Skip to main content

Allt fler sjuksköterskor får kompetens att vårda äldre

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 08:15 CET

Specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården är en bristvara. Idag har mindre än två procent av de sjuksköterskor som arbetar inom kommunal-, primär- och sjukhusvård den specialistkompetens som behövs och efterfrågas inom äldrevården.

– Med tanke på det ökande antalet äldre personer och behovet av sjuksköterskor med specialistkompetens inom området  är en utbildning till specialistsjuksköterska inom vård av äldre en investering för framtiden, menar Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Sedan 2011 bedrivs Specialistsjuksköterskeprogrammet.- inriktning vård av äldre vid Högskolan Kristianstad i samarbete med Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Undervisningen ges på halvfart och bedrivs på distans via internet. Då allt fler arbetsgivare inser vikten av att stötta sin personal till att vidareutbilda sig har också intresset bland sjuksköterskor för vidare studier bara ökat med åren. Inför nästa utbildningsomgång, som startar nästa vecka, var det 89 sjuksköterskor som i första hand sökte sig till de 15 befintliga platserna i Kristianstad.

– Det visar att trenden har vänt och att allt fler sjuksköterskor söker specialistutbildningar inom vård av äldre. Region Skåne stödjer dessutom sina anställda sjuksköterskor ekonomiskt om de läser vissa specialistutbildningar som det finns stort behov av, vilket säkert de höga söktalen även är en spegling av. Med andra ord så har vi just nu vind i seglen, vilket framförallt är en vinst för alla äldre personer som i behov av vård och omsorg, säger Anna-Karin Edberg.

För att kunna erbjuda bättre vårdkvalitet, och många gånger även bättre vård vid livets slut, på särskilda boenden för äldre krävs satsningar på bland annat geriatrisk specialistkompetens bland vårdpersonalen och högre sjukskötersketäthet. Vid Högskolan Kristianstad bedrivs omfattande forskning kring geriatrisk omvårdnad, det vill säga omvårdnad i relation till äldre personers sjukdomar.

– Vi är i Sverige redan nu i en situation där vi inte har tillräckliga resurser för att ge den äldre befolkningen en vård och omsorg av hög kvalitet. En nödvändig strategi för att höja vårdkvaliteten är att höja kompetensen bland vårdpersonal. De kanske viktigaste aspekterna av vårdkvalitet – personalens kompetens och tillräcklig personaltäthet – behöver fokuseras och prioriteras redan nu, säger Anna-Karin Edberg.

Det är totalt ungefär 35 sjuksköterskor som specialistutbildat sig vid de lärosäten som driver den tvååriga nätbaserade distansutbildningen som nu tar examen. Vid Högskolan Kristianstad är det sju sjuksköterskor som går ut nu på onsdag. De kommer under dagen att presentera sina examens- och förbättringsarbeten.

Tid och plats: Onsdagen den 15 januari hålls avslutningen vid Högskolan Kristianstad i hus 17, sal 323.

Medierna är välkomna utan föranmälan!

Program:

9-12 Presentationer av studenternas förbättringsprojekt på plats i Kristianstad

12-13 Lunch

13-15 Gemensam videokonferens med de fem övriga lärosätena och uppkoppling till Regeringskansliet via länk med regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm som kommer att presentera och diskutera framtidens äldreomsorg (denna programpunkt genomförs i video-konferensrum i hus 7)

15-16 avslutande mingel med diplom och broschutdelning på plats i Kristianstad

Läs mer om Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre och intervju med sjuksköterskor som valt att specialistutbilda sig.


För mer information kontakta: Anna-Karin Edberg, forskningschef för Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad: 044-20 40 75, 0709-58 44 76, anna-karin.edberg@hkr.se
Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).