Halmstads Kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 10:46 CET

Nu har startskottet gått för Halmstads kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Sex kommuner deltar och för att få vara med krävs att näringslivsfrågorna är högt prioriterade. Både tjänstpersoner och politiker ska få utbildning via programmet som pågår under 2019 .

Som en del i arbetet med näringslivsfrågorna kommer kommunen att deltaga i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.

”Halmstad jobbar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och vi har nyligen satt upp det långsiktiga målet att på sikt ha Sveriges bästa företagsklimat. Fler och starkare företag ger tillväxt och arbetstillfällen - det lägger grunden för en välmående och attraktiv kommun för invånare och besökare. Mår företagen bra, mår Halmstad bra, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M).”

Utvecklingsprogrammet anordnas av Svenskt Näringsliv och innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra sex kommunerna som deltar i programmet; Strängnäs, Nynäshamn, Tanum, Karlskrona, Burlöv och Sollefteå. Innehållet i programmet formas av kommunerna själva. Redan från start finns dock några utpekade områden så som mål, ledarskap, kommunikation och myndighetsutövning.

”Från Halmstad kommer vi dessutom ha önskatfokus på hållbar tillväxt och samverkansmöjligheter mellan kommun och näringsliv. Detta är exempel på viktiga utvecklingsområden för Halmstads kommun kommande år, tillägger Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef i Halmstads Kommun.”

Programmet innehåller utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte. Det pågår under hela 2019 och både politiker och tjänstepersoner deltar.

”Alla kommuner som deltar i programmet har företagsklimatet som prioriterad fråga inom kommunen, berättar Christer Östlund från Svenskt Näringsliv. Det är ett viktigt kriterium för oss för att vara med i programmet. Kommunerna som deltar kommer att träffas fyra gånger under programperioden för att dels få utbildning i centrala frågor och byta erfarenheter och lärdomar mellan varandra.”

Kontakt:

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstads Kommun, jonas.bergman@halmstad.se, 035-13 70 00

Lina Siljegård, Näringslivs- och destinationschef i Halmstads Kommun, lina.siljegard@halmstad.se, 072-229 7865

Christer Östlund, Ansvarig Kommunrelationer Svenskt Näringsliv, christer.ostlund@svensktnaringsliv.se, 08-553 430 28

Startskottet har gått för Halmstads kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Programmet pågår under år 2019 och syftet är att kommunen ska få hjälp att stärka sitt företagsklimat.

Läs vidare »

Justering i taxor för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen – ett av ärendena på kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott den 15 januari.

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 16:00 CET

Från och med den 1 mars 2019 ändras taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Beslutet innebär ett tillägg av taxa för särskild kontroll och utfärdande av exportintyg.

Tidigare betalades tjänsten av skattebetalarna, men med ändringen får de verksamheterna som nyttjar tjänsten själva stå för kostnaden. Uppskattningsvis kommer taxan att kosta en timmes arbete, det vill säga 1018 kronor. Exportintyg skrivs efter önskemål av livsmedelsföretagare som ska exportera livsmedel till land utanför EU.

Intyget innehåller information om att verksamheten är kontrollerad av behörig myndighet enligt gällande livsmedelslagstiftning. Det är landet som företagaren exporterar till som kräver intyget.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Läs vidare »

Planer på en kompletterande Slottsmöllebro – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 15 januari.

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 16:00 CET

Utveckling av Campus högskolan

Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna ett förslag till ramavtal mellan Halmstads kommun, Fraguerus Fastigheter AB, Castellum Väst AB, Intea komplementär och Ancore Halmstad AB. Tillsammans förvaltar parterna Högskolan i Halmstads campusområde.

De har tillsammans tagit fram ett gemensamt underlag för hur de vill utveckla högskoleområdet. Samarbetet har som målsättning att resultera i en detaljplan som möjliggör bland annat nya verksamhetslokaler, förskola, gymnasium och allmän tillgänglig campuspark.

Ramavtalet beskriver respektive parts roll och hur det framtida arbetat är tänkt organiseras och beslutet innebär att parterna gemensamt kan upprätta en detaljplan för högskoleområdet.

– Att ta fram detaljplan för att utveckla campusområdet är för mig startskottet på omvandlingen av Larsfrid, det vi kallar Framtidsområdet. Styrkan är att flera fastighetsägare gör detta gemensamt och att kommunen är en av parterna, , säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Planer på ny Slottsmöllebro

En ny kompletterande Slottsmöllebro kan komma att bli verklighet inom några år. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att utreda möjligheterna att bygga en ny bro över Nissan i höjd med Frennarp. En detaljplan för den nya bron beräknas vara klar till 2021.

Tanken är att den nya bron ska avlasta den befintliga Slottsmöllebron som inte är anpassad till dagens trafikflöde. Behovet av en ny bro har sedan tidigare pekats ut i Framtidsplan 2030 och handlingsprogram för hållbara transporter. Pengar för bygget finns avsatt i Planeringsdirektiv med budget för 2019-2023.

– Många är de invånare som längtar efter och behöver en ny bro i trakten av Slottsmöllan och Frennarp. Det är viktigt för de som redan färdas här regelbundet och för de som på sikt kommer att göra det, i takt med att Halmstad växer,

Förslag till nya bostäder i Ranagård

Den nya stadsdelen i Ranagård börjar ta form. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att be de byggföretag som vill bygga i området att komma in med skisser på hur kommande bostäder ska se ut.

Förslagen på nya bostäder ska vara färdiga och inskickade till kommunen inom fyra månader. Därefter gör kommunen en bedömning om vilka förslag man vill gå vidare med i ett första urval. De nya bostäderna bildar tillsammans en ny stadsdel i området med flerbostadshus, radhus och friliggande villor i 2 till 4,5 våningar. Det kommer även att byggas lokaler för affärer, skola, förskolor, äldreboende samt finnas goda buss- och cykelförbindelser in till centrala Halmstad.

– Genom beslutet ber vi utvalda aktörer att beskriva hur de vill se Ranagård formas utseendemässigt. För mig har det varit viktigt att olika upplåtelseformer ryms inom området och jag vill nu se skisser som ger ett hållbart och vackert bostadsområde, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Ramavtal mellan kommunen och parter för utveckling av campusområdet, utredning av möjligheterna att bygga bro över Nissan och vidareutveckling av stadsdelen Ranagård – var några av de ärenden som behandlades under dagens möte medkommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Läs vidare »

5,7 miljoner kr tilldelas projekt för att digitalisera Halmstad

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:00 CET

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE (Research Institutes of Sweden) har gemensamt blivit tilldelade 5,7 miljoner kronor av Vinnova. Anslaget tilldelas deras projekt för att fortsätta arbetet med att utveckla smarta, tekniska lösningar för att möta några av framtidens samhällsutmaningar.

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE har gemensamt påbörjat ett projekt för att genomföra innovationssatsningar inom IoT (Internet of Things). Projektet har nu blivit tilldelat 5,7 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fram till år 2021. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklingssatsningar inom IoT. Dessa investeringar kommer att vara av största vikt för att kunna möta några av de framtidsutmaningar som samhället står inför. De prioriterade områdena i detta projekt är klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering.

Halmstads stadsnät har under många år byggt upp en fiberinfrastruktur för kommunens medborgare, företagare och kommunala verksamhet. I takt med att digitaliseringen och teknikutvecklingen ger stora möjligheter till effektiviseringar och nya tjänster kommer Halmstads stadsnät att bedriva digitaliseringen av Halmstads kommun.

 – För oss är det naturligt och självklart att vi är en aktiv del i att driva utvecklingen av IoT både inom kommunkoncernen, men även för samhället inom kommunen i övrigt såsom näringsliv, högskola och övrig offentlig verksamhet. Det här projektet ger oss utökade möjligheter att driva på utvecklingen mot en smartare kommun, säger Yngve Kihlberg (C), styrelseordförande i Halmstads stadsnät AB.

Redan i dag pågår ett samarbete mellan Nokia och Halmstads stadsnät med syfte att utveckla det pågående IoT-arbetet. Under hösten har arbetet fokuserat på att genomföra testverksamhet i större skala för att utvärdera plattform, teknik samt tjänster och tjänsteutveckling.

– Vi är mycket stolta över att fördjupa vårt samarbete i Halmstad. Med våra IoT-lösningar kan Halmstad dra nytta av ett allt mer uppkopplat samhälle och skapa en plattform för framtidens smarta stad, säger Peter Wennerström, Sverigechef Nokia.

I Vinnovas motivering för anslagsbeslutet lyftes framförallt att projektet ”bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten”.

– Vi är väldigt glada för detta projekt, vilket möjliggör både en nationell och internationell positionering av Halmstad inom området. För Högskolan i Halmstad ligger projektet helt i linje med Elektronikcentrums och hela Högskolans profil inom smarta städer och samhällen. Vår kompetens för att utveckla IoT-tjänster kommer att stärkas, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Redan denna vinter (2018-2019) kommer IoT-sensorer att användas för att rapportera om var och hur mycket det har snöat i Halmstads kommun. Sensorerna kommer att möjliggöra både besparingar och effektivisering för kommunens snöröjning. Istället för att åka ut till en plats och se om det har snöat eller inte, kommer nu sensorerna att kunna ge direktrapportering om detta. 

– Detta innebär en mycket välkommen möjlighet att accelerera arbetet med Halmstad som en smart kommun. Med den här satsningen på digital infrastruktur får både kommunen och det lokala näringslivet helt nya verktyg för att med moderna arbetssätt arbeta mer effektivt och att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun.

För mer information, kontakta:

Halmstads stadsnät
Henrik Johansson, Nätchef, 070-274 96 48, henrik.johansson@halmstad.se

RISE, Research Institutes of Sweden
Urban Bilstrup, Manager Reliable Wireless Lab, 072-204 17 99, urban.bilstrup@ri.se

Högskolan i Halmstad
Per-Olof Karlsson, forskningsingenjör vid Elektronikcentrum, Högskolan i Halmstad, 
072-967 65 58, per-olof.karlsson@hh.se

Vad är IoT – Internet of Things?

Det kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det ett exempel på det som cyberfysiska system som intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Vinnovas beslutsmotivering för den beviljade ansökan:

”Ansökan handlar om att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklings- och innovationssatsningar inom Internet of Things för att möta de prioriterade samhällsutmaningarna: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Ansökan har i konkurrens med andra bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten. Det bedöms vidare vara positivt att förutom teknik även testa tjänster, samordning såväl som affärsmodeller.”

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE (Research Institutes of Sweden) har gemensamt blivit tilldelade 5,7 miljoner kronor av Vinnova. Anslaget tilldelas deras projekt för att fortsätta arbetet med att utveckla smarta, tekniska lösningar för att möta några av framtidens samhällsutmaningar.

Läs vidare »

Tillstånd krävs för fyrverkerier i centrum

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 07:50 CET

För att minska risken för olyckor och skadegörelse i centrala Halmstad har kommunens lokala ordningsregler uppdaterats. Det innebär att du nu alltid behöver söka tillstånd för att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i centrumkärnan.

Parkeringshuset Svartmunken öppnar till jul

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:57 CET

Lagom till slutspurten på årets julhandel öppnar det nya parkeringshuset Svartmunken med 360 parkeringsplatser och 20 ladd-platser för elbilar. Från klockan 14.30 den 21 december är det möjligt att parkera i huset som ligger i hörnet av Skolgatan och Fredriksvallsgatan.

Förslag till Halmstads kulturstrategi 2030 klar

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 10:24 CET

Efter att invånare, kulturskapare och andra intressenter tyckt till har nu kulturnämnden tagit ett förslag till ”Halmstads kulturstrategi 2030”. Strategin innehåller vision, mål för kulturen och utvecklingsområden med över 50 konkreta förslag på insatser för att Halmstad ska bli en kulturstad att räkna med i framtiden.

– Det här är inte bara en strategi för kulturnämnden. Insatserna som nämns i dokumentet bygger på tillit, samverkan och långsiktighet och berör flera delar av den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Jag hoppas att strategin blir ett effektivt verktyg för att utveckla och stärka Halmstad, säger nämndsordförande Sven Palmkvist (M).

Kulturstrategin tänjer och breddar synen på kultur. Men den förklarar också att det är ett mångfacetterat begrepp som har flera dimensioner. Som en röd tråd löper vikten av att lyfta fram kulturella aspekter, kulturskapare, föreningar och det lokala engagemanget i kommunal planering. Genom att positionera kulturen skapar man nytta och tillväxt för hela samhället. Andra saker som återkommer är kunskapsbildning, deltagande, demokratiska principer, digitalisering och tillgänglighet.

Innehållet bygger på insamlat material
”Halmstads kulturstrategi 2030” är resultatet av en dialogprocess som involverat nästan 1500 personer under 2017 och 2018. Bland annat fick allmänheten tycka till via en enkät under sommaren 2018 där över 800 svar kom in.

–Det var viktigt för oss att få en process med hög delaktighet. Därför har vi aktivt bjudit in representanter från vitt skilda arbetsfält och även pratat med barn och ungdomar. Den här strategin bygger på verkliga behov och visioner och jag hoppas den känns angelägen för många, säger Stefan Hansson (S), kulturnämndens vice ordförande.

Resultaten från enkät och dialoger har samlats i fem utvecklingsområden:

 • Samverka möjliggöra
 • Leva mötas
 • Profilera berätta
 • Bilda utbilda
 • Skapa producera

Till varje område finns ett antal strategiska riktningar. Här nämns bland annat att musiken och konsten ska sticka ut, det ska göras en strategisk satsning på kultur för barn och unga, föreningslivet och kulturskapares villkor ska stärkas och den digitala delaktigheten ska öka. Mer än 50 konkreta insatser nämns, som efter att strategin är tagen, ska ligga till grund för kommande verksamhetsplanering i kommunen.

Förslaget går ut på remiss
Förslaget till ”Kulturstrategi för Halmstad 2030” klubbades igenom under kulturnämndens möte den 19 december och till våren kommer den att gå på remiss till övriga förvaltningar och bolag, men även till organisationer och föreningar, innan slutlig version beslutas. Dokumentet finns tillgängligt på www.halmstad.se/kulturstrategi, där även allmänhet kan tycka till om innehållet fram till den 31 mars.

För ytterligare information, kontakta:

Sven Palmkvist (M), kulturnämndens ordförande
Tfn: 070-52 51 940
E-post: sven.palmkvist@halmstad.se

Stefan Hansson (S), kulturnämndens vice ordförande
Tfn: 070-21 89 480
E-post: stefan.hansson@halmstad.se

Efter att invånare, kulturskapare och andra intressenter tyckt till har nu kulturnämnden tagit ett förslag till ”Halmstads kulturstrategi 2030”. Strategin innehåller vision, mål för kulturen och utvecklingsområden med över 50 konkreta förslag på insatser för att Halmstad ska bli en kulturstad att räkna med i framtiden.

Läs vidare »

Ann-Sofie Sjöholm slutar som chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 08:57 CET

Efter 16 år som anställd i Halmstads kommun och de senaste åren som förvaltningschef på UAF har Ann-Sofie Sjöholm bestämt sig för att lämna sin tjänst för att gå i pension.

– Jag har haft fantastiska, krävande och utvecklande år i Halmstads kommun. Det har varit en stor förmån att få leda en sådan dynamisk förvaltning som UAF – med den gemensamma nämnaren att alla våra verksamheter arbetar för att få människor i utbildning, arbete och sysselsättning. Jag är mycket stolt över det arbete vi har gjort tillsammans, säger Ann-Sofie Sjöholm

Ann-Sofie började 2002 som koordinator och utvecklare på det som då hette utbildningsförvaltningen. 2006 blev hon kanslichef och vikarierade under 2010 som förvaltningschef. 2011 tillträdde hon som skolchef vid den nya utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. 2015 tillträdde hon som förvaltningschef.

– Ann-Sofie har haft en viktig roll i utvecklingen av UAFs ansvarsområden och hon kommer att bli saknad både på förvaltningen och i kommunkoncernen. Rekryteringen av hennes efterträdare kommer att inledas inom kort. Målsättningen är att rekryteringen kan vara klar runt halvårsskiftet och Ann-Sofies tanke är att vara kvar till dess att vi har en ersättare på plats, säger Mattias Rossköld, kommundirektör.

– Jag har gått med glädje till jobbet varenda dag. Men nu känner jag att det är rätt tid att lämna – för att tillsammans med min man Johan gå vidare till en ny fas i livet, som synnerligen aktiva och förmodligen krävande pensionärer, säger Ann-Sofie Sjöholm.

Kontakt:

Mattias Rossköld, kommundirektör 035-137301

Ann-Sofie Sjöholm, förvaltningschef UAF 0702-169972

Efter 16 år som anställd i Halmstads kommun och de senaste åren som förvaltningschef på UAF har Ann-Sofie Sjöholm bestämt sig för att lämna sin tjänst för att gå i pension.

Läs vidare »

Över 12 000 har besökt kulturhuset Najaden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 11:15 CET

Målsättningen var 10 000 besökare under hösten. Det kommer att landa på över 12 000 besökare i det nya kulturhuset på Söder i Halmstad.


– Vi har visat att det varit en riktigt bra satsning för Halmstads kommun och vårt kulturutbud, säger Ulf Fembro, chef för kulturskolan och ansvarig för kulturhuset Najaden.

Halmstads kommun satsning på ett nytt kulturhus, Najaden i gamla HP huset på Söder har varit en publik succé. Antalet besökare kommer att vid årsskiftet ha landat på över 2 000 sedan första invigningsaktiviteten den 18 oktober.

Invigningen av huset pågick under flera veckor med mängder av aktiviteter med flera lokala orkestrar som bland annat Halmstad vokalensemble, Körklangen, Capella Nova och Halmstads kammarkör. Men det handlade också om arrangemang kring kulturens betydelse för hälsan med exempelvis Hugo Thams tankar kring dansens rehabiliterande effekt.

Det har varit konsert med den internationellt kände tonsättaren Tommie Haglund. Vidare har Mariette, Anna Lovdal, Helsingborgs symfoniorkester och många fler besökt kulturhuset Najaden.

– Akustiken är fantastisk och ligger i högsta Sverige-klass, fortsätter Ulf Fembro. Husets kvalitet har redan spridit sig såväl i Sverige som utomlands!

Kultur i alla dess former

Kulturhuset Najaden är en mötesplats för föreningar, amatörer och professionella kulturutövare, samt ett stort antal besökare i form av publik och vårdnadshavare till kulturskolans elever. Det är ett hus för musik, dans och kultur i alla dess former.

Lokala och externa arrangörer får stor frihet i hur de vill utforma sina evenemang.

Arbetet fortsätter under 2019 med många spännande arrangemang i olika föreningars regi. Kulturhuset Najaden kommer att få besök av både Helsingborgs och Malmös symfoniorkestrar. Vidare av Västerås symfonietta och Musica Vitae från Växjö.

Under 2019 kommer också kulturskolan att sätta upp Les Miserables – school edition, en version anpassad för elever, med premiär den 3 maj.

– Det känns jättebra att vi redan har haft så många som har hittat hit och det har överträffat våra förväntningar, säger Ulf Fembro. Nu gäller det att ta nästa steg så att ännu fler och nya människor lär känna och besöker vårt kulturhus. Kulturen har nu fått sin motsvarighet till Halmstad Arena, ännu ett hus för det aktiva Halmstad.

För mer information kontakta:

Ulf Fembro
enhetschef och rektor kulturskolan
ulf.fembro@halmstad.se
0727-11 99 40

Målsättningen var 10 000 besökare under hösten. Det kommer att landa på över 12 000 besökare i det nya kulturhuset på Söder i Halmstad. – Vi har visat att det varit en riktigt bra satsning för Halmstads kommun och vårt kulturutbud, säger Ulf Fembro, rektor för kulturskolan.​

Läs vidare »

Mildrade åtgärder vid socialnämndens möte

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 12:33 CET

Vi torsdagens sammanträde med socialnämnden antogs internbudgeten för verksamheten. Det beslutades om ett antal förändringar i det ursprungliga tjänstemannaförslaget.

Sedan tidigare har nämnden signalerat att det inte varit aktuellt med besparingar då det gäller bidraget till Halmstads Kristna Råd (nattcaféet) och verksamheten på Bredgatan.

Vid dagens sammanträde tog nämndens majoritet beslut om att inte lägga någon besparing på föreningsbidragen (ursprungligen två miljoner kronor) . Vidare minskade besparingen med en miljon kronor till familjerådgivningen från två till en miljon.

Vidare beslutade nämndens majoritet om ett tillägg att tjänsterna på förebyggande enheten ska återställas så snart möjlighet finns.

Nämndens beslut bygger på alliansens förslag till budget inför kommunfullmäktige den 18 december som innehåller en förstärkning på 10 miljoner kronor som en kompensation för kostnadsökningarna kring LSS.

Socialdemokraterna och miljöpartiet deltog inte i beslutet när det gällde verksamhetsplan och internbudget eftersom budgetramen inte är antagen av kommunfullmäktige och oppositionen menade beslutet kring budgeten för verksamheten först kan hanteras efter fullmäktiges beslut.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Ella Kardemark, ordförande socialnämnden (KD),

Tel: 072-53 40 900, ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, vice ordförande socialnämnden (S)

Tel: 070-26 52 371, tord.johansson@halmstad.se

Vi torsdagens sammanträde med socialnämnden antogs internbudgeten för verksamheten. Det beslutades om ett antal förändringar i det ursprungliga tjänstemannaförslaget

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen
 • mipxkanxelci.njwovimakil@hlialhpmssitamld.aqseyd
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.