Skip to main content

Gastronomiprogrammet bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 10:00 CEST

Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad får högsta betyg i Universitetskanslersämbetets utvärdering. "Fantastiskt roligt" säger Bitte Müller-Hansen, programområdesansvarig för Gastronomiprogrammet.

17 högskoleutbildningar inom turismvetenskap, måltidskunskap, upplevelseproduktion, service management och samhällsplanering utvärderades av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Enbart två utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet. Högskolan Kristianstads kandidatexamen i mat- och måltidskunskap är en av dem – den enda med koppling till måltidskunskap – och därmed väntar en extra kvalitetspeng från regeringen.

– Jag är stolt över både studenter och lärare på Gastronomiprogrammet, säger Bitte Müller-Hansen.
– Anledningen till att vi har lyckats så bra är att vi ständigt jobbar på att förbättra programmet. Det har även resulterat i att vi får väldigt höga betyg från studenter i kursvärderingar.

För att göra studenterna väl förberedda för arbetslivet har hon jobbat hårt med att skapa ett stort nätverk av företag där studenter bland annat kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Av den anledningen fick hon nyligen Högskolan Kristianstads samverkanspris. Hon påpekar att de även tar till sig av synpunkter från branschfolk, till exempel genom att öva på nätverkande.
– Jag vill tacka företagen i vårt nätverk för ett gott samarbete.

Bitte Müller-Hansen menar att en bidragande orsak till toppbetyget är att de under de senaste åren arbetat med att införa en akademisk slinga i programmet, bland annat tränas studenterna i akademiskt skrivande.
– Det innebär att vi jobbar med olika metoder från första året och successivt ökar svårighetsgraden och kraven.

Under förra året stärktes Gastronomiutbildningen bland annat genom rekryteringen av en professor, en biträdande professor och fem lärare inom ämnesområdet mat- och måltidskunskap.

– Vi har också fått mer externa medel till forskning så våra lärare har fått fler forskningstimmar, vilket även kommer undervisningen och studenterna till del.

Om utvärderingen

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, granskar regelbundet kvaliteten på landets alla grundutbildningar. Utvärderingarna undersöker om utbildningarnas examensmål uppnås. Bedömningen görs huvudsakligen utifrån ett slumpmässigt urval av studenternas examensarbeten och en självvärdering från lärosätet.
Utbildningarna får något av följande omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Om ett examensmål anses hålla bristande kvalitet blir omdömet bristande kvalitet för hela utbildningen.

Länk till Gastronomiprogrammet

Läs mer i UKÄ:s pressmeddelande med länk till resultatet

För mer information

Bitte Müller-Hansen, programområdesansvarig för Gastronomiprogrammet, 0702-841310


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).