Skip to main content

Många gymnasieungdomar ambivalenta

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:35 CET

Gymnasieelever är mer positiva än negativa till utsatta grupper i samhället. Hälften är varken för eller mot. Oroande är dock att så många som var femte elev har negativa attityder. Det är några av resultaten av Forum för levande historias nya kartläggning av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, invandrare och personer med homosexuell läggning.

Forum för levande historia utgår i sitt arbete från principen om alla människors lika värde för att stärka demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten arbetar med att motverka intolerans i samhället inom spänningsfältet dåtid – nutid.

– För att bättre kunna bedriva ett långsiktigt förebyggande arbete är det viktigt för oss att kontinuerligt kartlägga hur väl demokratiska värden är förankrade och hålla uppsikt över intoleranta tendenser i samhället, säger överintendent Eskil Franck.

Den mångtydiga intoleransen – en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010 är den första i en serie av återkommande kvantitativa och fördjupande undersökningar som Forum för levande historia planerar att genomföra under den kommande tioårsperioden. För att fördjupa kunskaperna om intolerans och tolerans.

Den nya studien är baserad på enkätsvar från 4 674 gymnasieelever i årskurserna 1 och 3 som genomfördes av SCB under höstterminen 2009 på 154 gymnasieskolor. Syftet har varit att kartlägga negativa och positiva attityders styrka och utbredning och analysera om och var det finns oroande tendenser.

Eleverna har fått ta ställning till påståenden om grupper som i sin vardag möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling. Särskilda bakgrundsvariabler som har undersökts är vänskap, skolområden, skolmiljö och intresset för samhällsfrågor.

– Vår kartläggning visar att negativa attityder inte är dominerande bland unga. Att gymnasieeleverna är mer positiva än negativa till utsatta grupper. Men vi får inte slå oss till ro för det. Tvärtom! Det är exempelvis allvarligt att var femte elev uttryckte en negativ inställning till såväl invandrare, muslimer, judar som homosexuella, anser överintendent Eskil Franck.

Ett annat oroväckande resultat är elevernas negativa inställning till romer, var fjärde elev hyste negativa föreställningar till den utsatta gruppen.

Däremot är elevernas attityder till personer med homosexuell läggning betydligt positivare. Mer än hälften av eleverna var positiva.

Ett annat tydligt resultat var att ungefär hälften av ungdomarna var ambivalenta, dvs. valt att inte ta ställning på grund av att de t.ex. är kluvna, osäkra och/eller tveksamma.

– Gruppen ambivalenta är en huvudutmaning för oss. En riskgrupp men också en möjlighet, beroende på åt vilket håll det kan tippa. Det kan handla om individer som är mottagliga för sakargument och kanske behöver stöd för att övervinna sin tvekan och kunskaper för att bilda sig en uppfattning. Här ser vi att utsikterna för ett förebyggande effektivt arbete ter sig bäst. I motsats till de extrema och intoleranta, vars attityder ofta är låsta och mycket svårpåverkade, säger överintendent Eskil Franck

Rapporten kallas Den mångtydiga intoleransen för att understryka att intolerans är ett sammansatt, föränderligt och svårfångat fenomen som riktar sig mot olika grupper i samhället med olika intensitet och som antar olika former.

Kartläggningen, pressbilder och relaterade texter går att ta del av via vår webbplats www.levandehistoria.se/intolerans. För frågor kontakta pressekreterare Johan Perwe på johan.perwe@levandehistoria.se eller 0702-59 38 19.

Forum för levande historia är en myndighet som med utgångspunkt i Förintelsen och andra brott mot mänskligheten arbetar med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Övergripande mål är att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Särskilda uppdrag är att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera