Skip to main content

UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs lärarutbildningar klar

Nyhet   •   Apr 16, 2019 09:30 CEST

Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets förskole- och grundlärarutbildningar. Högskolan Västs utbildningar till grundlärare får omdömet Hög kvalitet, medan Förskollärarprogrammet kritiseras på två punkter.

- Det är naturligtvis blandade känslor när tre av fyra utvärderade utbildningar bedöms hålla en hög kvalitet. Vi gläds åt det kvitto som detta innebär på hög kvalitet inom grundlärarprogrammet samtidigt som vi tar allvarligt på den kritik som framförts kring två aspekter inom Förskollärarprogrammet, säger Lena Sjöberg, prefekt på Institutionen för individ och samhälle som ansvarar för lärarutbildningen på Högskolan Väst.

Varierande synpunkter

De positiva omdömen som framförs kring Grundlärarutbildningen handlar bland annat om den välutvecklade organiseringen av samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen där ”lärosätets profil arbetsintegrerat lärande fungerar som ett nav” och att utbildningen har goda förutsättningar i och med att lärarna på programmen har både professions- och vetenskaplig kompetens och det finns en nära relation mellan utbildning och forskning inom programmen. UKÄ bedömer också att utbildningen säkerställer att studenterna har såväl goda vetenskapliga som didaktiska/pedagogiska kunskaper och kompetenser vid utbildningens slut.

Den kritik som framförts kring Förskollärarprogrammet handlar om att utbildningen inte säkerställer att studenterna har god kännedom om forskningsläget inom det förskolepedagogiska området samt att studenterna inte visar att de har tillräckliga kunskaper inom vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Inom bedömningsområdena som handlar om pedagogisk/didaktisk kunskap och kompetens bedöms dock utbildningen ha hög kvalitet. Likaså bedöms personalens kompetens och sammansättning vara god, liksom utbildningens forskningsanknytning. Det kvalitetssäkringsarbete som sker inom utbildningen bedöms av UKÄ fungera mycket väl, och de uttrycker därför tillförsikt för det arbete lärarlaget redan påbörjat inom de kritiserade områdena.

UKÄ har alltså utvärderat kvaliteten på högskolans utbildningar till grundlärare respektive förskollärare. I nuläget är det cirka 300 studenter som läser till grundlärare (tre inriktningar: inriktning fritidshem, förskoleklass och åk 1-3 samt åk 4-6) och 250 som läser till förskollärare på Högskolan Väst.

- För högskolan är detta viktiga utbildningar men också sett ur ett regionalt perspektiv. Därför kommer vi nu intensifiera arbetet med att åtgärda det som påpekats, säger Lena Sjöberg i en kommentar.

Beslutet påverkar inte nuvarande studenter

Högskolan har nu ett år på sig att åtgärda de punkter ämbetet kritiserat. Ämbetets kritik påverkar inte studenter som för närvarande läser till förskollärare vid Högskolan Väst. Inte heller påverkas antagningen inför höstterminen 2019.

- Vi ska nu noggrant fortsätta det utvecklingsarbete som redan påbörjats. Bland annat har vi redan börjat se över den vetenskapliga progressionen i utbildningen (inkl vetenskaplig litteratur), handledningen av examensarbetet samt kravnivåerna för desamma, säger Lena Sjöberg.

Underlag för utvärderingen

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 67 utbildningar på landets universitet och högskolor som leder till grundlärar- respektive förskollärarexamen. Totalt är 20 lärosäten granskade. 32 av samtliga utbildningar bedöms ha ifrågasatt kvalitet och 35 får omdömet hög kvalitet.

- En första genomläsning visar att det inte är någon skillnad mellan högskolor/universitet avseende UKÄ:s bedömning av ifrågasatt respektive hög kvalitet på utbildningarna, säger Lena Sjöberg.

I systemet för kvalitetsutvärdering ligger tyngdpunkten på utbildningarnas resultat. Utvärderarna har fokuserat på att läsa och bedöma studenters examensarbeten. Man har också tagit del av högskolans egen självvärderingsrapport och genomfört lärosätesintervju, där man haft möten både med lärare och ansvariga för programmen liksom med programstudenter.

Till UKÄ

Kontakt:
Lena Sjöberg, prefekt, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst, lena.sjoberg@hv.se, 0721-60 01 16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.