This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Gavlegårdarnas hyror för 2020 är nu klara

De lokala hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen avslutades i slutet av november då ingen överenskommelse kunde träffas mellan parterna. Ärendet gick därför vidare till Hyresmarknadskommittén som nu fattat ett beslut.

Beslutet innebär att Gavlegårdarnas hyror ska höjas med i genomsnitt 2.4% från och med den 1 mars 2020. Då hyrorna för mars månad redan är aviserade till hyresgästerna inkluderas hyreshöjningen för mars i den höjning som sker från den 1 april 2020.

Hyreshöjningen kommer att ske i ett intervall mellan 0 – 3,08% och var en enskild lägenhet hamnar avgörs av den så kallade systematiska hyressättning som Gavlegårdarna, och många andra allmännyttiga bolag, tillämpat under många år. Systemet är till för att ge en rättvisare hyresnivå och innebär att varje lägenhet har en så kallad målhyra som beror på en mängd faktorer. Dessa har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen och handlar bland annat om tryggheten i huset och närområdet, hur attraktivt läget är, lägenhetens och fastighetens standard samt närhet till kommunikationer och samhällsfunktioner.

Hur stor hyreshöjningen 2020 blir för respektive lägenhet i Gavlegårdarnas bestånd, styrs nu av hur den aktuella hyran ligger i förhållande till målhyran.

Gavlegårdarnas vice vd och förhandlingschef, Lars Lennmalm, är glad att en överenskommelse till slut har fattats kring de nya hyrorna. Detta trots att utfallet blev betydligt lägre än de behov bolaget redovisat i förhandlingarna.

- I förhållande till hyresyrkandet inför förhandlingarna ger överenskommelsen cirka 19 miljoner kronor lägre intäkter för året. Det här får självklart konsekvenser för verksamheten. Förutom krav på effektiviseringar och besparingar kommer bolaget att behöva skjuta på en hel del underhållsinsatser, säger Lars Lennmalm och fortsätter:

- De behov vi redovisat som underlag för våra krav på hyreshöjning kommer främst från de kraftiga taxe- och kostnadsökningar vi ser inom vatten och avlopp, avfallshantering, el och värme. Även kostnaderna för skötsel, reparationer och underhåll kommer att öka. Gavlegårdarna måste dessutom öka sitt resultat för att ha en rimlig egenfinansiering av de investeringar i nyproduktion som sker de närmaste åren.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt i beståndet, det vill säga garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum med mera, höjs hyran med 2,67% från och med den 1 april 2020.

Mer information? Kontakta Lars Lennmalm på telefon 070-517 81 21.

Ämnen

Regioner


Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.

Presskontakt