Skip to main content

År 2035 - En färgstark och framåtriktad stad

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 08:52 CEST

Framtidens Helsingborg ska vara färgstarkt och framåtriktat, med smarta logistiska lösningar, många mötesplatser för invånarna och attraktiva boendemiljöer. Kommunstyrelsen fattade igår beslut om den framtidsbild som ska ligga till grund för kommande översiktsplan. Siktet är inställt på 2035.

Under hösten 2007 började Helsingborgs stad arbetet med den nya översiktsplanen, ÖP2010. En översiktsplan är ett långsiktigt strategiskt dokument för användning av en kommuns mark och vatten. Men i Helsingborg är ambitionen högre än så. Tanken är att ÖP2010 ska vara ett bredare strategiskt dokument för stadens fysiska utveckling, en framtidsvision.

- Helsingborg ska vara en attraktiv stad för människor och företag. I arbetet med framtidsbild 2035 har vi brutit ner delar av det målet. I det fortsatta arbetet med ÖP2010 ska målen konkretiseras och slutligen vara vägledande för hur vi planerar stadens framtida utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (m).

Framtidsbilden som kommunstyrelsen enigt ställde sig bakom är med andra ord en sorts definition på hur markanvändningen ska bidra till att öka Helsingborgs attraktionskraft som bostads- och etableringsort. Bakom framtidsbilden står en mängd aktörer. Det som vanligen är en fråga för experter har i Helsingborg mejslats fram efter dialog med medborgare, tjänstemän, representanter från näringslivet och politiker. Under våren 2008 genomfördes en rad workshops i olika nätverk, intresseföreningar och frivilligorganisationer.

- Framtidsbilden 2035 är en första anhalt i Helsingborgs stads arbete med ÖP2010. I det fortsatta arbetet ska prioriteringar och konkretiseringar stödja de visioner som har formulerats, fortsätter Peter Danielsson.

Framtidsbild, profilområden och framgångsfaktorer

Vid sidan av den övergripande visionen att Helsingborg ska vara en färgstark och framåtriktad stad har vårens dialoger mynnat ut i tre områden som ska prioriteras i planarbetet, så kallade profilområden; Att skapa fler mötesplatser, att skapa hållbart attraktiva boendemiljöer och att åstadkomma smarta logistiska lösningar.

Vidare har sex framgångsfaktorer identifierats som också ska genomsyra det fortsatta arbetet med ÖP2010; Att agera kreativt, tolerant, klimatsmart, för goda kommunikationer, regionalt och framåt.

Dialogen fortsätter

I och med att framtidsbilden är formulerad och profilområdena är fastlagda, går arbetet in i en ny fas. Nu ska visionerna brytas ner till konkreta förslag på åtgärder. Återigen vänder sig Helsingborgs stad till medborgarna.

- Vi vill ha så mycket feedback som möjligt. Ofta ser allmänheten potential som vi stadsplanerare missar, säger Therese Andersson, projektledare för ÖP2010.

Medborgardialogen kommer att pågå under hela hösten, bland annat genom en turnerande utställning av framtidsbilden och profilområdena. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om översiktplanen under 2010.

 

För mer information:

Om kommunstyrelsens beslut Om Översiktsplanen 2010

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Therese Andersson, projektledare ÖP20101

Tel: 042-10 50 87 eller 0732-311296 Tel: 042- 10 75 69, therese.andersson@helsingborg.se