Skip to main content

Stort kliv uppåt för Helsingborg

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:30 CEST

När Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner klättrar
Helsingborg från plats 53 till 23.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på hur de upplever stadens näringslivsarbete. Enkätundersökningen gjordes under oktober-december 2013 och besvarades av närmare 200 Helsingborgsföretagare.

Resultatet visar att Helsingborgsföretagen anser att företagsklimatet totalt sett har förbättrats väsentligt sedan förra årets mätning. Framförallt anser företagen att kommunen har blivit bättre inom viktiga områden som rör service till företagen, tjänstemännens och politikernas attityder till företagande, upphandling och konkurrens samt tillämpning av lagar och regler.

-  Ett bra företagsklimat handlar om att möta näringslivets behov, kvalitén på den service vi ger företagen men också om hur väl vi tar tillvara på Helsingborgs stads unika mervärden. Det är därför glädjande att företagarna uppmärksammar och ger oss positiv feedback på våra ansträngningar. Samtidigt finns det mycket mer att göra för företagsklimatet. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver långsiktighet, uthållighet och ständiga förbättringar, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Näringslivsfrågor är inte isolerade från andra frågor. I omvärlden pågår omvälvande förändringar till följd av bland annat digitalisering, teknikutveckling och globalisering. Tillväxt är färskvara och ett bra företagsklimat har stor betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

- Ett gott företagsklimat är avgörande för att kunna starta, driva och utveckla företag, vilket i sin tur skapar nya jobb i Helsingborg. Fler i arbete är också en förutsättning för att kunna säkerställa bra kommunal service och god kvalitet i vård, skola och omsorg. I en tid med ökad konkurrens mellan regioner och städer är ett bra företagsklimat även en viktig förutsättning för att Helsingborg ska fortsätta vara en attraktiv plats för företagsamma människor, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad. 

Helsingborgs stad bedriver ett målmedvetet förvaltningsöverskridande arbete för att utveckla företagsservicen. Införandet av en Lotsfunktion är en del i det arbetet. Syftet är att göra det enklare för företag och få ett smidigt och rationellt flöde genom kommunen. Staden har även etablerat ett Kontaktcenter för att snabbare och effektivare handläggning av olika ärenden för både företag och privatpersoner.

-  För oss är arbetet för ett bättre företagsklimat en process och angelägenhet för hela staden. En del i det är vår företagslots där vi möter företaget som en partner, inte flera förvaltningar. Det är vårt gemensamma arbete, och det fantastiska arbetet som gjorts ute på förvaltningarna, vi nu börjar se resultatet av i rankingen, avslutar Michael Fransson.

Fakta:
Årets ranking av kommunernas företagsklimat presenteras den 6 maj. Rankingen baseras främst på enkätsvar från 32 500 företag i Sverige där företagen får besvara ett antal frågor om hur de upplever situationen för det egna företaget ur olika perspektiv. Företagen får bland annat tycka till om kommunens service och attityd gentemot företagande och företag. Samtidigt vägs även fakta och statistik in i rankingen som möjliggör jämförelser mellan landets kommuner, till exempel kommunernas utbildningsnivå, företagande och marknadsförsörjning, det vill säga den andel av hushållens inkomster som kommer från det privata näringslivet.

I Helsingborg skickades enkäten till 400 företag, svarsfrekvensen var 48 % (192 respondenter). Undersökningen gjordes under oktober – december 2013.

Läs mer om företagsklimatets betydelse på svensktnaringsliv.se/foretagsklimat och mer om resultatet av undersökningen på Svenskt Näringslivs webbplats foretagsklimat.se


För mer information:
Michael Fransson, näringslivsdirektör Helsingborgs stad, tel. 0732-315 300
Eva Frisk, bitr. regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, tel. 040-35 25 58

 

 

 

 

 

 


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Bifogade filer

PDF-dokument