Skip to main content

Nationell aktör föreslås kraftsamla animaliesektorns kunskapsförsörjning

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2019 12:45 CET

Bild på kor och kvinna. Foto: Scandinav Bildbyrå

Jordbruksverket föreslår att en nationell oberoende aktör samlar animaliesektorns behov och resurser för att stärka en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor i Sverige. Det är slutsatsen i en ny rapport från Jordbruksverket.

Jordbruksverket har haft ett uppdrag från regeringen om att föreslå ett system som gör att kunskap främjar en god djurhållning, hållbar produktion och ökad lönsamhet för lantbruksföretag. I uppdraget ingick att analysera om detta skulle kunna uppnås genom ett liknande system som Greppa Näringen. Målen i livsmedelsstrategin och det strategiska området kunskap och innovation är bakgrunden till utredningen.

Komplettera befintliga aktörer i det agrara kunskapssystemet
Utredningens analys visar att det svenska agrara kunskaps- och innovationssystemet inom animaliesektorn behöver stödjas, förbättras och kompletteras för att bättre kunna bidra till livsmedelsstrategins mål. Samtidigt behöver tillgängliga medel användas på ett effektivare sätt samt öka omvandlingen från kunskap till praktisk nytta. Idag saknas en aktör med uttalat samlat ansvar för dessa uppgifter.

Jordbruksverket föreslår en nationell oberoende aktör
Uppdraget för den oberoende aktören ska vara att uppnå nationell kunskapsförsörjning och att effektivisera användningen av tillgängliga medel. Staten ska vara huvudman och den ska ta hänsyn till det regionala perspektivet. Den nationella aktören ska stödja animaliesektorn inklusive hästföretag. En grundläggande tanke är att aktörer med intresse av att utveckla och skapa tillväxt i svensk djurhållning ska söka sig till den nationella aktören för att mötas, fånga upp gemensamma behov och hitta samarbetsmöjligheter. Samtidigt förutsätter förslaget att den nationella aktören är den som driver på och skapar förutsättningar för samarbete. Målet är att snabbt ska nå ut med kunskap till berörda och att fånga upp nya behov hos företagarna och rådgivningsorganisationer som utvecklas till konkreta projekt.

Den nationella aktörens fem huvudsakliga arbetsuppgifter

  • facilitera samverkan mellan berörda aktörer i kunskapssystemet
  • analysera och identifiera utvecklingsbehov
  • sammanställa och förmedla kunskap
  • bidra till ett optimerat nyttjande av tillgängliga medel
  • följa upp och utvärdera insatserna

Den nationella aktören bör använda sig av andra aktörer i systemet för att utföra identifierade åtgärder och kan, i de fall annan mer lämplig aktör saknas, även själv agera utförare.

RISE rekommenderas som huvudman
Jordbruksverket föreslår RISE som huvudman eftersom det nationella forskningsinstitutet bedöms som lämplig för uppdraget. I en tidigare utredning som Jordbruksverket tog fram 2018, Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande rekommenderades RISE som huvudman för det föreslagna kunskapscentret om stallbyggande. Det nu aktuella förslaget innebär ett breddat uppdrag där stallbyggnadsfrågorna inkluderas.
 

Mer information

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor

Rapporten finns som bilaga bland relaterat material.

Kontaktperson för journalister
Katharina Gielen, utredare
Växt- och miljöavdelningen
katharina.gielen@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 15

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.