Skip to main content

Skolsatsning ger resultat

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:46 CEST

Under onsdagen presenterade SkolFam, Skolprojekt inom familjehemsvården i Helsingborg, de första preliminära resultaten av sitt tvååriga projekt. Erfarenheterna från projektet är positiva och arbetssättet har redan spridit sig i Sverige samt till fler grupper av utsatta barn. Med under dagen var den framstående brittiska professorn Sonia Jackson samt både politiker och tjänstemän från Helsingborg, Landskrona och Region Skåne.

Satsningar på barns och ungas uppväxtvillkor prioriteras i Helsingborgs stads målprogram. Som ett led i denna satsning arrangerade den tvärsektoriella samverkansformen PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, ett seminarium under onsdagen den 24 september med fokus på utsatta barns utbildning
och hälsa, där både tjänstemän och politiker från Helsingborg och Landskrona deltog.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson i Helsingborg ser positivt på arbetet som bedrivs.
- Jag är stolt över att Helsingborg i många avseenden ligger i framkant när det gäller förebyggande och tvärsektoriellt arbete riktat mot barn och unga, säger Peter Danielsson. Det har också uppmärksammats av både myndigheter, forskare och vid nationella konferenser. Ett stort tack till alla engagerade medarbetare som kämpar för att utveckla det tvärsektoriella arbetet. Från kommunledningens sida kommer vi att fortsätta att stödja detta viktiga arbete.

Att kartlägga och mäta resultat har betydelse
Under seminariet presenterade SkolFam, Skolprojekt inom Familjehemsvården, de första preliminära resultaten av sitt projekt. I SkolFam har 25 elever varit med och projektet har sedan starten syftat till att skapa rätt förutsättningar för en optimal skolgång bland de medverkande familjehemsplacerade barnen.

Närmast eleverna i projektet har ett samverkande team arbetat som har bestått av en specialpedagog, en leg. psykolog och en socialsekreterare. I projektet kartlades alla barn initialt genom standardiserade och normerade pedagogiska och psykologiska tester samt åter igen efter 24 månader. Efter analyser av den
första kartläggningen tog man sedan för varje elev fram individuellt anpassade handlingsplaner samt utvecklande insatser. Efter två års arbete kan man bland annat se följande preliminära resultat:
Barnen visar en markant högre kognitiv prestationsförmåga
Medelvärdena har förbättrats i nästan alla pedagogiska tester
Läshastigheten har markant ökat bland barnen
Relationer och prosocial förmåga har förbättrats bland barnen

- Vi har verkligen brytt oss om och kämpat för de barn som hade dåliga resultat i den första kartläggningen, säger specialpedagog Anna Aldenius Isaksson. Vi har inte godtagit dåliga skolresultat; målet har varit att åstadkomma förbättringar hos varje elev.

Den positiva resan
SkolFams team har många erfarenheter och positiva intryck från arbetet i projektet.
Jag har i mitt yrkesliv alltid varit övertygad om betydelsen av relationerna i skolan, säger leg. psykolog Kristin Hintze. Ändå är jag tagen av hur avgörande det är att läraren förmår bekräfta och tycka om samt inspirera och vägleda barnet för att nå goda skolresultat. Lärarkompetens är både pedagog- och relationskompetens.

- Det har varit givande att få satsa på barn som enligt forskningen löper hög risk, säger specialpedagog Anna Aldenius Isaksson. Det har känts viktigt att få vara med och stärka förutsättningarna inför framtiden och det är härligt att uppleva kraften i att tillsammans arbeta med ett barn och med de förutsättningar som finns runt barnet. Problemen ligger aldrig hos barnet utan i miljön, samspelet och organisationen runtomkring.

Efter de goda erfarenheterna fortsätter arbetet med fler familjehemsplacerade barn och är en del av det permanenta arbetssättet, i den omfattning projektet har idag, inom familjehemsvården i Helsingborg.

- Vi vet att utbildning är en stor framgångsfaktor för att få ett bra liv, säger Familjehemsenhetens chef Gunilla Nilsson. Den utgångspunkten och våra erfarenheter i SkolFam kommer att forma det fortsatta familjehemsarbetet i Helsingborg.

Professor Bo Vinnerljung inom Socialstyrelsen är utvärderingsansvarig för SkolFam och har på nära håll följt arbetet i projektet. Vinnerljung är ansedd som den främsta forskaren i Sverige kring familjehemsplacerade barn.

- Jag tror inte Helsingborg riktigt förstår hur stort och bra detta arbete är sett ut ett nationellt och internationellt perspektiv, trots att det är en liten grupp barn man har börjat med. Jag tror heller inte att det är någon tillfällighet att det är i Helsingborgs stad som detta sker. I Helsingborg har man sedan länge vågat sträcka sig över partigränser för att kunna åstadkomma skillnader för våra barn, vilket är oerhört glädjande att se.

England ett föregångsland
I England har staten och politikerna medvetet satsat på utbildning för utsatta barn och fokuserat på att mäta resultatet av sina satsningar. Under mötet den 24 september medverkade professor Sonia Jackson som ur ett internationellt perspektiv delgav åhörarna sina erfarenheter av utbildningssatsningarnas
betydelse för familjehemsplacerade barn och andra barn i riskgrupper. Jackson är internationellt erkänd och tilldelades år 2003 den brittiska statens OBE award (The Most Excellent Order of the British Empire) för sina insatser för placerade barn i Storbritannien.

- Utbildning är det mest viktiga vi kan ge våra barn och särskilt våra familjehemsplacerade barn, säger professor Sonia Jackson. Ni i Helsingborg är genom era satsningar stigfinnare och stakar ut vägen i Sverige vilket är fantastiskt. I England har man i lagtexter sedan länge betonat utbildningens betydelse för placerade barn och unga. I England finns ett utökat stöd för placerade unga även i
övergången till vuxenlivet och myndigheterna har sammanfört avdelningarna inom socialt arbete och utbildning. Begreppet corporate parenting , myndigheternas roll och ansvar som professionella föräldrar, är även centralt. Dessa delar tror jag är viktiga att ta till sig även i Sverige och Helsingborg.

Spridning, utveckling och fortsatt arbete
I nära samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset replikerar nu Norrköpings kommun Helsingborgs arbetssätt där man på samma sätt som i SkolFam kommer att arbeta med familjehemsplacerade barn. SkolFams förebyggande arbetssätt ligger även till grund för satsningen UTSIKTER i Helsingborg och Landskrona som riktar sig till barn som är nyanlända i Sverige och barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Det förs även samtal med flera myndigheter i Sverige där man visar stort intresse för arbetet i SkolFam.
- Det finns nu ett genomtänkt och fungerande koncept för arbete med barn i riskgrupper som kan spridas till fler kommuner, säger utvecklare och projektledare Leif Redestig. Genom att arbeta med barn i riskgrupper bidrar vi till utveckling och förbättrade förutsättningar för alla barn. Arbetet med SkolFam är en positiv början och vi påverkar och bygger nu förutsättningarna för vidare utveckling där
vi tar del av expertis inom olika områden. Vi har goda förutsättningar för detta i Landskrona och Helsingborg eftersom vi genom PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, även har en fungerande organisation för samverkan.

För mer information
Leif Redestig, utvecklare och projektledare, Förebyggande avdelningen, Helsingborgs stad
Tel: 042-10 55 32, e-post:leif.redestig@helsingborg.se
Läs även mer på www.helsingborg.se/part samt www.helsingborg.se/skolfam