Skip to main content

Högskolan Väst tar nya kliv i arbetet med Lika villkor

Nyhet   •   Sep 19, 2018 15:09 CEST

Högskolan Västs nya plan för lika villkor ringar in hur arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen ska bedrivas på högskolan. 
- Vi ska bygga trygga och säkra miljöer för våra studenter och anställda. För att kunna lära och utvecklas. För att kunna göra ett bra jobb. Det är det basala, säger prorektor Jan Theliander, ordförande i samordningsgruppen för Lika villkor på Högskolan Väst.

Framtagandet av planen är ett led i att det från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Bestämmelserna innebär att svenska lärosäten nu har ansvar för att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering - och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund enlig diskrimineringslagen - både som arbetsgivare och som utbildningsanordnare.*

Jan Theliander - vad innebär det att högskolan har dubbla roller, både som arbetsgivare och utbildningsanordnare?

- I en organisation som vår behöver vi vara extra uppmärksamma på allas lika villkor och driva frågan. Vi når många, direkt – som alla våra anställda och studenter. Och indirekt - alla våra samverkanspartners. En extra dimension är att våra studenter sedan blir anställda ute på arbetsplatser. Det är en fantastisk kontaktyta som dock medför ett stort ansvar. Vi tar detta på största allvar.

-Ytterst matchar detta vårt uppdrag mot högskolelagen, paragraf 5. Vi ska verka för jämställdhet, mångfald, inkludering, rättvisa och demokrati. Detta ligger i vårt grunduppdrag när vi anordnar forskning och utbildning.

Vad blir skillnaden med den nya planen?

-Vi har alltid jobbat med området, men det vi gör nu innebär att vi sätter ytterligare fokus på frågorna. Bara för att vi sysslar med kunskap så är vi inte isolerade från problem i samhället. Villkoren i samhället förändras. Därför måste vi vara vaksamma och ständigt jobba för att det ska vara tryggt och inkluderande hos oss.

Hur ska vi jobba rent konkret med frågorna här på Högskolan Väst?

-Själva planen beskriver ansvar och arbetsprocess. De konkreta åtgärderna finns beskrivet i en matris – där framgår exempelvis hur vi ska arbeta för att inkludera lika villkor i undervisning, skapa en inkluderande studiemiljö, ha ett lika villkors-perspektiv på resursfördelning och integrera lika villkor i arbetsmiljöronder, berättar universitetslektor Carina Kullgren, som också ingår i samordningsgruppen för Lika villkor.

* Detta ansvarar högskolan för:

Högskolan har ansvar för att motverka diskriminering och arbeta förebyggande för att främja lika rättigheter och möjligheter (lika villkor) oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Högskolan har också en skyldighet att utreda och vidta åtgärder när en anställd, student eller sökande till högskolan anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Eller när högskolan blir uppmärksammad på problem genom exempelvis rykten.

En rutin finns framtagen ”Rutin vid diskriminering” som ska följas vid misstänkta fall av diskriminering eller olika former av trakasserier. Här framgår hur man anmäler och hur processen för utredning ser ut.

Som arbetsgivare är högskolan ålagd att årligen skriftligt dokumentera och redovisa de åtgärder man vidtagit inom de olika ansvarsområdena.


Länkar:

Diskrimineringslagstiftningen

Högskolan Västs plan för lika villkor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.