Skip to main content

Arbetet mot ett grönare Helsingborg konkretiseras

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 09:04 CEST

Helsingborgs befolkning växer och det ställer nya krav på staden. Inte minst blir grönstrukturen allt viktigare för att människor och djur ska må bra och trivas. För att möta framtidens utmaningar har staden tagit fram ett grönstrukturprogram som sträcker sig till 2035 samt en handlingsplan som beskriver vilka satsningar på grönstrukturen som Helsingborg ska göra 2014-2020.

Handlingsplanen fokuserar på de mest prioriterade insatserna vad gäller grönstrukturen. Det handlar om satsningar på fysiska åtgärder för att bland annat öka arealen grönstruktur, öka tryggheten i grönområdena, förbättra tillgängligheten, stärka naturvärdena och öka informationen om naturområdena. Handlingsplanen är uppdelad i sju insatsområden.

- Med handlingsplanen tar vi ett samlat grepp över hela stadens grönstruktur de kommande sex åren. Det handlar om att skapa en bra balans mellan att förtäta och förädla, säger Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

- Uppdelningen i insatsområden har vi gjort för att förvissa oss om att hela Helsingborg, såväl tätort som byar, finns med i satsningarna, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Två projekt inleder arbetet. Det första är Jordbodalen – Östra Ramlösa – Filborna och det andra är Planteringen – Miatorp – Lussebäcken – Högasten.

- I de utpekade områdena vill vi öka kvaliteterna i grönstrukturen och ge våra invånare goda
möjligheter till rekreation, säger Magnus Jälminger. I det första projektet knyter vi ihop Jordbodalen med Filborna skog och förlänger det gröna stråket genom Jordbodalen till Östra Ramlösa. Nästan hela vägen mellan Filborna skog och Jordbodalen rinner Gåsebäcken i kulvert under mark. Den kulverteringen vill vi bryta upp. I det andra projektet, söder om söder, handlar det om en fortsättning av det arbete vi gjort på Planteringen. Här vill vi bland annat satsa på att utveckla grönstrukturen i närområdet.

Arbetet går i huvudsak ut på att förbättra och utveckla den mark Helsingborgs stad har rådighet över. För att kunna binda ihop stråk, komplettera och skydda befintlig grönstruktur samt utveckla ny natur behövs också samarbete med andra förvaltningar och markägare.

- I det fortsatta arbetet öppnar vi upp för en dialog med aktörer i de olika områdena; boende, skolor, föreningar, företag med flera, så snart kommunfullmäktige i juni fastställt budgeten, säger Magnus Jälminger.

Exempel på åtgärder som kan bli aktuella är att anlägga nya park- och naturområden, förbättra tillgången till park och natur, anlägga nya ridvägar, förbättra gångvägar, utöka antalet sittplatser, skapa nya dagvattenytor, plantera skog och förbättra skyltningen i parker och naturområden.

- De valda områdena är bra exempel på att vi skapar mervärden när vi utökar och förädlar befintlig grönska, säger Martin Hadmyr.

Grönstrukturprogrammet antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2014.
Handlingsplanen ”Ett grönare Helsingborg” antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 april.


För information kontakta:
Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 042-10 39 91, e-post: magnus.jalminger@helsingborg.se

Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare
Tel: 042-10 58 95, e-post: martin.hadmyr@helsingborg.se 

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.