Skip to main content

Helsingborgare bjuds in till att tycka till om trafikstrategi

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 10:10 CEST

Med sikte på stadens vision, Helsingborg 2035, har en ny trafikstrategi (PM Trafikstrategi) tagits fram. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 19 juni att skicka ut den på remiss och trafikstrategin ställs ut i Stadsbyggnadshuset 1 juli-27 september.

Helsingborgs strategiska översiktsplan ÖP 2010 antogs i maj 2010 och lade grunden för en
fortsatt rullande översiktsplanering. PM Trafikstrategi är ett fördjupningsPM som utvecklar och kompletterar översiktsplanen för Helsingborg.

PM Trafikstrategi samlar och redovisar de strategier som staden valt att tillämpa för att utveckla trafiksystemet. För att tydliggöra varför olika strategier valts redovisas även de utmaningar som Helsingborg står inför inom trafikområdet. Trafikstrategin ska ligga som grund för framtagandet av en ny trafikplan som ska innehålla konkreta åtgärder som är tidsatta och prissatta. Trafikstrategin ska också fungera som ett kunskapsunderlag för andra stadsutvecklingsprocesser samt för kommunikation kring hur staden vill arbeta för att skapa en hållbar trafikutveckling.

Tyck till!
PM trafikstrategi är ute på remiss 1 juli-27 september 2013. Under remisstiden finns materialet att titta på i Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22. Invånare har möjlighet att lämna synpunkter. Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder även in till ett informationsmöte i början av september, då tjänstemän finns på plats för att svara på frågor.

Synpunkter lämnas via e-post: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller brev: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg, innan den 27 september.

För information kontakta Linda Bermin, trafikplanerare
Tel: 042-10 52 92
E-post: linda.bermin@helsingborg.se


Trafikstrategin bidrar till att nå stadens vision
År 2035 i Helsingborg är världen alltid nära och närvarande. Här är infrastrukturen smart och stadslivet pulserande. Avstånden är korta och kollektivtrafiken en förebild. Vattnet är rent och luften lätt att andas. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Här är det enkelt att göra kloka val.