Skip to main content

Nya fullmäktige sänker skatten

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:59 CET

Skatten sänks med 15 öre. Efter en lång debatt i fullmäktige i måndags kväll röstades Härrydaalliansens förslag till budget igenom. Satsningar på förskolor, underhåll av vägar och idrottshall i Hindås med start 2008 är något av innehållet.
Det var en delvis ny fullmäktigeförsamling som tog plats i de bekväma stolarna på Kulturhuset i Mölnlycke den 13 november. Ny var även ordförande Anders Halldén (fp) som klev upp på scenen efter att ha blivit formellt vald av ledamöterna.
- Jag vill tacka för förtroendet. Det är nervöst det här. Ni får ursäkta mig om jag någon gång gör fel.
Vice ordförande blev Leif-Ove Bohlin (kd) och andre vice ordförande Björn Magnusson (s).
Efter en mjukstart med val till bland annat beredningar, revisionsnämnd och Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, och beslut om taxor för vatten, avlopp och sophämtning, var det dags för kvällens eldprov, budgeten för 2007.

Framtida bostadsförsörjning
Första punkten var bostadsförsörjningsprogram för 2007-2011. Gunnar Carlsson, Kommunpartiet (kp) ville ha ett tillägg om förnyelse av omvandlingsområden så att fritidshus kan omvandlas till permanentboende. Han ville också öka byggandet av hyresrätter för unga och äldre.
Carin Nilsson (mp) höll med om att det är viktigt att kommunen arbetar med omvandlingsområden, men yrkade ändå bifall till kommunstyrelsens förslag utan Gunnar Carlssons tillägg. Den linjen gick även de andra partierna på.

God ekonomisk sits
Driftbudgeten lockade som väntat upp många i talarstolen. Förra ordföranden i kommunfullmäktige Annette Eiserman-Wikström (m) fick nu en ny uppgift, nämligen att föra alliansens talan. Hon konstaterade att kommunen befinner sig i en fördelaktig ekonomisk situation.
- Arbetet med budgeten har pågått sedan den allmänpolitiska debatten i januari. Jag vill peka ut några satsningar vi gör: 5,3 miljoner på förskolor och familjecentral i Landvetter, totalt en miljon inom den sociala sektorn på bland annat bostäder med god tillgänglighet. Inom samhällsbyggnad satsas bland annat på underhåll av gator, vägar och VA-nät.

Vill satsa på barn och ungdomar
Ing-Marie Samuelsson (s) menade att hon aldrig tidigare varit med om att kommunen har så god ekonomi.
- Men vi prioriterar satsningar på barn och ungdomar framför skattesänkningar.
Socialdemokraterna vill se över skolbarnomsorgen, ha en avgiftsfri skola, satsa på sommarskola och att öppna skolorna på kvällarna, ge alla kommunanställda möjlighet att arbeta heltid och försöka få fler att ställa bilen och åka kollektivt.

Vill införa medborgarombudsman
Gunnar Carlsson (kp) deklarerade att han varken är överens med alliansen eller socialdemokraterna.
- Därför har vi lagt ett eget förslag. Vi vill inte ha skattesänkningen som alliansen förslagit därför att vi anser att det finns mycket som behöver åtgärdas.
Kp vill bland annat minska antalet barn per vuxen i förskolan, öppna de platser som lagts i malpåse på Rådahemmet, ge möjlighet till rehabilitering i varmbassäng och satsa pengar på en medborgarombudsman.
Gunnar Carlsson (kp) yrkade på att deras förslag vid omröstningen delas upp i fem delar.

Mer pengar till familjedaghemmen
Även miljöpartiet hade tagit fram ett eget förslag till budget.
- Vi har lagt in mer pengar till familjedaghemmen och för att minska antalet tillfälliga avdelningar, sa Carin Nilsson (mp). Vi vill som s utveckla skolbarnomsorgen och öppna skolorna på kvällstid, vi vill ha en språksatsning för barn, ett lärlingsprogram på gymnasiet och satsningar på kollektivtrafiken.
Anna Palmér (s) tryckte ytterligare på utveckling av skolbarnomsorgen och menade att grupperna är för stora och arbetsmiljön för personalen dålig. Kerstin Sandberg (v) yrkade bifall till budgetberedningens/socialdemokraternas förslag med motiveringen att det är viktigt att satsa på heltid för kommunanställda, på hälsa, barn och ungdomar.


Alliansens förslag gick igenom
När debatten var avslutad hade ordföranden fyra förslag att ställa mot varandra. Ledamöterna beslutade först att man ska ta ställning till förslagen i sin helhet, något som fick kp att avstå från att delta i omröstningen.
Därefter röstade man fram två huvudförslag att ställa mot varandra. Dessa blev kommunstyrelsens/alliansens förslag och budgetberedningens/socialdemokraternas förslag.
Vid voteringen blev röstsiffrorna 25 för kommunstyrelsens förslag, 17 för budgetberedningens och tre som avstod. Kp deltog inte.

Belysning på Säterileden
När det gäller investeringsbudgeten fanns också flera förslag. Alliansen vill ha belysning på Säterileden 2007 och en tidigareläggning av idrottshallen i Hindås till 2008.
S vill vänta med idrottshallen till 2009, med belysningen till 2008 och satsa på arbetsmiljöåtgärder i skolorna. Carin Nilsson (mp) vill ha fordonslokal till ett lärlingsprogram på gymnasiet.
När frågan kom upp till beslut blev det alliansens förslag från kommunstyrelsen som röstades igenom, denna gång utan votering.

Sänkt skatt med 15 öre
Slutligen kom utdebiteringen, det vill säga skatten, för 2007 upp till beslut.
- Vi anser att det är viktigt att återställa nivån till den vi haft tidigare, sa Annette Eiserman-Wikström (m). Det goda resultatet visar att uttaget har varit onödigt stort. Därför föreslår vi en skattesänkning med 15 öre.
Ing-Marie Samuelsson (s) yrkade på oförändrad skatt, liksom Carin Nilsson (mp). I voteringen röstade 25 ledamöter för sänkt skatt medan 23 röstade för oförändrad.

Övriga frågor på fullmäktige
Beredningen för de östra delarna lämnade över sin slutrapport till fullmäktige.
- Detta är inget avslutat arbete, poängterade ordförande Jan Linde (s). Arbetssättet har skapat förväntningar som vi måste infria. Mest glada är vi över att lägga fram förslaget om Medborgarinitiativet, som innebär att medborgarna kan diskutera konkreta praktiska frågor och även få lite pengar att förfoga över.
Gunnar Carlsson (kp) tyckte att arbetssättet från östraberedningen borde användas inom fler områden.
- Det är viktigt att medborgarna får tycka till före beslut och inte efter.
Samtliga partier var nöjda med beredningens arbete och lovade att fortsätta arbetet med att utveckla de östra kommundelarna.

Alkolås i kommunens bilar
Lena Fredriksson (s) hade lämnat in en motion om alkolås i kommunens fordon. Kommunstyrelsen föreslog i sitt svar att samtliga bilar ska ha alkolås senast 2012, något som motionären inte var riktigt nöjd med.
- Jag tycker att kommunen kunde ha en större ambitionsnivå och därför yrkar jag på återremiss för att utreda om det går att införa alkolås snabbare.
Därefter följde en lång debatt, där Pehter Hill (m) ifrågasatte effekten av alkolås.
- Dels är de lätta att manipulera, dels tar de inte andra droger än alkohol. 600 000 kronor är mycket pengar att lägga på något som inte fungerar säkert.
Göran Hildén (fp) tyckte att man kunde avvakta en fortsatt utveckling av tekniken innan man satsar från kommunens sida och yrkade avslag på motionen.

Stort problem i trafiken
- Jag tycker inte vi ska vänta på en tragisk olycka med ett av kommunens fordon, sa Jan Linde (s). Vad är ett barns liv värt?
Ulf-Göran Willén (s) berättade att i 30 procent av alla olyckor med dödlig utgång är alkohol inblandad.
- Fler och fler kommuner har blivit uppmärksamma på det. Vi borde kunna ordna alkolås på några år.
Anders Wall (mp) berättade att han i sitt arbete som nämndeman mött många ångerfulla rattfyllerister och instämde i Lena Fredrikssons yrkande på återremiss. Det gjorde även Peter Brych (kp), och Siw Hallbert (s) som också hon sitter i tingsrätten.
- Jag blir mörkrädd av att veta hur många som är ute och kör stora tunga fordon påverkade. Kan man med så enkla medel hindra några från att sätta sig och köra tycker jag vi ska göra det.

Alla överens om återremiss
Efter en kort paus där ledamöterna diskuterade frågan i sina partigrupper tog Per Vorberg (m) till orda.
- Det är en stor och viktig fråga. Om vi skär ut en liten del av problemet är risken stor att vi missar att det finns andra droger, läkemedelsmissbruk med mera. Det finns all anledning att återkomma i frågan och vi ska inte hasta på.
Göran Hildén (fp) tog därefter tillbaka sitt yrkande om avslag och föreslog en återremiss som är förutsättningslös.
Lena Fredriksson (s) föreslog då att man skulle slå samman de två yrkandena på återremiss. Det godtog fullmäktige och motionen återremitterades för en bredare utredning.

Text: Helena Wall

Fotnot:
Kp står för det nybildade kommunpartiet.

Mer information lämnas av
Kanslichef Lena Magnusson
Telefon 031-724 61 48
E-post: lena.magnusson@harryda.se