Skip to main content

Nöjda och motiverade medarbetare i Helsingborgs stad enligt medarbetarundersökningen 2012

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 10:18 CET

Årets medarbetarundersökning visar att fler än åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och nästan lika många känner sig motiverade i sitt uppdrag. Drygt åtta av tio av stadens chefer anser att de har bra förutsättningar att utföra sitt arbete som chef. MMI (Motiverad Medarbetarindex) visar värde på 68, vilket är högre än Sverigegenomsnittet.

I oktober 2012 genomfördes årets medarbetarundersökning i Helsingborgs stad. Sammanlagt fick 7171 medarbetare enkäten, varav 77 procent svarade. Resultaten är klara nu och de visar bland annat att:

  • 90 procent känner engagemang för sitt uppdrag
  • 76 procent känner sig delaktiga på arbetsplatsen
  • 74 procent har förtroende för sin närmaste chef
  • 82 procent upplever att deras insatser värderas lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning etc.
  • 62 procent upplever att arbetet tillåter en balans mellan arbete och fritid
  • 66 procent är stolta över att arbeta i Helsingborgs stad

Inför årets undersökning har en revidering av den gamla enkäten gjorts. Vissa frågor har omformulerats och det har tillkommit ett antal nya frågor, bland annat frågor till stadens chefer som berör chefsuppdraget och det egna ledarskapet. Även antalet svarsalternativ har utökats från fyra till fem för att få ett mer differentierat underlag. Detta innebär att det inte är möjligt att jämföra resultaten i årets undersökning med tidigare undersökningar.

En annan nyhet i årets undersökning är ett nytt index, ett Motiverad Medarbetarindex, som visar hur motiverade medarbetare är i sitt uppdrag.

- Motiverat Medarbetarindex uppvisar värde på 68. Genomsnittet för kommunerna ligger på 63-65. Att vi ligger på 68 tyder på att vi har motiverade och engagerade medarbetare och att Helsingborgs stad som arbetsgivare får högre betyg än många andra kommuner, vilket vi är oerhört stolta över, säger Maria Winberg Nordström (FP), ordförande i kommunstyrelsens HR-utskott.

- Att vi får högt betyg av våra medarbetare betyder inte att vi nöjer oss. Vi vill förstärka faktorer som gör att medarbetarna trivs. Nästa år kommer vi fortsätta vår satsning på ledarskapet samt jobba mycket mer med medarbetarskapet, säger HR-direktör Jörgen Fransson.

Medarbetarundersökning 2012

Syftet med medarbetarundersökningen är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarundersökningar har genomförts 2004, 2006, 2008, 2010 och 2011. Från och med 2011 genomförs medarbetarundersökningen varje år under oktober månad. En årlig enkät medför bättre möjligheter till jämförelser och uppföljning i relation till verksamheternas styrkort. Årets enkät bestod av sju frågeområden: arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation; dialog, delaktighet och samverkan; medarbetarskap; ledarskap; jämställdhet, mångfald och likabehandling; uppdraget samt helhetsattityd. Utöver dessa finns det nio frågor som är framtagna av SKL i samarbete med ett antal kommuner. Detta för att kunna jämföra stadens resultat med andra kommuner i landet.

Mer information

Maria Winberg Nordström (FP), kommunalråd, ordförande i HR-utskottet: 070-210 50 80, Maria.Winberg-Nordstrom@helsingborg.se


Jörgen Fransson, HR- direktör: 070-564 76 71, jorgen.fransson@helsingborg.se


Anita Aspman, HR-konsult, HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen, 070-312 68 46, anita. aspman@helsingborg.se