Nytt sotarföretag i Halmstads kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 09:01 CEST

Nu är kommunens upphandling gällande sotning och brandskyddskontroll klar. Från och med den första januari 2019 är det företaget GÖSAB sotning som ansvarar för verksamheten i Halmstads kommun och i samband med det startar de upp en lokal filial.

Det var i juni 2017 som kommunens upphandling av sotning och brandskyddskontroll först avgjordes. Två av sotarföretagen var så jämbördiga att vinnande bud fick avgöras genom lottdragning. Lotten föll på GÖSAB sotning. Beslutet överklagades men nu, efter ett års tid, har förvaltningsrätten slagit fast att Halmstads kommuns upphandling gäller, och från och med 1 januari 2019 är det GÖSAB sotning som tar över kommunens ansvar för tjänsterna.

Lagkrav styr

Kommunen är skyldig att se till att sotning och brandskyddstillsyn genomförs på alla fasta förbränningsanordningar enligt Lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten kan själva ha en organisation som utför detta eller skriva avtal med ett externt företag. Halmstads kommun har valt att skriva avtal med ett externt företag.

Enligt lagen om offentlig upphandling är kommunen skyldig att upphandla en tjänst så att alla företag får möjlighet att lämna sitt erbjudande. Upphandlingen görs sedan om och förnyas med jämna mellanrum. En kommun och offentlig verksamhet får inte behålla en entreprenör bara för att det fungerar utan en ny upphandling görs för att kommuninvånarna ska få bästa möjliga tjänster utförda för sina skattemedel.

Sotningen består av två moment; rengöring respektive brandskyddskontroll. Lagen medger att husägare kan ansöka om tillstånd att få sota din egen anläggning eller anlita annan sotare än den som kommunen har avtal med. Brandskyddskontrollen däremot är en myndighetsutövning och utförs av det sotarföretag som kommunen har upphandlat.

Eget ansvar med sotare utanför kommunalt avtal

I samband med den nya upphandlingen har ett stort antal husägare ansökt om att få sota egen anläggning eller anlita annan sotare. Räddningstjänsten håller på att behandla ansökningarna och kommer att skicka ut beslut till de sökande.

− Det är viktigt att du som valt att sota din egen anläggning eller anlita en annan sotare är fullt införstådd med att du själv har tagit över ansvaret för detta. Sotningen ska utföras med rätt tidsintervall, på rätt sätt och dokumenteras. Det kan även vara bra att veta att de taxor som kommunfullmäktige beslutat om enbart gäller kommunens upphandlade sotarföretag, berättar Gert Heinsvig, chef för förebyggande avdelningen inom räddningstjänsten.

Kontaktperson (nås efter klockan 12, fredagen den 21/9)
Gert Heinsvig, chef för förebyggande avdelningen inom räddningstjänsten, 070-379 23 41

Nu är kommunens upphandling gällande sotning och brandskyddskontroll klar. Från och med den första januari 2019 är det företaget GÖSAB sotning som ansvarar för verksamheten i Halmstads kommun och i samband med det startar de upp en lokal filial.

Läs vidare »

Färjelinje snart i hamn - ett av äredena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 14:00 CEST

Ett godkänt förvaltningsavtal mellan Halmstads kommun och Hallands Hamnar samt beslut om samråd på förslag om detaljplan i Vallås – det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Färjelinje mellan Halmstad och Grenå snart i hamn

Planerna på en färjeterminal mellan Halmstad och Grenå i Danmark är nu verklighet. Ett tilläggskontrakt till förvaltningsavtal är godkänt. Parterna är Halmstads kommun som hyresvärd och Hallands Hamnar som hyresgäst. Förvaltningsavtalet innebär en överenskommelse om att investera 126 miljoner kronor för att påbörja bygget av den nya färjeterminalen.

Enligt överenskommelsen kommer kommunens investeringar återbetalas av Stena Line under en tioårsperiod. Pengarna ska bland annat användas till att förlänga hamnkajen, skapa en ny terminalyta och anlägga en fordonsramp. Projektering har påbörjats och enligt nuvarande tidsplan är den planerade byggstarten 2019 och projektets färdigställande 2020.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Beslut om samråd för del av Vallås 1:1 och Vallonen 2

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under tisdagens möte samråd för förslag på detaljplan Vallås 1:1 och Vallonen 2. Det framtagna förslaget har tagit utgångspunkt från flertalet invånardialoger och utredningar.

I förslaget till ny detaljplan finns det bland annat utbyggnad av parkeringsplats i anknytning av Vallåsskolan, nya bostäder i området och en nybyggnation av förskola. Förskolan planeras att ersätta den mindre paviljongförskolan som idag finns i området.

– Mer trygghet, fler bostäder, fler förskoleplatser och en Vallåsskola med plats för fler elever. Invånardialogerna har varit tydliga med att man vill se Vallås utvecklas och nu ger vi förutsättningar för det genom detaljplan som ger plats för människor och rörelse, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Förslag på prissättning av småhustomter för Fyllinge IV Kvadranten

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att kommunfullmäktige fastställer friköpspris och tomtavgäld för 19 stycken småhustomter belägna inom etapp 1 detaljplan för Fyllinge 2:393 IV kvadranten.

I etapp 1 släpps 19 stycken småhustomter till försäljning via den kommunala tomtkön. Småhustomterna kommer att ha en areal på cirka 500-600 kvadratmeter, varav 35 procent får bebyggas. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår ett friköpspris på 550 000 per tomt. Det kommer också finnas möjlighet till tomträttsupplåtelse med en avgäld på 11 222 kronor per år. Förslaget innebär också att friköp inte får ske under den första tioåriga avgäldsperioden.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Ett godkänt förvaltningsavtal mellan Halmstads kommun och Hallands Hamnar samt beslut om samråd på förslag om detaljplan i Vallås – det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Läs vidare »

Behov av satsning på musik och kultur i hela Halmstad lyfts fram i kulturenkät

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 12:00 CEST

I arbetet med att ta fram en kulturstrategi för Halmstads kommun har invånarna fått tycka till om kulturen i dag och i framtiden. Analysen av enkätsvaren som nu gjorts visar att Halmstadborna är mest nöjda med biblioteken, och gärna ser satsningar på musik och kultur i hela Halmstad.

Under sommaren har Halmstadbor och besökare haft möjlighet att tycka till om kommunens kulturutbud. Den digitala enkäten, som 801 personer svarat på, är en del i framtagandet av en kulturstrategi. Enkäten har funnits på halmstad.se och kulturförvaltningen har även haft hjälp av sommarjobbare som hämtat in svar från allmänheten.

− I arbetet med kulturstrategin vill vi fånga upp hur människor ser på kulturen i Halmstad i dag och vad de ser kan utvecklas i morgon. Tanken är att strategin ska vara en grund för alla aktörer som jobbar med kultur i Halmstad, och då är det viktigt att veta vad Halmstadborna vill, säger projektledare Simon Roos på kulturförvaltningen.

Bibliotek, caféer och matkultur samt offentliga konstverk är det som flest Halmstadbor och besökare anser är Halmstads främsta styrkor inom kulturen i dag. Även utbudet av musikliv, konserter och konstutställningar rankas högt.

Färre tycker att exempelvis hantverk och design, dans och kulturutbudet utanför centralorten är styrkor.

Musik och större evenemang lockar

På frågan vad man vill att Halmstads kommun ska satsa på i framtiden så svarar över 300 personer framförallt musikliv och konserter, något mer efterfrågat av män än av kvinnor. Därefter kommer festivaler och större evenemang, mest efterfrågat av unga, som även vill ha mer av caféer och matkultur. Behovet av ett större teaterutbud är framträdande och hamnar på fjärde plats. Här dominerar kvinnor. De är också de som mest efterfrågar marknader, loppisar och möjligheter att utöva kultur själv medan männen lutar mer åt historia och kulturarv, konstutställningar och föreningsliv. För de äldre är teater den mest prioriterade frågan.

− Nästan hälften av de svarande har också lämnat fritextsvar, vilket jag ser som ett tecken på stort engagemang i kulturfrågorna. Det ska vi ta vara på, säger Simon Roos.

De flesta fritextsvaren rör kulturupplevelser och publika arrangemang. De svarande önskar allt från teaterföreställningar och klassiska konserter till mer mångfald, marknader och danskurser. Vissa önskar mindre arrangemang, andra vill gärna ha större.

Även lokalfrågan engagerar. Önskan om kulturella mötesplatser finns, vilket visar sig i kommentarer om kulturhuset i Folkparken och förväntningarna på nyrenoverade konstmuseet och kulturhuset Najaden. Att bättre ta vara på närheten till havet och Nissan nämns i flera svar. Fler möjligheter att både uppleva och utöva dans återkommer också i svaren liksom behovet att förbättra villkoren för kulturskapare.

− Enkäten blir en viktig pusselbit när arbetet med kulturstrategin fortsätter. Olika människor vill olika saker men med en gemensam målbild hoppas vi kunna möta flera behov och önskningar och uppfattas som en bra kulturkommun, säger Simon Roos.

För mer information:

Simon Roos, 070-928 51 74


Fakta
Kulturförvaltningen och kulturnämnden arbetar med att ta fram en kulturstrategi som en del i att nå det övergripande målet att Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner. Strategin förväntas vara klar under 2019.

Enkäten är en del i arbetet och publicerades på kommunens webbplats från mitten av maj till sista juli. Genom utskick till olika målgrupper, annonser på digitala skärmar, hemsida och på Facebook, samt tre veckors intervjuarbete på stan av två sommarkraftsungdomar har svar inhämtats.

801 personer svarade på enkäten som bygger på frivilligt engagemang. 375 fritextsvar kom in. Nästan 200 av de svarande var under 25 år. 2/3 av de svarande var kvinnor.

En sammanställning med analys i PDF–format finns framtagen och kan laddas ned: www.halmstad.se/kulturstaden

​I arbetet med att ta fram en kulturstrategi för Halmstads kommun har invånarna fått tycka till om kulturen i dag och i framtiden. Analysen av enkätsvaren som nu gjorts visar att Halmstadborna är mest nöjda med biblioteken, och gärna ser satsningar på musik och kultur i hela Halmstad.

Läs vidare »

Programsläpp – en förtrollad kulturnatt 22 september

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 16:02 CEST

Nu släpper vi programmet till kulturnatten som kommer att utspela sig på Folkets rum Österskans, Stadsbiblioteket, Nolltrefem, Immanuelskyrkan samt i kringliggande parker. Årets kulturnatt har temat ”en förtrollad natt i Halmstad”, något som kommer genomsyra hela arrangemanget, men kanske främst märkas på de delar som man kan uppleva mellan de olika scenerna och programpunkterna.

– Vi har lagt mycket krut på att skapa en stämning i år, säger Charlotte Ek Virack, projektledare på Dramalogen som fått i uppdrag att arrangera årets kulturnatt. Till exempel så blir det en helt annan upplevelse att gå in i Stadsbiblioteket än normalt. Vi kommer bland annat att göra om bibliotekets garage till en klubb med DJ´s och videokonst.

Även Picassoparken och Kapsylparken kommer genomgå en förvandling med ljus, rök och ljud. Här skapas en magisk skulpturpark där man kan träffa på nästan vad som helst.

– Man ska kunna gå igenom parkerna och bara uppleva en förtrollad känsla. Det kommer bli mycket instagramvänligt, det lovar jag! säger Charlotte.

En målsättning med programmet har varit att bredda antalet konstformer. På de olika scenerna och platserna kan man bland annat ta del av poesi, dans, loppis, barnaktiviteter och givetvis musik, med alltifrån opera till deep house techno. På Folkets rum Österskans, som är det kulturella navet kommer det att bli massor av konst, till exempel kan man se street art växa fram under dagen.

– Jag hoppas att Halmstadborna tar tillfället i akt och upplever något nytt, låter sig överraskas, förtrollas och inspireras! säger Charlotte.

Pressträff
Media bjuds in till Dramalogen, Larsfridsvägen 9 
måndagen den 17 september kl. 10.00

Förutom projektledaren finns då även medverkande kulturaktörer på plats (inklusive rekvisita).

Se programmet: www.halmstad.se/kulturnatt

Allt har fri entré!

Presskontakt
Charlotte, Ek Virak, tel: 0734-34 07 89
lotta@dramalogen.se

Nu släpper vi programmet till kulturnatten som kommer att utspela sig på Folkets rum Österskans, Stadsbiblioteket, Nolltrefem, Immanuelskyrkan samt i kringliggande parker. Årets kulturnatt har temat ”en förtrollad natt i Halmstad”, något som kommer genomsyra hela arrangemanget, men kanske främst märkas på de delar som man kan uppleva mellan de olika scenerna och programpunkterna.

Läs vidare »

​​Handbollslandslaget VM-laddar i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 11:01 CEST

De svenska handbollsherrarna har valt Halmstad som bas i sina förberedelser inför VM i januari. Laget kommer att träna och spela VM-genrepet i Halmstad Arena mot Ryssland den 6 januari.

Sveriges herrar nådde i vintras EM-final för första gången sedan 2002 och spelar i januari VM som avgörs i Danmark och Tyskland 10–27 januari. Halmstad blir bas för landslaget under VM-förberedelserna och två landskamper kommer att spelas – den första i Kinnarps Arena i Jönköping den 5 januari och den andra i Halmstad Arena dagen efter. Ryssland står för motståndet i båda matcherna.

– Vi ser fram emot en fullsatt arena här i Halmstad och vill ge Sverige och Ryssland de allra bästa tänkbara förberedelserna inför VM. Handbollen har en stark tradition i Halmstad där vi hoppas att landskampen och träningslägret kommer bidra till en positiv utveckling också lokalt, säger Ola Magnusson, idrotts- och fritidschef i Halmstads kommun.

Förbundskaptenen Kristján Andrésson, som för tredje gången ska leda Sverige i ett stort mästerskap, är nöjd med valet av både Halmstad som bas och Ryssland som motståndare.

– Ett läger och VM-genrep mot en klassisk handbollsnation i en stad med starka handbollstraditioner och där två av mina föregångare på förbundskaptensposten, Bengt Johansson och Ola Lindgren, fostrats. Jag ser fram emot att komma till Halmstad med landslaget och slipa på de sista detaljerna inför det då stundande VM-slutspelet. Ryssland kommer också att vara en riktigt bra värdemätare för oss, säger förbundskaptenen Andrésson.

Just januari månad är en bra tidpunkt för evenemang i Halmstad, då trycket på hotell och övriga besöksnäringen inte är så stor.

– Det här är ett positivt evenemang för idrottsstaden Halmstad och en chans för Halmstadbor och besökare att få ta del av högklassig idrott i Halmstad Arena. Bredden på våra evenemang i kommunen ökar vår destinations attraktivitet, säger Ann Johansson, chef på Halmstad Convention Bureau.

Biljetterna till matcherna mot Ryssland i Jönköping den 5 januari och i Halmstad den 6 januari släpps den 25 oktober på handboll.ebiljett.nu.

Fakta:

Den svenska VM-truppen samlas den 2 januari och kommer att bo, träna och spela i Halmstad under hela vistelsen på svensk mark med undantag för matchen i Jönköping den 5 januari. Avresan till Köpenhamn, där Sverige spelar gruppspelet, sker den 9 januari och två dagar senare står Egypten för motståndet i VM-premiären. Argentina (13 januari), Angola (14 januari), Qatar (16 januari) och Ungern (17 januari) är de övriga svenska motståndarna i gruppspelet.

För mer information:

Ola Magnusson, idrotts- och fritidschef, 070-910 48 11

Ann Johansson, Halmstad CVB, 070-670 75 84

De svenska handbollsherrarna har valt Halmstad som bas i sina förberedelser inför VM i januari. Laget kommer att träna och spela VM-genrepet i Halmstad Arena mot Ryssland den 6 januari.

Läs vidare »

Musik och politik på kulturfest Andersberg fredag den 7 september

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 06:38 CEST

Den 7 september kl 15.00-21.00 kan du uppleva en mängd kulturformer i Andersbergs centrum då kulturfesten går av stapeln för tredje året i rad. Speciellt fokus läggs i år på det stundande valet och vikten av att göra sin röst hörd. Evenemanget är öppet för alla. Kom, mingla, ta en bit mat, lyssna på musik och dansa! Fri entré!

Medborgarparken klockan 15.00-21.00

Mellan 15.00-18.00 går det att prova på och delta i olika aktiviteter i Medborgarparken mitt i Andersbergs centrum. Precis som förra året går det att prova på ansiktsmålning, kalligrafi, manga och origami. Mellan 15.00 och 17.00 kan man prova på Storycubes med Andersbergs bibliotek och gå tipspromenad med Hyresgästföreningen Höghusen, fynda på loppis eller köp något gott att äta i någon av matvagnarna!

På scen:

15.00-15.20 Barnteater

Dramalogen håller i teater med tema demokrati.

15.30-16.00 Danilo Live musik

Romsk folkmusik.

16.30-17.00 D'Prince Live musik

Amerikansk hip hop direkt från Brooklyn, New York City.

17.15-18.30 Musik och Politik

Uppträdande med fokus på valet på söndag den 9 september. Medverkande: Jazzmusikern från Göteborg David Bäck med trio tillsammans med lokala politiker.

18.30-19.15 Öppen scen

Upplev Halmstads lokala talanger under Öppen scen med Zonen Andersberg. Vill du uppträda? Det går även bra att anmäla sig på plats.

19.30-20.30 Lisboa Live musik

Portugisisk folkmusik med svenska toner.

Arrangör

Medborgarservice Andersberg i samarbete med Kulturverket, HFAB, Hyresgästföreningen Höghusen, Zonen Andersberg, Andersbergs bibliotek, Andersbergsskolan, Det Goda Livet, Dramalogen, Halmstads församling Andersbergskyrka, Polisens volontärer samt föreningarna i Andersberg.

Med reservation för eventuella ändringar.

Evenemanget är drogfritt.


För mer information:
Shemsi Grajqevci
Samhällsvägledare/Konsumentrådgivare
035-13 96 89
shemsi.grajqevci@halmstad.se

​Den 7 september klockan 15.00-21.00 kan du uppleva en mängd kulturformer i Andersbergs centrum då kulturfesten går av stapeln för tredje året i rad. Evenemanget är öppet för alla. Kom, mingla, ta en bit mat, lyssna på musik och dansa! Fri entré!

Läs vidare »

Ett steg närmare byggnation på Österskans

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 11:28 CEST

Arbetet med Österskans fortsätter och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagens möte att godkänna ramavtal för det vinnande förslaget ”Nya sammanhang”.

För att kunna påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för området runt Österskans (Österskans 1 mfl) beslutade samhällsbyggnadskontoret att godkänna ett ramavtal mellan de två ägande parterna som kommer att förvalta fastigheten och byggnaden. De två ägande parterna utgör ett nybildat bolag som ägs av Serneke Group AB och Fem Hjärtan Holding AB.

Ramavtalet reglerar kostnaderna för hur detaljplanearbetet ska ske och parterna har enats om en grund för genomförandet, överenskommelsen framgår och har tecknats i ramavtalet. Avtalet reglerar också både vad som blir följden om exploatören avbryter detaljplanearbetet eller väljer att inte nyttja den kommande reservationen. Om någon av parterna i det vinnande teamet skulle bytas ut och kommunen anser att det vinnande förslaget inte kan uppnås, har kommunen möjligheten att avbryta planarbetet.

Planerna för Österskans innehåller hotell, saluhall och restaurang.

- Nu tas ytterligare konkreta steg för processen att omvandla Österskans. Jag är mycket glad över det gemensamma goda arbetet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Lars Püss (M), 0722-08 56 54

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Arbetet med Österskans fortsätter och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade på tisdagens möte att godkänna ramavtal för det vinnande förslaget ”Nya sammanhang”.

Läs vidare »

Kvarteret Borgen vinnare av Halmstads arkitekturpris 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2018 14:30 CEST

Fullspäckad valvecka i Halmstad 3-8 september

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 13:56 CEST

På måndag den 3 september drar flera stora satsningar för att öka valdeltagandet i kommunen igång. Workshops för förstagångsväljare och debatter mellan kommunpolitiker på Stadsbiblioteket, Nolltrefem och Halmstads teater samt valsång på Österskans är bara några de aktiviteter som arrangeras veckan innan valdagen den 9 september.

Vem blir Årets entreprenör i Halmstad?

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:54 CEST

Priset Årets entreprenör delas ut till en företagare i Halmstad vid den stora näringslivsgalan varje år. Nu har juryn valt ut de tre företagare som har chansen att vinna 2018.

Den 2 november hålls Galan för 15:e året och elva olika priser delas ut. Ett av dessa är Halmstads kommuns pris Årets entreprenör. Ett 20-tal inkomna förslag på framgångsrika entreprenörer har nu gåtts igenom och bedömts av juryn. Av dessa valdes tio företag/entreprenörer ut och besöktes av en eller flera jurymedlemmar. Resultaten från företagsbesöken vägdes sedan samman, vilket landade i tre nomineringar:

 • Tekla Acs, aim´n.
 • Tudor Dobrescu, Tudorkliniken.
 • Tommy Zryd, Mats Johansson och Andreas Granberg, MTA Bygg & Anläggning.

– Halmstad behöver idérika företagare som vill och vågar satsa på att bedriva sin verksamhet i kommunen. Utan entreprenörer skulle inte samhället fungera och Halmstad skulle snabbt krympa. Därför vill vi från Halmstads kommuns sida uppmuntra dem genom att dela ut detta pris och ge dem lite av den uppskattning de förtjänar säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i juryn för Årets entreprenör.

Om priset Årets Entreprenör

Priset ska i första hand delas ut till en eller flera personer i Halmstads kommun som betytt mycket för det lokala företagets tillväxt och utveckling. Personen/personerna är entreprenöriell, nyskapande, visionär och har förmågan att ständigt se affärsmöjligheter. Det är ett av elva priser på Galan som arrangeras av kommunala Halmstads Näringsliv.

Priser och prisutdelare

 1. Årets Entreprenör – Halmstads kommun.
 2. Tillgänglighets- och bemötandepriset – Halmstads kommun.
 3. Årets Företagare – Företagarna Halmstad.
 4. Årets Unga Företagare – Företagarna Halmstad.
 5. Årets Marknadsförare – Marknadsföreningen i Halland.
 6. Årets Butik – Halmstads City, Halmstad Handel och Fastighetsägarna.
 7. Årets Kompetenspris – TEK Kompetens.
 8. Årets Ekonomipris – Halmstads Handelsförening.
 9. Årets Innovationspris – Högskolan i Halmstad.
 10. Årets Miljöpris - Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), Energi- och Miljöcentrum (EMC).
 11. Halmstad Global Award – MEC-gruppen, Halmstads Näringsliv.

Mer information om juryarbetet

Lovisa Aldrin (L), kommunråd och ordförande i juryn för Årets entreprenör, 076-855 12 90

Mer information om Galan

Åsa Elofsson, kommunikatör och sekreterare i juryn för Årets entreprenör, Halmstads Näringsliv, 070-601 94 67

Julia Jönsson, projektledare för Galan 2018, 070-553 74 28.

Priset Årets entreprenör delas ut till en företagare i Halmstad vid den stora näringslivsgalan varje år. Nu har juryn valt ut de tre företagare som har chansen att vinna 2018.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef kommunikationsavdelningen
 • anjdnaop.wuwallgledlfodqrshm@heoalvsmstltaezd.zbsest
 • 0702-64 97 24
 • 035-13 80 36

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • servicekontoret, socialförvaltningen
 • miqskaekelfk.nviovtzakdx@hdoalwlmseotaydd.qfseef
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.