Skip to main content

Tvångsåtgärd på vårdboende lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 08:00 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att personal på ett vårdboende utfört en tvångsåtgärd som inte överensstämmer med verksamhetens riktlinjer.

Personal på ett vårdboende har använt sig av en tvångsåtgärd där man låst en rullstol vid ett bord vilket medfört att en hyresgäst inte kunnat förflytta sig. Hyresgästen har även blivit bemött på ett olämpligt sätt. För hyresgästen har händelsen inneburit oro, begränsad rörelsefrihet och risk för fall. En utredning visar att verksamheten inte har arbetat enligt förvaltningens riktlinjer gällande beteendemässiga och psykiska symtom samt tvångs- och skyddsåtgärder.

Verksamheten har planerat och genomfört flera åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. Bland annat har en bemötandeplan har tagits fram som personalen ska arbeta efter och all personal uppmanas att repetera sin utbildning i kognitiv svikt.

– Vi beklagar det inträffade. Det är viktigt för oss att alla våra hyresgäster får ett respektfullt bemötande. Vi ska säkerställa att personalen följer förvaltningens riktlinjer gällande skydds- och tvångsåtgärder. Vi ska också utbilda all vår personal i frågor kring kränkande beteende, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef.


För mer information

Ingrid Bergh, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0732-31 13 71
E-post: ingrid.bergh@helsingborg.se

David Väcklén, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 40 36
E-post: david.vacklen@helsingborg.seLex Sarah

Lex Sarah är ett verktyg i vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra och gå till botten med uppkomna brister kan dessa lättare åtgärdas så att inget liknande händer i framtiden.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.