Skip to main content

Pressinformation efter byggnadsnämnd 17 mars kl. 11.30

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:19 CET

Visionsbild hur Backaplan sett från söder kan komma att se ut. Bild: White Arkitekter.

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag 17 mars kl. 11:30. Vi startar med en snabb genomgång av nämndens beslut utanför sessionssalen (Traktören, Köpmansgatan 20) och fortsätter med pressinformation i sessionssalen där byggnadsnämndens ledamöter finns på plats.

På pressinformationen planerar stadsbyggnadskontoret att presentera följande ärenden.

Inriktning för ny översiktsplan Göteborg
Byggnadsnämnden tar beslut om den övergripande inriktningen för fortsatt arbete med ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo Frölunda. Stadsbyggnadskontoret föreslår att fortsatt arbete utgår från den prioriterade inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Tillstyrkande av detaljplan för Backavägen, för vidare beslut i kommunfullmäktige
Detaljplanen är den första planen i syfte att omvandla Backaplan från ett handels- och industriområde till en tätbebyggd blandstad. Planen innehåller ca 400 lägenheter varav hälften äldreboende samt ca 60 000 kvm för centrumändamål, kontor och handel. Planen ska även säkerställa delar av Backaplans övergripande gatunät där Backavägen byggs om till stadsgata och förbereds för spårvägslinje.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Antagande av detaljplan Toredammen
Syftet med detaljplanen är att förtäta bostadsområdet genom både påbyggnad av befintliga byggnader och nya byggnader. Planen innehåller också en förskola i grönområdet i anslutning till flerbostadshusområdet och möjliggör totalt ca 210 lägenheter, verksamhetslokaler och ca 100 förskoleplatser.

Länk till plan- och byggprojekt på goteborg.se

Planbesked för utveckling av Välen park, Järnbrott
Ansökan till planbesked, alltså uppstart av arbete med detaljplan, innehåller ca 550 - 750 lägenheter, parkeringshus i tre plan med möjlighet till aktiviteter på taket samt föreningsytor, idrottshall, motionscentrum och ev skola och förskola. Kommande planarbete behöver invänta resultatet från den pågående fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda för att säkerställa lämplig markanvändning och genomförbarhet i projektet.

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här.

Undantaget är bygglovsärenden som inte publiceras på hemsidan eftersom de innehåller personuppgifter. Om vill du ta del av handlingarna i ett bygglovsärende kontakta pressansvarig Christina Terfors (kontaktuppgifter nedan).

Medverkande

Byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti - moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna, stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant samt kommunikationschef.

Meddela gärna att du kommer till Christina Terfors, pressansvarig, e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 0707 61 17 16 eller Anna Hartung, kommunikationschef, e-post: anna.hartung@sbk.goteborg.se sms: 073-712 65 28

Bilder att ladda ner kommer att publiceras på Göteborgs Stads pressrum

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa möte är 24 april.