Skip to main content

Hantering av sekretessbelagd information anmäls

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler fyra olika händelser där sekretessbelagda uppgifter kommit eller riskerat att komma obehöriga till del. Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Två anmälningar handlar om att utskrivna arbetskort med personuppgifter samt insatsbeskrivningar till flera olika kunder har blivit upphittade av privatpersoner. En annan anmälan handlar om att en mobiltelefon som används i verksamheten har upphittats av en privatperson. Telefonen saknade PIN-kod. Vid en senare undersökning av telefonen visade det sig att den innehöll flera textmeddelanden. Meddelandena handlade om larm från kunder och innehöll personuppgifter samt information om vad kunden behövde hjälp med.

Den sista anmälan handlar om att en pärm med personuppgifter och anhörigas kontaktuppgifter som har försvunnit. Trots omfattande sökande har pärmen inte gått att hitta. Det finns alltså en risk för att individens personuppgifter har röjts. Samtliga händelser bedöms som en kränkning eller risk för en kränkning av den enskildes integritet i och med att obehöriga kunnat ta del av sekretessbelagda uppgifter.

- Vi beklagar det inträffade – sekretessbelagd information ska inte kunna komma i händerna på obehöriga. Vi har brustit i hantering av sekretessbelagd information och har påbörjat ett förbättringsarbete inom området sedan en tid tillbaka. Några av de åtgärder vi har arbetat med är att uppdatera våra riktlinjer för sekretess och tystnadsplikt samt vi arbetar med att införa en utbildning i ämnet. Varje enhetschef ska också gå igenom sekretessbestämmelserna med sin arbetsgrupp minst en gång per år, säger Ingrid Nyman, avdelningschef på avdelningen för kvalitet och utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen.

Så långt det är möjligt har alla berörda individer blivit underrättade om det inträffade. Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande de olika händelserna och kommer att komplettera IVO-anmälningarna när utredningarna är slutförda.


För mer information
Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 74 79
E-post: ingrid.nyman@helsingborg.se

Sofia Sandberg, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 90 69
E-post: sofia.sandberg@helsingborg.seLex Sarah

Lex Sarah är ett verktyg i vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra och gå till botten med uppkomna brister kan dessa lättare åtgärdas så att inget liknande händer i framtiden.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.