Skip to main content

Klart för mobilmast i Djupedalsäng

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:01 CEST

Den planerade mobilmasten i Djupedalsäng, Mölnlycke, upprör och oroar många närboende.
Det framkom på allmänhetens frågestund som inledde kommunfullmäktiges sammanträde i måndags. När detaljplanen för mobilmasten kom upp till beslut gick den igenom med stor majoritet.

Det var många som tagit sig till matsalen i Önnerödsskolan i Landvetter för att ställa frågor till politikerna i anslutning till fullmäktiges sammanträde den 17 oktober. Dominerade gjorde frågan om den planerade mobilmasten i Djupedalsäng. Efter en kort redogörelse från samtliga partier stod det klart att s, m, fp, c och kd säger ja till masten medan v, mp och spi säger nej.

- Vi har förståelse för att det finns oroliga människor, sa Sven Johanson (m). Men de här intressena väger över. Vi måste tro på dem som har kunskap om strålningsrisken.
- Vi kommer inte att bifalla ärendet, sa Rose-Marie Sädås (mp). Vi vill få ner strålningen och frågar oss också: vad är nyttan med den?

Stor oro bland närboende
En kvinna som bor 100 meter från den planerade masten uttryckte att de inte är emot utvecklingen av mobiltelefonin, men att närheten gör dem väldigt oroliga.
En man påpekade att det finns många som har besvär av mobiltelefoner, lysrör och dylikt.
- Enligt socialstyrelsen är det 3,5 procent av svenska folket och det betyder lågt räknat 500-600 personer i Härryda kommun.

Pensionsskuld i Härryda?
En man frågade om pensionsskulden, som ibland beskrivs som en tickande bomb.
- Hur stor är pensionsskulden i Härryda? Redovisas den som skuld och hur påverkar det den kommunala skatteutjämningen?
Ekonomichef Bo Ekström svarade att det som intjänats före 1998 inte redovisas som en skuld i balansräkningen. Detta för att det var god redovisningssed för kommunerna att göra så.
- Pensionsskulden är ungefär 500 000 miljoner kronor och sättet att redovisa spelar ingen roll för skatteutjämningen.

Folkhälsan goda förutsättningar
Efter frågestunden blev det en redogörelse av kommunens folkhälsoprofil av folkhälsoplanerare Ulrika Aebeloe.
- Med sina stora grönområden och ett aktivt föreningsliv har Härryda kommun mycket goda förutsättningar till bra folkhälsa.
Medellivslängden är något högre här är i länet och riket, utbildningsnivån är hög och arbetslösheten är låg.
- Hälsa förbättras med högre inkomst och Härryda har högre medelinkomst än snittet.

Oroande är siffrorna om övervikt bland barn. 13,2 procent av fyraåringarna är överviktiga eller feta och 16,7 procent av sexåringarna. Bland den vuxna befolkningen är hela 41 procent överviktiga.
Rökningen bland flickor är också oroande, 23 procent mot pojkarnas 6 procent. Men siffran är ändå lägre än länet och riket.
- Vi vill prioritera fyra områden: delaktighet i samhället, trygga och säkra miljöer, trygga uppväxtvillkor och att arbeta för sunda vanor, mot övervikt, alkohol och tobak.

Positiv bokslutsprognos
Fullmäktigeledamöterna och åhörarna fick också en genomgång av kommunens ekonomiska läge.
- Det är en positiv prognos för 2005 med ett resultat på 22,3 miljoner kronor, sammanfattade Maria Warg som är redovisningsansvarig. Vi klarar året och behöver inte göra någon åtgärdsplan.

I framtiden kan hon se ökade behov inom socialtjänsten. På längre sikt är det möjligt att inte skatteintäkterna räcker för en oförändrad servicenivå.

Majoritet för mobilmast
Första punkt på det ordinarie beslutssammanträdet var detaljplanen för mobilmasten i Djupedalsäng. Det var redan 2002 som miljö- och bygglovsnämnden beviljade bygglov med mindre avvikelse för mobilmasten. Bygglovet överklagades. Länsstyrelsen upphävde beslutet därför att man ansåg att åtgärderna inte kunde betraktas som mindre avvikelse från gällande detaljplan.

Då gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för mobiltelefonmast med tillhörande teknikbod.
Denna detaljplan har sedan varit utställd och en mängd synpunkter har kommit in.
Efter en kort debatt blev det votering som slutade med 36 röster för detaljplanen, nio röster emot och fyra som avstod.

Livlig demokratidebatt
En fråga som debatterades så livligt att batterierna i mikrofonen tog slut och ledamöterna fick lita till egna röstresurser var den om demokratiberedningens förslag till förändringar i det politiska arbetssättet i kommunen.
Demokratiberedningen tillsattes förra hösten och består av åtta ledamöter från samtliga partier. Uppdraget har varit att handha de demokratiutvecklande frågorna, ge förslag till demokratiredovisning och att utvärdera det politiska arbetsättet och lämna förslag om förändringar.

Vill ha mer tid
Gunnar Carlson (spi), som sitter med i beredningen, vände sig emot att man tagit sin an det politiska arbetssättet innan man tagit itu med de demokratiutvecklande frågorna. Han menade att demokratiberedningens huvuduppgift var att öka medborgarnas inflytande på den demokratiska beslutsprocessen och mot denna bakgrund förbättra det politiska arbetssättet.

- Medborgarna kräver i allt större utsträckning att bli hörda. Men vi satsar på arbetssätt och organisation. Jag vill ha mer tid att göra en fullständig genomgång av det uppdrag vi fått.

Större ansvar hos fullmäktige
-När vi talar om demokratiutvecklande frågor handlar det om att lägga ansvaret hos fullmäktige, ansåg Anders Halldén (fp) ), ordförande i demokratiberedningen.
- Vi har lagt ett antal förslag om medborgarinflytande och har även diskuterat att införa medborgarförslag, men vet inte hur vi skulle hantera detta och har därför skjutit det framför oss. Vi är rädda att vi kastar ut demokratin om vi går för fort fram.
Ing-Marie Samuelsson (s), som också sitter med i beredningen, ansåg att demokratiutveckling är något som man måste arbeta med hela tiden.
- Arbetssätt och organisation däremot behöver vi se över minst en gång per mandatperiod.

Medborgarinflytande viktigt
-Vi vill också ge fullmäktige ett större inflytande, kontrade Gunnar Carlson. Men också större möjlighet att lyssna på medborgarna, och det är där demokratiutveckling kommer in i bilden. Representativ demokrati är inte tillräcklig.
Göran Hildén (fp) menade att grunden i demokratin är att medborgarna kan komma till de politiska partierna och framföra åsikter och tankar, för att se om fler tycker likadant.
- Jag blir darrig om demokrati bara handlar om dem som kan kommunicera via politiska partier, sa Lars Modin (mp). Många har valt att kommunicera vid sidan av, direkt med kommunen. Det tycker jag är kanondemokrati och detta saknas i demokratiberednings förslag. Därför stödjer vi Gunnar Carlsons förslag.

Levande partier
Jan Linde (s) menade att en representativ demokrati förutsätter levande partier.
- Om vi inte tror på de politiska partiernas möjligheter, då underkänner vi det vi håller på med. Men, det finns brister i hur vi möter väljarna. Jag har till exempel inte sett många av fullmäktigeledamöterna på medborgarmötena.
Demokratiberedningens förslag antogs tillslut av en majoritet i fullmäktige.

Övriga ärenden:
• Leif-Ove Bohlin (kd) fick svar på sin motion om inrättande av "Äldreomsorgen direkt".
• Gunnar Carlson (spi) och Nils Bengtsson (spi) fick svar på sin motion om effekten av taxehöjningarna inom vård och omsorg.

Mer information lämnas av
Sekreteraren i kommunfullmäktige
Kanslichef Lena Magnusson
Telefon: 031-724 61 48
E-post: lena.magnusson@harryda.se