Hopp – nytt ljuskonstverk på Torntorget

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 14:35 CET

​”Hopp” – ett nytt konstverk av Agneta Göthesson har kommit på plats på Torntorget på Nissastrand i Halmstad.

Tjänstemannabudgeten för socialnämnden till MBL-förhandlingar

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:59 CET

Tjänstemannabudgeten för socialnämnden till MBL-förhandlingar

Vid dagens sammanträde beslutade socialnämnden att internbudget för 2019 ska gå vidare till förhandlingar med de fackliga företrädarna.

Socialnämnden plockade bort två åtgärder från tjänstemannaförslaget. För den eniga nämnden har det aldrig varit aktuellt att minska bidraget till Halmstads Kristna Råd (nattcaféverksamheten) och inte avveckla verksamheten på Bredgatan som vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Totalt innehåller tjänstemannaförslaget sänkta kostnader på motsvarande 47 miljoner kronor. Detta innebär inte att 70 personer kommer att varslas. Socialnämnden och förvaltningen har under hela 2018 varit aktiva i arbetet att bromsa kostnadsutvecklingen, bland annat genom delvis anställningsstopp så de flesta av dessa tjänster är redan vakanta.

Med trots dessa insatser innebär den ram som nu ligger stora konsekvenser för verksamheten. Socialnämndens verksamheter består till stor del av myndighetsutövning som man enligt lag måste utföra.

Ramen för socialförvaltningen är 745 miljoner och förvaltningen har i uppdrag att lägga en budget i balans för 2019. Detta förslag presenterades för nämnden på torsdagen. För att nå balans 2019 krävs det genomgripande beslut för verksamheten och förändringar av verksamheten. Men det är inte nämnden som förfogar över hur stor budgetramen är utan det gör kommunfullmäktige.

Tjänstemannaförslaget skickas nu vidare till förhandlingar med de fackliga företrädarna Det är kommunfullmäktige som beslutar om budgeten för 2019 och den kommer att antas den 18 december. Ett förslag till budget för hela kommunen kommer att presenteras av Alliansen nästa vecka.

Socialförvaltningen har under de senaste åren haft ett stort ansvar för ensamkommande flyktingbarn, en verksamhet som innebar dramatiska volymökningar hösten 2015. Detta har fått stora konsekvenser för förvaltningens ekonomi då kostnaderna för verksamheten inte till fullo kunnat täcks statsbidrag. Vidare har kostnaderna för LSS ökat genom volymökningar samt överflyttning av kostnader från Försäkringskassan. Prognosen för detta är att kostnaden 2019 ökar med 15 miljoner kronor.

- Sedan flera veckor tillbaka har vi i det centrala budgetarbetet inom Alliansen resonerat kring internbudgeten för socialnämnden. Eftersom nämnden får kostnader som vi inte kan styra över, övervältringskostnaderna för LSS kommer ramen för nämnden att öka med 10 miljoner kronor. Det innebär att vi kan mildra konsekvenserna, säger Ella Kardemark (KD) som är ordförande i socialnämnden. Vidare är det av vikt att budgetprocessen inte stannar av. Vi är angelägna om att i största mån lindra konsekvenserna då åtgärderna baseras på helårseffekter. Drar detta ut på tiden kan vi tvingas till ytterligare åtgärder och det vill vi undvika.Socialnämnden beslutar inte om sin egen budgetram utan vårt ansvar är att anpassa verksamheten efter tilldelad ram. Socialnämnden får inte en minskad budgetram utan har en högre kostnadsutveckling, menar Ella Kardemark (KD), ordförande för socialnämnden.

- Från oppositionens sida tycker vi att det är viktigt att de fackliga företrädarna kommer med sina synpunkter på förslag till internbudget. Det är ett rent tjänstemannaförslag i dag. Vi kommer att ställning till budgeten vid nästa nämnd, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.

För mer information kontakta:

Ella Kardemark, ordförande socialnämnden (KD),

Tel: 072-53 40 900, ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, vice ordförande socialnämnden (S)

Tel: 070-26 52 371, tord.johansson@halmstad.se

Vid dagens sammanträde beslutade socialnämnden att internbudget för 2019 ska gå vidare till förhandlingar med de fackliga företrädarna. Socialnämnden plockade bort två åtgärder från tjänstemannaförslaget. För den eniga nämnden har det aldrig varit aktuellt att minska bidraget till nattcaféverksamheten och att avveckla verksamheten på Bredgatan.

Läs vidare »

Barns rättigheter i Halmstad, vad betyder det?

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:13 CET

För att öka kunskapen om barnkonventionen, som blir svensk lag januari 2020, arrangerar Halmstads kommun Barnrättsveckan den 19­­–23 november. Målet med Barnrättsveckan är att sätta fokus på barns och ungas rättigheter och delaktighet.

Under veckan bjuds Halmstads invånare, både barn och vuxna, in till att delta i aktiviteter, workshops och föreläsningar som på olika sätt fokuserar på barnkonventionen och barns rättigheter. Dessutom erbjuds Halmstads kommuns anställda både utbildning och föreläsningar om barnkonventionen för att kunna stå bättre rustade inför kommande lagstiftning.

- Vi hoppas att genom Barnrättsvecken ge både våra invånare och kommunanställda möjlighet att få mer kunskap om barnkonventionen. Vi alla behöver få utbildning och ökad kompetens om våra barns och ungas rättigheter, säger Maria Josefsson Selway, projektledare för Barnrättsveckan.

”1000-tals lyktor” avslutar veckan
Barnrättsveckan avslutas med manifestationen ”1000-tals lyktor” som arrangeras för tredje året i rad i Halmstad. Den 23 november klockan 17.00 kommer ljuslyktor, målade av barn, att lysa upp i höstmörkret på Rådhustrappan. Varje ljuslykta symboliserar barnens röst i det offentliga rummet och uppmärksammar den Internationella barndagen. Pauline Broholm Lindberg, barn- och ungdomsförvaltningens chef håller tal och Peter Bengtsson, lokal kulturaktör spelar och sjunger tillsammans med barnen.

För att se vad som erbjuds för Halmstads invånare under Barnrättsveckan gå till:
www.halmstad.se/barnrattsveckan

Barnrättsveckan arrangeras i samarbete med Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna Halland.

För mer information kontakta:

Maria Josefsson Selway, projektledare Barnrättsveckan
E-post: maria.josefssonselway@halmstad.se
Telefon: 073-4048761

Ann Granström Andersson, verksamhetsutvecklare och
projektledare ”1000-tals lyktor”
E-post: ann.granstrom.andersson@halmstad.se
Telefon: 070-374 96 43

För att öka kunskapen om barnkonventionen, som blir svensk lag januari 2020, arrangerar Halmstads kommun Barnrättsveckan den 19-23 november. Målet med Barnrättsveckan är att sätta fokus på barns och ungas rättigheter och delaktighet.

Läs vidare »

En underbar dag på Stadsbiblioteket den 24 november

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 06:21 CET

Elisabeth Skog, bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Halmstad, tilldelades i år Svenska akademiens bibliotekariepris. För prispengarna arrangerar nu Stadsbiblioteket ”En underbar dag” som går i dikten och ordets tecken med prisbelönta poeten Tua Forsström och Franska Trion på scen. Dessutom bjuder några bibliotekarier på sina favoritdikter.

Strandskogen kostar ​15 miljoner att återställa

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:56 CET

Tidigare i år fälldes olovligen ett stort antal träd i strandskogen i Tylösand. Enligt en oberoende utredning skulle det kosta drygt 15 miljoner kronor att återställa miljön. Värderingen ligger i dagsläget till grund för kommunens kommande skadeståndsanspråk.

På uppdrag av Halmstads kommun har en extern konsult gjort en beräkning av återanskaffningskostnaden för den olovliga trädfällningen. Utredningen har gjorts genom bedömning av skadorna på plats enligt Alnarpsmodellen, en beprövad modell som utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp för beräkning av kostnader för återanskaffning av träd.

Uppskattningsvis har mellan 416 och 624 träd fällts inom det 2600 kvadratmeter stora området, som ägs av kommunen. Återanskaffningskostnaden beräknas till totalt 15 598 526 kronor (exklusive moms). Detta inkluderar beräknat inköpspris, planterings- och etableringskostnad.

Brottsutredning väntar

Den olovliga trädfällningen är polisanmäld och ärendet ligger nu hos polisen.

– Vi ville ha en opartisk utredning av skadorna och en beräkning av kostnaderna för att återställa miljön enligt en beprövad modell. Det är viktigt att vi har ett gediget underlag och en noggrann beräkning för att hamna rätt i våra skadeståndsanspråk. Rapporten ska nu skickas till polisen, som en del i deras utredning, säger Anders Thorén, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen.

– I nuläget är det den här värderingen som ligger till grund för vårt kommande skadeståndsanspråk. Samtidigt är vi medvetna om att brottsutredningen kommer att ha sin gång och att saker kan förändras utifrån den, fortsätter han.

Dyrt att ersätta

Området består av en blandning av al, björk, ek, lönn, rönn, sälj och tall. Träden inom området är långsamtväxande då växtplatsen är mycket mager med ett tunt jordlager, kraftiga vindar och saltstänk från havet. Bedömningen är att området har höga biologiska värden och att den olovliga nedtagningen kraftigt skadat dessa värden.

– Tas ett gammalt träd ner är det antingen väldigt dyrt att ersätta eller så tar det många år att återskapa de värden trädet gett. Vegetationen i det här fallet är även viktig för småvilt och fåglar då den utgör häckningsplatser, gömslen och matförråd. Den utgör även ett viktigt erosionsskydd, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare.

Halmstads kommun inväntar nu polisens utredning.

För mer information, kontakta:

Anders Thorén, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen, tfn 073-400 98 67
Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare, tfn 0706-78 78 30

Tidigare i år fälldes olovligen ett stort antal träd i strandskogen i Tylösand. Enligt en oberoende utredning skulle det kosta drygt 15 miljoner kronor att återställa miljön. Värderingen ligger i dagsläget till grund för kommunens kommande skadeståndsanspråk.

Läs vidare »

Med anledning av den olovliga trädfällningen i Tylösand

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 07:15 CET

Tidigare i år fälldes ett stort antal träd i strandskogen i Tylösand. Media är välkomna för att på plats få ta del av kommunens bedömning av skadorna och vad som händer i ärendet.

Tid: Måndagen den 12 november klockan 11:30

Plats: Älgvägen 19 i Tylösand

För mer information, kontakta:

Anders Thorén, förvaltningschef, teknik- och fritidsförvaltningen, tel: 0702-49 39 84

Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare, tel: 0706-78 78 30

Läs vidare »

​Halmstads första skräpplockarlopp på Ekodagen

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:54 CET

Få motion och samtidigt göra en insats för närmiljön? Det blir fullt möjligt när Halmstads första plogginglopp hålls på Ekodagen den 17 november. Ekodagen, som arrangeras av Stadsbiblioteket, innehåller också tips på hur man maximerar livslängden på kläder och äter miljösmart.

Temat för årets Ekodag är ”Zero Waste” och dagens aktiviteter är kopplade till avfallsminimering på olika sätt. Deltagarna kan bland annat förvandla skräp till konst i verkstaden, laga trädgårdsredskap och lära sig hur man använder plast på rätt sätt.

En nyhet för i år är Halmstads första plogginglopp. Plogging är en relativt ny trend som går ut på att jogga samtidigt som man plockar skräp från marken. Start och mål kommer att vara på Stadsbiblioteket och man kommer att tävla i lag om två till fem personer. Loppet passar alla åldrar, det går även bra att plogga med barn i barnvagn. Loppet är gratis och det krävs ingen föranmälan.

Ledare för loppet och enväldig domare är långdistanslöparen Susanne Johansson från Gladan löp-& hälsocoachning.

– Syftet är att skapa ett renare, friskare och gladare Halmstad. Jag hoppas att vi med detta kan kicka igång trenden i Halmstad och att några vill göra detta till en återkommande lördagsaktivitet, säger Susanne Johansson.

Ur programmet

12.00–12.45: Föreläsning om Zero Waste av Johan Gadd (Hallandsscenen)

12.00–13.30: Klädbyte (inlämning, max 5 plagg)

12.00–15.00: Skräp till konst med Marie & Modesty (Verkstaden)

12.00-16.00: Repair café visar hur man lagar trädgårdsredskap

12.00-16.00: Matsvinnskonst med Ted Widell

12.00-16.00: Haldahuset visar hur de återbrukar

12.00-16.00: Fritidsbanken

12.00-16.00: Testa dina kunskaper om avfallssortering

12.00-16.00: Workshop där plånböcker tillverkas av mjölkkartonger

12.15–16.00: Virka egen frukt- och grönsakspåse

13.00–13.45: Plast på rätt plats (Hallandsscenen)

14.00–14.45: Portionen under tian (Hallandsscenen)

14.00–15.00: Plogginglopp (jogga och plocka skräp)

14.30–16.00: Klädbyte (uthämtning)

15.00–15.45: Lagningsaktivisterna föreläser om hur man kan maximera livslängden på textil (Hallandsscenen)

Fri entré! Utförligare program finns på bibliotekens webbplats: https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/eko-dagen

Ekodagen är ett samarrangemang mellan Halmstads kommun och Länsförsäkringar, Länsstyrelsen i Hallands län, Naturskyddsföreningen, Löp & hälsocoaching Gladan och Europa Direkt

För mer information om:

Ekodagen: Jeanette Malm, bibliotekarie, Halmstads kommun, 070-445 29 18, jeanette.malm@halmstad.se

Ploggingloppet: Susanne Johansson, Gladan löp-& hälsocoachning, 070-358 75 16, Susanne@gladan.org

Få motion och samtidigt göra en insats för närmiljön? Det blir fullt möjligt när Halmstads första plogginglopp hålls på Ekodagen den 17 november. Ekodagen, som arrangeras av Stadsbiblioteket, innehåller också tips på hur man maximerar livslängden på kläder och äter miljösmart. Fri entré! Utförligare program finns på bibliotekens webbplats: https://bibliotek.halmstad.se/web/arena/eko-dagen

Läs vidare »

Planer på hyreslägenheter i Fyllinge Fjärde kvadranten – ett av ärendena på kommunstyrelsnens samhällsbyggnadsutskott den 6 november.

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 12:15 CET

Beslut om arrendeavtal för Hallands travsällskap och friköp av industrilokal - det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planer på hyreslägenheter i Fyllinge Fjärde kvadranten

Utvecklingen av området Fjärde kvadranten på Fyllinge fortsätter. Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att teckna ett markanvisning avtal med HFAB. Beslutet innebär att HFAB nu kan börja planera sitt projekt för att senare söka bygglov.

Enligt avtalet får HFAB bygga och tillträda områdena Halmstad Nerven 1 och Nyponbusken 1. I planerna finns två byggnader med hyreslägenheter i fyra våningar med intilliggande parkeringsplatser.

– Intresset för att bygga bostäder på Fyllinge är stort och det känns helrätt att HFAB som alla Halmstadsbors bostadsbolag etablerar sig på fjärde kvadranten, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Hallands travsällskap växer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade också att godkänna ett arrendeavtal mellan Halmstads kommun och Hallands Travsällskap. Förutsatt att bygglov godkänns innebär beslutet att Halmstads Travsällskap kan utöka sin verksamhet.
Hallands Travsällskap planerar nya träningsbanor, stallbyggnader och betesmark för cirka 100 hästar. Tomten som tidigare använts till jordbruksändamål, har en omfattning på 19 hektar. Halmstads Travsällskap har tillgång till tomten i en första period på tio år.

– Halmstads travsällskap är en stor verksamhet som behöver bli ännu större. Förutsättningar ges genom detta arrende, det är värt ett glatt gnägg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Hyresgäst friköper industrilokal

Hyresgästen för Halmstad Köpmannen 8 har inkommit med frågan om att friköpa fastigheten från Halmstads kommun. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna försäljning av den kommunala tomträtten.

Beslutet innebär ett friköpspris på 662 700 kronor. Fastigheten ligger på Österängsgatan 3 i Halmstad och har sedan 1982 hyrts ut för industriverksamhet.

– Området kring Köpmannen behöver förändras från småskalig industri till större inslag av stad och bostäder. Detta friköp är ett första viktigt steg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Beslut om arrendeavtal för Hallands travsällskap och friköp av industrilokal - det var några av ärendena på tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Läs vidare »

Kommunen vidtar åtgärder för att förebygga skolbränder

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 13:46 CET

Halmstads kommun och Klaraskolan stärker nu arbetet för att förebygga bränder i skolorna.

Den senaste månaden har det varit över 20 larm till skolor i kommunen. I de flesta fall har det handlat om falsklarm men den senaste tiden har det startats ett antal bränder. Den skola som drabbats mest är Klaraskolan.

Arbetet som skolan nu går in i handlar om att skapa trygghet och arbeta för att beskriva vilka konsekvenserna kan bli om en mindre brand på en skola utvecklas till en stor.

Dessa åtgärder vidtas nu på Klaraskolan:

 • Tillsammans med räddningstjänsten startar vi nu ett aktivt arbete för att informera eleverna om faran med anlagda bränder
 • Vi kommer att installera kameraövervakning på skolan
 • Toaletterna kommer att vara låsta förutom de som är övervakade av skolvärdar
 • Vuxennärvaron har ökat på skolan
 • Vi kommer att genomföra ett möte med vårdnadshavare kring hur skolan arbetar förebyggande och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av situationen. Vi kommer också att informera om konsekvenserna av falsklarm och bränder.

På kort sikt handlar det om att få stopp på bränderna och att förebygga att nya uppkommer. Vi kommer att fortsätta samarbetet med polismyndigheten som får hantera vidare rättsliga åtgärder.

- Vi gör nu allt vi kan för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Detta är inte acceptabelt på något sätt. Konsekvenserna kan bli förödande om en brand utvecklas, säger Darinka Ribic, skolområdeschef söder.

För ytterligare information, kontakta:
Darinka Ribic, skolområdeschef
darinka.ribic@halmstad.se
tel: 070-63 36 763

Halmstads kommun och Klaraskolan stärker nu arbetet för att förebygga bränder i skolorna. Den senaste månaden har det varit över 20 larm till skolor i kommunen. I de flesta fall har det handlat om falsklarm men senaste tiden har det startat ett antal bränder. Den skola som drabbats mest är Klaraskolan. Arbetet som skolan nu går in i handlar om att skapa trygghet för personal och elever.

Läs vidare »

​Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antog inte besparingarna i detalj

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 16:45 CET

Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde.

Nämnden bestämde sig för att inte anta det detaljerade tjänstemannaförslaget utan majoriteten ställde sig bakom inriktningen kring effektiviseringar och kostnadsreduktion.

Socialdemokraterna ville inte besluta om besparingarna alls utan ville invänta kommunfullmäktiges beslut om budget. Socialdemokraterna betonade att man inte ställde sig bakom en avveckling stadsbondgården.

Med siffrorna 7-6 ställde sig nämnden bakom inriktningen om besparingarna.

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Bakgrunden är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, har fått ett besparingskrav på 16,7 miljoner kronor inför höstens budgetbeslut i fullmäktige. I tjänstemannaförslaget fanns det ett antal förslag till minskade kostnader för förvaltningen.

Bland annat följande föreslag med:

Minskning med 10 tjänster under 2019 på gymnasieskolorna. De vuxenutbildningar som inte är lagstadgade, yrkesvux och teoretiskt gymnasium, föreslås bli mindre omfattande. En avveckling av Stadsbondgården Olofstorp om ingen annan tar över verksamheten. Den dagliga verksamheten i Åled, som bedrivs med djurhållning ersätts med grön växtodling.

-Vi vill inte gå in på detaljer i besparingarna. Vi har besparingskrav att förhålla oss till men vill inte detaljstyra, säger Håkan Björklund, (C) som är ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

-Vi menar att man borde invänta beslutet från kommunfullmäktige då det gäller budgeten. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte vill ha en avveckling av Stadsbondgården, säger Michael Svensson (S) vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden vill direktupphandla vuxenutbildning

Den 25 oktober begärde företaget Miroi sig i konkurs. Företaget var upphandlat för att ta ansvar för utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning från årsskiftet 2018-2019. Nämnden beslutade att häva avtalet med Miroi. Nämnden beslutade vidare att direktupphandla den vuxenutbildning inom svenska för invandrare, när- och flexstudier (dag och kväll) då det gäller grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial teoretisk utbildning. Direktupphandlingen gäller 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Björklund (C), orförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
hakan.bjorklund@halmstad.se
tel: 073-40 09 929

Michael Svensson, (S) vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Michael.svensson@halmstad.se

tel: 070-59 15 559

​Vid måndagens sammanträde med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden diskuterades förslaget till effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom förvaltningens verksamhetsområde. Nämnden bestämde sig för att inte anta det detaljerade tjänstemannaförslaget utan majoriteten ställde sig bakom inriktningen kring effektiviseringar och kostnadsreduktion.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen
 • milfkabcelqn.nlhovdsakfd@hcfalbjmsdbtamcd.ajseyq
 • 070-147 70 89
 • 035-13 96 13

Om Halmstads kommun

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.