Skip to main content

Råå bibliotek flyttas inte - beslut i kulturnämnden 25 januari 2018

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 20:01 CET

21 september 2017 gav kulturnämnden i Helsingborg biblioteket i uppdrag att se över möjligheten att utveckla biblioteksverksamheten i området Råå/Ättekulla. Utifrån bibliotekets utredning kring bibliotekens lokalisering och stadsutveckling i Helsingborg gavs förslaget att flytta Råå bibliotek på kaptensgatan till Råå centrum. Förslaget visar att detta är en möjlig förändring som kan leda till att fler besökare i området kan ta del av biblioteksverksamheten. Ansvariga är dock överens om att förändringen är för tidig. Råå bibliotek kommer inte att flyttas från kaptensgatan till Råå centrum i detta skede. Beslutet taget i kulturnämnden 25 januari 2018.

Många helsingborgare har engagerat sig i den eventuella flytten av Råå bibliotek genom dialogmöten, dialog med bibliotekets personal, dialog med kulturnämndens politiker och genom insändare. Engagemanget som visats har varit imponerande och ansvariga i kulturnämnden, på kulturförvaltningen och Helsingborgs bibliotek vill förtydliga varför flytten inte blir av just nu.

Kulturnämndens ordförande Kristian Anderson förklarar nämndens beslut i frågan om en flytt av Råå bibliotek:

– En djupare och mer kritisk analys av platsen har fällt ett avgörande och dialogen som varit med invånare har bidragit med sakliga och relevanta synpunkter inför nämndbeslutet.

Tillförordnad kulturdirektör Max Granström redogör för sin syn på förslaget och beslutet:

– Osäkerheten är för stor för att försvara en flytt i nuläget, och det är det som fällt avgörande för min del. Det skall inte förstås som en kritik mot det utredningsarbete som gjorts, för jag tror inte att det går att komma så mycket djupare i frågan. De sakargument som lyfts fram för en flytt är relevanta i sig. Däremot är det mycket vanskligt att bedöma hur sannolikt det är att de goda effekter som identifierats verkligen kommer att inträffa. I ett sådant läge har jag svårt som ytterst ansvarig tjänsteperson att förorda en flytt.

Helsingborgs bibliotekschef, Catharina Isberg, beskriver bibliotekets fortsatta arbete för att kunna finnas där besökarna finns och vart helsingborgarna kan följa arbetet:

– Utgångspunkten i vårt arbete har utifrån det uppdrag vi fick från politiken varit att genomföra flytten av biblioteket. Under arbetets gång har vi sett att den tänkta platsen behöver utvecklas ytterligare. Bland annat var den lokal som fanns tillgänglig inte optimal för biblioteksverksamhet och allt för stora ombyggnationer hade behövts. Självklart är det tråkigt när något som vi arbetat så mycket med inte går vidare, men vi ser samtidigt att behovet finns kvar och att framtiden kommer ge betydligt bättre möjligheter. Faktum kvarstår att dagens bibliotek behöver utvecklas för att kunna motsvara förväntningar idag och vara redo för morgondagens behov.

Kontaktpersoner
Kristian Anderson, kulturnämndens ordförande: Kristian.Anderson@helsingborg.se eller 0732-50 07 55
Max Granström, tillförordnad kulturdirektör:Max.Granstrom@helsingborg.se eller 073-231 57 97

Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborg:
Catharina.Isberg@helsingborg.se eller 042-10 34 60

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.