This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Nämndsbeslut - Helsingborgs kulturskola ska nå fler

Helsingborgs kulturskola är populärt hos unga i staden men vissa stadsdelar/områden i kommunen är underrepresenterade i kulturskolan på Dunkers kulturhus. Kulturskolan, på uppdrag av kulturnämnden, ska under hösten 2018 och våren 2019 genomföra riktade insatser för att öka intresset för kulturundervisning i dessa områden.

Kulturskolan ska nå alla barn i Helsingborg. 2014 genomfördes en kartläggning över den geografiska fördelningen av kulturskolans elever. Undersökningen visade en ojämn spridning i staden och andelen deltagande elever från till exempel Högasten, Närlunda, Miatorp, Dalhem och Drottninghög var låg. I syfte att nå fler barn med kulturskoleverksamheten har kulturnämnden gett kulturskolan i uppdrag att genomföra riktade insatser och tilldelat kulturskolan 600 000 kronor för utvecklingsprojektet.

Förändring av kulturskoleavgift och instrumenthyra
De områden som är underrepresenterade i kulturskolans ordinarie verksamhet sammanfaller ofta med de områden i kommunen där en större del av barnen än i kommunens övriga delar kan antas leva i sämre ekonomiska förhållanden (”Rapport barn i ekonomisk utsatthet”, 2013-05-23, KS dnr 107/2013). Utifrån tanken att fler barn kan delta om undervisningen är avgiftsfri eller låg startar kulturskolan sitt utvecklingsprojekt hösten 2018.

Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 kommer att vara avgiftsfri för de skolor/områden som deltar i projektet. Efter termin ett och två görs en utvärdering om kulturskolan lyckats etablera ett intresse och hur man fortsätter utvecklingsprojektet.

En justering berör också elevens instrument. Eleverna i projektet kommer inte att hyra instrumenten utan låna det instrument man behöver vid undervisningstillfället. På så vis tas ingen hyresavgift ut och kulturskolan behöver inte avsätta ytterligare medel för att köpa in flera instrument.

Vilka kan ansöka?
Kulturskolan har under inledningen av 2018 undersökt vilka områden som är underrepresenterade i den ordinarie kulturskoleverksamheten. Därefter har kulturskolan haft möten med de skolor som finns i de identifierade områdena. Projektet har förankrats, lokalmöjligheter undersöks och följande tre områden/skolor är intresserade av att delta i projektet: Raus Planterings skola, Gläntanskolan och Drottninghögskolan.

Platserna kommer att fyllas genom ansökan. Projektet är öppet för alla så att även barn från andra områden och skolor kan ansöka. Verksamheten räknar med att projektet ska ta emot och möta cirka 100 elever per vecka i 30 veckor per år.


Kontaktperson kulturnämnden
Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande. 0732-50 07 55 eller kristian.anderson@helsingborg.se

Kontaktpersoner kulturförvaltningen
Göran Nilsson, kulturskolan. 0732-31 12 39 eller goran.nilsson@helsingborg.se
Camilla Norberg, kulturskolan. 0732-31 56 69 camilla.norberg1@helsingborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt