Skip to main content

Särskolegranskning Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 15:33 CET

Skolinspektionen har granskat mottagande i Helsingborgs särskola. Granskningen visar kvalitetsbrister i hantering och dokumentation av beslutsunderlag för placering av elever i särskolan. Vid de 28 stickprov som skolinspektionen gjorde visade samtliga på brister i beslutsunderlagen.

Christer Rasmusson är nämndsordförande för skol- och fritidsnämnden.

-       Det är ytters allvarliga brister som skolinspektionen pekar på. Våra föräldrar och elever måste kunna känna sig helt trygga med de beslut som är tagna kring särskolan och eleverna där.

För att en elev ska bli placerad eller antagen till särskolan ska följande handlingar upprättas och skickas till Särskolans resursteam på Elevhälsan:

·         Psykologutredning som visar på den intellektuella utvecklingsnivå som barnet befinner sig på.

·         Pedagogisk utredning där barnets förskolepedagog eller lärare beskriver barnets förutsättningar för att nå kunskapsmålen i skolan

·         Medicinskt utlåtande som ger information om eventuella medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad det innebär för barnet utvecklingsmässigt och i skolan.

·         Social bedömning som är ett komplement till de övriga utredningarna där t.ex. framgår om det finns övriga orsaker som påverkar barnets möjligheter att lära och klara av skolarbetet.

Thorbjörn Jordansson som är förvaltningschef på skol- och fritidsförvaltningen ser mycket allvarligt på kritiken.

-       Det här måste vi ta tag i med full styrka, och det är bra att det blir så tydligt som det har blivit genom skolinspektionens granskning. Förutom direkta åtgärder så måste vi långsiktigt arbeta med att säkra våra rutiner för sådana här processer.

Ann-Christine Cederqvist är chef för Elevhälsan och också den som beslutar om placering i särskolan.

-       Vi kommer att sätta in alla resurser vi har för att se över det här. Vår första åtgärd blir att gå igenom samtliga handlingar för inskrivna elever för särskolan. Dessa handlingar finns idag ordnat hos oss på Elevhälsan i ett särskilt arkiv avsett för sekretesshandlingar. För de föräldrar som undrar kring sitt barn som går i särskolan så finns all dokumentation för beslutet kvar.

Elevhälsan kommer också att gå igenom samtliga ansökningshandlingar för de elever som nu finns i särskolan i Helsingborg för att komplettera och om så krävs korrigera besluten. Ann-Christine berättar också att de under hösten börjat med uppföljande bedömning på elever som finns placerade i obligatoriska särskolan i årskurs 3 och 8. Elevhälsan kommer också att ta kontakt med berörda familjer i de fall där man måste korrigera beslutsunderlaget.

Kontakta
Thorbjörn Jordansson                                                    Ann-Christine Cederquist
förvaltningschef                                                             chef, Elevhälsan
0732-31 12 73                                                               042-10 69 55