Skip to main content

IVO godkänner socialnämndens åtgärder gällande adoptionsärende

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2014 11:01 CET

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter klagomål om handläggningen av ett uppmärksammat adoptionsärende beslutat att godkänna de åtgärder som socialnämnden har vidtagit.

IVO riktar kritik mot socialnämnden på ett antal punkter. Bland annat saknades nedskrivna rutiner och riktlinjer för att bedöma en sökande adoptants lämplighet när det gäller närståendeadoptioner, liksom rutiner för uppföljning av barns behov efter en sådan adoption. Det fanns vidare brister i den riskanalys som gjordes i det aktuella fallet utifrån den sökandes brottshistorik. Socialnämnden borde också försäkrat sig om att brottshistoriken var känd för barnets mor. Kritik riktas också utifrån barnperspektivet, eftersom samtal inte genomfördes vare sig med det berörda barnet eller med övriga barn i familjen.

IVO godkänner åtgärderna

Socialnämnden har vidtagit åtgärder genom att begära anstånd hos tingsrätten för att mer grundligt utreda adoptantens lämplighet och barnets behov, bland annat genom barnsamtal. En ordentlig riskanalys kommer också att göras. IVO konstaterar nu att socialnämnden har vidtagit åtgärder för att undanröja de brister i kvalitén som uppmärksammats i tillsynen och därför ställer de inga vidare krav på nämnden.

– Kritiken från vår tillsynsmyndighet är befogad och nu drar vi lärdom av den. Som jag tidigare har sagt fanns det brister i utredningen. Jag är ändå nöjd med att vi har fått bekräftat att de åtgärder som vi har vidtagit för att rätta till bristerna är riktiga. Inom socialförvaltningen ser vi nu över alla befintliga rutiner och kompletterar med de rutiner och riktlinjer som saknas, säger Dinah Åbinger, socialdirektör. 

 

För mer information kontakta:

Anders Lundström (KD), ordförande socialnämnden
Tel: 042-10 49 08, 070-210 49 92
E-post: anders.lundstrom@helsingborg.se

Dinah Åbinger, socialdirektör
Tel: 042-10 65 65, 070-204 95 65
E-post: dinah.abinger@helsingborg.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument