Skip to main content

Helsingborg uppmärksammar krockar i ersättningssystem för nyanlända kommunanvisade

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 15:46 CEST

Helsingborg har som ny anvisningskommun uppmärksammat att det uppstår krockar mellan olika ansvar, regelverk och rutiner mellan statliga myndigheter* och kommuner när nyanlända anvisas till en kommun. Dessa krockar gör att den enskilde riskerar att starta sitt liv i ekonomisk utsatthet och att etableringen på arbetsmarknaden och i samhället försvåras. För att uppmärksamma problemen på nationell nivå har Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, skrivit ett brev till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

- Statliga myndigheter tar ansvar för sin del för nyanlända, men ser inte alltid helheten för den enskilde eller kommunernas situation, säger Anna Jähnke (M) ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg.

- Vad vi ser är främst hur regler och rutiner kring olika ekonomiska ersättningar krockar, och detta medför att nyanländas möjlighet att etableras och komma in i samhället försenas, men också att kommunernas kostnader riskerar att öka.Arbetsmarknadsministern behöver bli medveten om detta, säger Anna Jähnke.

De exempel som Helsingborg har uppmärksammat innebär till exempel att nyanlända i vissa fall riskerar att leva under riksnormen och därmed under fattigdomsgränsen.Här är tre konkreta exempel i korthet:

  • En nyanländ kommunanvisad kommer till en kommun. Med följer också andra familjemedlemmar som inte har uppehållstillstånd. Dessa familjemedlemmar är fortfarande asylsökande vilket gör att inga socialförsäkringsförmåner utgår för dem. Det får negativa ekonomiska och sociala konsekvenser för familjen. Situationen riskerar att försvåra den enskildes möjlighet tillgodogöra sig etableringsinsatser och sfi.
  • Ett annat exempel är personer som anvisas till en kommun, men får fortsatt utbetalt bidrag från Migrationsverket (LMA-ersättning). En rutin från Migrationsverket som resulterar i att dessa individer inte får rätt till ersättning från kommunen. Ersättningen från Migrationsverket täcker inte basala kostnader för hyra och mat. Det finns en risk för att den enskilde får starta sitt liv i den nya kommunen risk för ekonomisk utsatthet.
  • Ett tredje exempel är kommunanvisade som delar bostad med andra. De beviljas inte någon bostadsersättning från Försäkringskassan, eftersom Försäkringskassan inte accepterar bostadskontrakt som delas med andra. Ett flertal kommunanvisade får dela bostad med andra för att kommunen ska klara av att ordna boende åt dem. De nyanlända får avslag på bostadsersättning och kommunen får stå för kostnaderna.

*De aktuella statliga myndigheterna är främst Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Läs brevet och bilagan i sin helhet.

För mer information kontakta

Anna Jähnke (M) arbetsmarknadsnämndens ordförande och kommunalråd i Helsingborg

Telefon

073-231 12 93

Nidal Khalil samordnare för migrations- och etableringsfrågor, arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Telefon 073-231-10 89

Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör, arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

Telefon 042-10 39 77

.

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

Word-dokument