Skip to main content

Beslut inför 2011

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 08:00 CET

Den 26 november sammanträder högskolestyrelsen på Norra station, Högskolan Kristianstads verksamhet i Hässleholm. Under dagen fattas avgörande beslut inför 2011.

Dagen inleds med information om högskolans verksamhet i Hässleholm. På dagordningen står därefter beslut om budget 2011, resursfördelningssystem, konsekvenser av utökad autonomi, årsredovisningen och fastställande av kvalitetssäkringssystem.

Under fredagens möte diskuteras förändringar av organisationen. Föredragande informerar även om internrevisionsrapporten, åtgärder utifrån informationssäkerhetsrevisionen och åtgärder utifrån IT-revisionen.

Kontaktperson: Lars Carlsson
Telefon: 0702-66 64 00

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justeringsperson

4. Föregående mötes protokoll

5. Verksamhetsinformation
Föredragande: rektor

6. Ekonomisk information
Föredragande: Anna Svanbom

7. Beslut om resursfördelningssystem
Föredragande: Anna Svanbom
Förslag till beslut: rektor får i uppdrag att genomföra justeringar och ta fram ett nytt förslag inför 2012

8. Budget 2011
Föredragande: Anna Svanbom
Förslag till beslut: att fastställa budget för 2011 i enlighet med presenterat förslag.

9. Konsekvenser av utökad autonomi
Föredragande: Ann Cederberg
Förslag till beslut: rektor ges i uppdrag att genomföra de justeringar som är nödvändiga inför att högskoleförordningen ändras.

10. Information/diskussion kring förändringar av organisationen
– omorganisationen
Föredragande: rektor

11. Styrelsebeslut angående struktur och väsentliga prestationer i årsredovisningen
Föredragande: Anna Svanbom
Förslag till beslut: enl. förslag i bilaga

12. Fastställande av kvalitetssäkringssystem
Föredragande: Agneta Erfors
Förslag till beslut: högskolestyrelsen fastställer kvalitetssäkringssystem i enlighet med presenterat förslag.

13. Internrevisionsrapport (info) 
Föredragande: Jonas Ahrberg

14. Information om åtgärder utifrån informationssäkerhetsrevisionen
Föredragande: Ann Cederberg

15. Information om åtgärder utifrån IT-revisionen
Föredragande: Ann Cederberg

16. Övrigt

17. Mötet avslutas.