Skip to main content

Helsingborgs stads bokslut för 2011

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 16:37 CET

Bokslutet för Helsingborgs stad 2011 redovisar ett underskott på minus 89 miljoner kronor. Det betyder att staden för första gången på åtta år redovisar ett underskott. Helsingborgs stads ekonomi är dock alltjämt god eftersom resultatet innehåller två större jämförelsestörande kostnadsposter på tillsammans 338 miljoner kronor.

De båda jämförelsestörande posterna som är av engångskaraktär utgörs av senareläggande av Södertunneln, 139 miljoner kronor, samt kostnad vid beräkning av pensionsskulden, 199 miljoner kronor. Utan dessa hade resultatet uppgått till + 249 miljoner kronor (budget + 80) vilka väl täcker stadens löpande kostnader och skapar utrymme för kommande investeringar. Skatteintäkterna utvecklades väsentligt bättre än budget vilket innebar en resultatförbättring på 95 miljoner kronor.

– Nämnder och styrelser redovisar god följsamhet inom sina finansiella utrymmen. Därmed kan Helsingborg fortsatt uppvisa en mycket god ekonomisk ställning med en soliditet som ligger i sverigetopp. Även stadens helägda bolag bidrar till den goda ekonomin i staden och koncernen, understryker kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

– Årets resultat mätt ur balanskravsynpunkt uppgår till drygt 160 miljoner kronor, vilket innebär att 2010 års balanskravunderskott på minus 94 miljoner kronor omedelbart återställdes. Detta visar att stadens underliggande ekonomi fortsatt är mycket stabil och utgör en garant för en målinriktad vidareutveckling av stadens verksamheter, framhåller stadsdirektör Palle Lundberg.

– När Helsingborgs resultat jämförs med andra kommuner kommer pensionskostnader på 250 miljoner kronor att räknas bort och stadens publika resultat blir + 161 miljoner kronor. Detta eftersom endast ett tiotal kommuner valt att redovisa samtliga pensionskostnader i sin balans- och resultaträkning, tillägger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Det definitiva bokslutet fastställs i april.

Mer information


Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 042-10 50 87

Palle Lundberg, stadsdirektör
Tel. 042-10 66 00

Ulf Krabisch, ekonomidirektör
Tel: 042-10 59 92