Skip to main content

Riksförbundet FUB har idag släppt rapporten ”Fångad i fattigdom?”

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 12:58 CEST

Många personer med utvecklingsstörning lever i livslång fattigdom utan att kunna påverka sina livsvillkor. Många anhöriga går in och stöttar ekonomiskt med följd att även deras ekonomi drabbas. FUB har sammanställt en rapport där rättsläge, handikappolitiska principer och ekonomiska förutsättningar och regelsystem gås igenom och vilken följd dessa har för levnadsvillkoren.

Trots ett flertal rapporter som visar på att det behövs förändringar i ersättningssystemen för dem som drabbas tidigt i livet av en funktionsnedsättning har ingenting hänt.

Personer med utvecklingsstörning får ofta sin försörjning från socialförsäkringssystemet och då på garantinivå. Det innebär en mycket låg månadsinkomst. Många är dessutom beroende av stöd och måste bo i gruppbostad där hyrorna ofta är höga. Det statliga bostadstillägget har inte höjts på flera
år medan byggkostnader och hyror stigit. Detta gör att personer med utvecklingsstörning ofta går flera tusen kronor minus varje månad.

Kommunerna hanterar detta på olika sätt. Vissa har infört kommunalt bostadsbidrag, andra sätter ett hyrestak, och vissa sätter ett förbehållsbelopp. En del kommuner hänvisar till försörjningsstöd.

De personer som är hänvisade till ersättningar från socialförsäkringssystemet för sin försörjning har en dålig inkomstprognos. De har i stort sett samma ersättning hela livet igenom.

Personer som bor i LSS-bostad har mycket små möjligheter att påverka sin ekonomiska situation genom att flytta till en bostad med lägre hyra eller förvärvsarbeta.

Eftersom merkostnadsprincipen inte tillämpas på hyror, och det statliga bostadstillägget inte har höjts i takt med hyrornas storlek kan den disponibla inkomsten bli mycket låg.

Kommunernas självstyre gör att avgifter ser olika ut beroende på var man bor i Sverige.

Det finns ingen samordning mellan de olika statligahögkostnadsskydden med undantag för tandvården.

Hyrornas storlek ser olika ut i landet och också ofta inom kommunerna.


I rapporten görs en uppföljning av ett av fallen som figurerade i rapporten ”Brist på brådska” från 2008. ”Johannes” gick 3 180 kr minus varje månad år 2008. Hans föräldrar täckte då upp denna summa för att han skulle kunna leva ett normalt liv. I den lokala FUB-föreningen i kommunen
Johannes bor drevs ett mycket aktivt intressepolitiskt arbete i flera år. Därigenom fick de igenom att kommunen införde kommunalt bostadsbidrag och förbehållsbelopp.  Idag, 2014, går han ”bara” minus 53 kr varje månad. Fast det beror delvis på att han inte ska åka på semester i sommar utan stannar hemma.

Bengt Westerberg, f.d. socialminister om situationen:

”Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som inte bara får i uppgift att ta reda på hur det ser ut utan också att lägga fram förslag som leder till konkreta åtgärder. Och det är bråttom.”

Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB:

”Det är inte rimligt att många i hela sitt vuxna liv ska gå minus varje månad. Även personer som fått en tidig funktionsnedsättning och som behöver livslångt stöd ska kunna leva ett gott liv och kunna vara delaktiga i samhället. De måste få det stöd och den ekonomi som krävs för ett gott liv och
full delaktighet – allt annat är orimligt! Nu i valtider så är det dags att politikerna visar att alla har
samma betydelse i samhället. Jag vill se att partierna tydligt markerar att man ska kunna leva på egen ekonomi utan att behöva söka hjälp för kunna betala sina räkningar. Jag kräver svar på när man ska göra verklighet av våra enkla krav.”

FUB anser att:

Det statliga bostadstillägget bör höjas omgående.

FUB vill att: 

Förmögenhetsbegreppet förändras och likställs med det som står i självdeklarationen; d.v.s. avkastning på förmögenhet.


För frågor om rapporten, kontakta:

Thomas Jansson, tel 08-508 866 46, thomas.jansson@fub.se ordförande Riksförbundet FUB

Anne Leffler, tel 0739- 87 53 64, leffler.anne@gmail.com ordförande i ekonomigruppen

Elisabeth Langran, tel 08 - 508 866 33, elisabeth.langran@fub.se vik. förbundsjurist

Kia Mundebo, tel 08-508 866 27, kia.mundebo@fub.se ombudsman

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera