Skip to main content

VA-arbeten i Malmögatan leder till begränsad framkomlighet

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:00 CEST

På onsdag den 29 augusti inleds ombyggnaden av VA-ledningarna i Malmögatan, mellan Södra Stenbocksgatan och Viskgatan. Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad i området. Inledningsvis stängs en körbana på Stenbocksgatan och endast ett körfält i vardera riktning är öppet.

Det här gör vi
Avloppsledningen som ligger i gatan är en kombinerad ledning, vilket innebär att både dag- och spillvatten avleds via samma ledning. Ledningen kommer att ersättas av två ledningar, en för spillvatten och en för dagvatten. Detta minimerar riskerna för källaröversvämningar och minskar samtidigt belastningen på reningsverket.

Så påverkas trafikanter och boende i området
Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser. För att minimera störningar i vattenleveransen kommer tillfälliga vattenledningar att användas. Från och med den 23 augusti förbereder vi för arbetet som sedan inleds den 29 augusti.

29/8-10/9
Begränsad framkomlighet på S. Stenbocksgatan. De berörda ledningarna börjar mitt i Stenbocksgatan vilket innebär att grävarbetet börjar ute i korsningen. Detta innebär begränsad framkomlighet då endast ett körfält i var riktning är öppet. In och utfart till Wieselgrensgatan och Malmögatan kommer att stängas av och trafiken leds om

10/9-1/12
Arbetet i korsningen färdigställs och fortsätter sedan på Malmögatan som tidvis kommer vara helt avstängd. P-platser på tomtmark kommer inte kunna användas när VA-arbete och gatuarbete pågår utanför infarter till parkeringen. 

I november stänger vi av halva Stenbocksgatan i ytterligare en vecka i samband med att de nya vattenledningarna kopplas ihop med de befintliga.

För mer information
Ronny Nilsson, projektledare
Tel. 042-10 58 37
E-post: ronny.nilsson@helsingborg.se

Marie Holmqvist, projektchef
Tel. 042-10 59 72
E-post: marie.holmqvist@helsingborg.se

Se även helsingborg.se under fliken Trafik och stadsplanering

Bifogade filer

PDF-dokument