kan bli två olika läger med republikaner, dels frihandelsvänliga på den ena sidan, dels de som är mer åt Trumps protektionistiska håll på den andra.

Trots Trumps kontroversiella ledarstil finns det vissa likheter med Obama-administrationen. Precis som Obama har Trump velat begränsa USA:s militära insatser i länder, som i Irak och Afghanistan.

– Att vilja säkerställa strategisk återhämtning och inte göra för mycket med amerikanska medel i världen kännetecknar både Trump och Obama. Men i övrigt har de helt olika syn på omvärlden, konstaterar Niklas Rossbach.

Föreläsning om rapporten

Niklas Rossbach föreläser om sin analys den 30 januari kl. 9.00 på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar. Det går att se i direktsändning eller i efterhand.

Läs mer och se sändningen>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Donald Trumps inställning till amerikansk utrikespolitik riskerar att försvaga USA:s ställning mot andra stormakter. Det framgår av en undersökning som FOI har gjort om Trump som beslutsfattare.

Läs vidare »
Irk5bwz8llprsg75a1fm

En stresstest av svensk krisberedskap

Nyheter   •   Jan 24, 2018 11:32 CET

Stockholms elförsörjning utslagen i tre dygn. Möjligheten att kommunicera med allmänheten så gott som obefintlig. Då kommer attacken. Så såg verkligheten ut i en krisberedskapsövning där Storstockholms Brandförsvar stod för idé, metod och struktur och FOI för scenarierna.

Media no image

Att nacka hönan för att varna apan

Nyheter   •   Jan 18, 2018 09:56 CET

Asien som nytt maktcentrum och Kinas strategiska vägval diskuteras i Jerker Hellströms anförande från Folk och Försvars Rikskonferens 2018 i Sälen.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

I sitt anförande poängterade Jerker Hellström vikten av att basera utrikes- och säkerhetspolitik på en djupare förståelse och analys av Kinas strategiska vägval. Han konstaterade att Kina flyttar fram sina positioner i världen och diskuterade hur kommunistpartiet ser på sin omvärld.

Bedömare i Kina anser att västvärlden är på tillbakagång och att liberala demokratiska system har spelat ut sin roll. När Kina exporterar sin modell så ersätter en auktoritär partistat de demokratiska systemen i världspolitiken.

Kina statuerar gärna exempel, man "nackar hönan för att varna apan", för att skapa ett klimat där mindre stater ska akta sig för att fatta beslut som skulle kunna uppfattas som provocerande i Peking.

Kommunistpartiet styr också investeringsbeslut – och inte längre bara i statliga bolag utan det har också allt större inflytande i privata företag.

Men Jerker Hellström konstaterar också att ingen tjänar på en debatt som präglas av alarmism. Han efterlyser en politik baserad på djupare förståelse av Kinas strategiska vägval, en tydlig strategi och en dos av sunt förnuft.

Kina flyttar fram sina positioner i världen och kommunistpartiet ökar sitt inflytande i privata företag. Ta del av vad Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på FOI berättade om detta under Folk och Forsvars rikskonferens 2018.

Läs vidare »
Media no image

Hur kan befolkningen skyddas från krigets verkningar?

Nyheter   •   Jan 08, 2018 10:05 CET

För att veta hur vi ska rusta Sverige mot krig idag måste vi titta såväl framåt som bakåt i tiden. Det konstaterar FOI i ett underlag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur civilbefolkningen ska skyddas vid väpnat angrepp mot Sverige.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

I början av 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på vilka åtgärder som krävs för att befolkningen ska ha tillräckligt skydd vid krig. MSB vände sig då till FOI för att få hjälp med underlag till rapporten.

Den största utmaningen för FOI har varit att ingen vet vad det är för sorts krig som Sverige ska förbereda sig för. Med vilken intensitet och vilka vapen kommer det att föras? En av författarna till underlaget är Per Larsson, forskare vid FOI.

– Det här har varit ett jättesvårt uppdrag eftersom det inte finns några klara ingångsvärden. Hur ska vi utforma ett nytt befolkningsskydd när vi inte vet vad vi ska skydda oss mot och hur länge?

Underlaget till MSB innehåller dels en tillbakablick på hur befolkningsskyddet såg ut fram till början av 1990-talet, vid kalla krigets slut. Då ingick skyddet i den statliga civilförsvarsorganisationen och handlade om allt från att säkerställa nödutspisning och ammunitionsröjning till att rädda folk ur rasmassor. Evakuering och inkvartering var också viktiga delar.

I dag ligger en stor del av ansvaret för det civila försvaret istället på kommunerna. Samtidigt har befolkningsskyddet kraftigt reducerats. Men enligt FOI:s forskare kommer betydande delar av det skydd som fanns under kalla kriget att behövas igen.

– Vi har gått tillbaka i tiden för att se vilka funktioner som hotades av kriget och insett att det i stor utsträckning är samma saker som måste skyddas vid krig idag. Många anser att vi har ett annat slags samhälle idag vilket skulle göra att behoven ser helt annorlunda ut, men fortfarande behöver folk ha tillgång till vatten, mat och värme i en krigssituation, förklarar Per Larsson.

Däremot kan det bli andra dimensioner på vissa åtgärder, påpekar han.

– Tidigare såg man till att det fanns skyddsrum över stora delar av Sverige. Men i dag tyder mycket på att kriget kommer riktas främst mot storstäderna. Ett sätt att prioritera dagens begränsade resurser är därför att i första hand satsa på skyddsrum och andra skyddsåtgärder i de områden som kan antas bli mest utsatta.

I september 2017 gjorde MSB sin avrapportering till regeringen och föreslog åtgärder inom ett begränsat antal av de områden som ingår i FOI:s underlag. Per Larsson menar dock att det behövs ett helhetsgrepp för att kunna värna befolkningen vid krig, till exempel behövs även sådant som vårt kulturarv skyddas.

– Vi har presenterat en bred palett av sådant som vi anser att man ska värna om. Enligt MSB kommer de att fortsätta analysera och utnyttja vårt material i sitt kommande utvecklingsarbete.

För att veta hur vi ska rusta Sverige mot krig idag måste vi titta såväl framåt som bakåt i tiden. Det konstaterar FOI i ett underlag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur civilbefolkningen ska skyddas vid väpnat angrepp mot Sverige.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Pressansvarig
 • bvthajmariaca.hupcgogxsspxdubxonuyqu@fqlpioivzhmnl.se
 • 073 3713838
 • 08 5550 3155
Maria Hugosson Bygge är pressansvarig vid FOI.

Om FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda varav 850 är forskare. Omsättningen 2012 var 1,1 miljarder kronor och den uppdragsfinansierade andelen var 83%.

Adress

 • FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Gullfossgatan 6
 • 164 90 Kista
 • Vår hemsida

Länkar