Skip to main content

Giftfri miljö kräver paradigmskifte inom kemikalietestningen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2012 08:00 CEST

På årets Forum för Giftfri miljö, som anordnas av Kemikalieinspektionen den 15 oktober, är temat att hitta hållbara och lönsamma lösningar utan farliga kemikalier. Men en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska veta vilka kemikalier som är farliga, ensamma eller i kombination, är att det finns adekvata testsystem. Dagens testmetoder kan inte ge de svar vi behöver. Det är hög tid att Sverige och EU satsar på "den nya toxikologin".

Nuvarande kemikalielagstiftningar, inklusive REACH, bygger på traditionella djurförsök. Men utredningar visar att det krävs effektivare testsystem för att kunna göra relevanta riskbedömningar, framför allt vad gäller kombinationseffekter.

- Vi exponeras för en enorm mängd kemikalier i vår vardag och för att kunna bedöma s.k. cocktaileffekter krävs avancerade testsystem. Det måste utvecklas effektivare och mer ändamålsenliga metoder än djurförsök, säger Cecilia Clemedson neurotoxikolog och ordförande i forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök.

"Den nya toxikologin"

I USA pågår redan ett paradigmskifte inom toxikologin, till det som går under benämningen den nya toxikologin. 2007 lämnade amerikanska National Research Council på uppdrag av miljömyndigheten EPA den banbrytande rapporten Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy.

Rapporten pekar på vikten av en utveckling bort från beroende av dyra, tidskrävande och etiskt ifrågasatta djurtester. Istället ska en helt ny generation kostnadseffektiva och mer relevanta riskbedömningsmodeller utvecklas, baserat på kunskap om hur kemikalier påverkar oss människor. Särskilt påpekas vikten av att kartlägga och utveckla testmetoder utifrån kunskap om ”pathways for toxicology”, dvs kunskap om hur kemikalier påverkar det biologiska systemet i människan.

Sverige och EU på efterkälken

Nu pågår flera projekt i USA för att förverkliga visionen. Man arbetar med att utveckla testmetoder och riskbedömningsstrategier för att mer träffsäkert kunna bedöma hur kemikalier påverkar människor. Automatiserade system för tester på celler och datoriserade beräkningsmodeller ger mer information, till en bråkdel av tiden och kostnaderna för djurtester. Sverige och EU har hamnat på efterkälken.

- Vi har varit pådrivande för att få myndigheter och forskare i Sverige att öppna ögonen för den nya toxikologin ända sedan 2007. Någonting måste göras - och det snabbt. Dagens testmetoder ger inte underlag för en säker riskbedömning, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Sverige har potential att bli ledande

- Sverige har potential att bli ledande när det gäller att utveckla nästa generations djurfria tester, vilket samtidigt skulle skapa bättre förutsättningar för svensk industri. Vi tycker att det är märkligt att regeringen helt verkar ha missat detta. Vare sig forskningspositionen eller den innovationsstrategi som presenterades häromdagen inger tyvärr något hopp, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Forskningsstiftelse driver på utvecklingen

Forska Utan Djurförsök arbetar för att uppmärksamma lagstiftare, myndigheter och forskare på de nya möjligheter som öppnar sig med den nya forskningen och de nya testmetoderna. Vi kommer finnas representerade på Forum för Giftfri miljö. På länken nedan hittar du information om den nya toxikologin, lagstiftning på området, forskningssatsningar världen över m.m.   

http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/ny-toxikologi/

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy